Gjennomført
Se Resultat

COVID-19 hasteutlysning: Kompetanse- og samarbeidsprosjekt for bekjempelse av koronaviruset (COVID-19)

Det kan komme endringer i temaene i denne utlysningen før søknadsfristen. Du kan opprette og endre søknaden frem til søknadsfristen. Dersom det kommer oppdateringer i utlysningen vil vi si fra om det her. 

Du kan ringe Forskningsrådet på vår vakttelefon +47 22 03 72 00 fram til søknadsfristen om du trenger hjelp med å fylle ut og sende inn søknaden. Telefonen vil være betjent fredag 27.3 kl 11.00- 14.00, mandag 30.3 kl 09-14 og tirsdag 31.3 kl 08.00-13.00

Denne utlysningen finnes kun på engelsk. Se den engelskspråklige utlysningen for mer informasjon.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektbeskrivelsen kan være på maksimum 11 sider. Det sto tidligere 10 sider i malen, men dette er nå endret.

For å kunne søke på denne utlysningen må du ha sendt inn en skisseutlysning til fristen 16. mars. Her finner du en liste over innsendte søknader.

Viktige datoer

12. mar 2020

Åpen for søknad

31. mar 2020

Søknadsfrist

01. jul 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30. jun 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Med denne utlysningen ønsker vi å bidra til den globale responsen på COVID-19-utbruddet. Målet vårt er å støtte forskning som vil gjøre oss i stand til å forstå og begrense den nye COVID-19, samt å forbedre effektiv pasientbehandling og (nasjonal og internasjonal) folkehelseberedskap og -respons på dette viruset og eventuelle fremtidige virusutbrudd av liknende art.

Denne utlysningen finnes kun på engelsk i sin helhet. For engelsk versjon følg lenken "English" øverst til høyre på siden.

Om utlysningen

Denne utlysningen er kun på engelsk. For engelsk versjon følg lenken "English" øverst til høyre på siden.

Hvem kan søke?

Se den engelskspråklige utlysningen.

Hvem kan delta i prosjektet?

Se den engelskspråklige utlysningen.

Hva kan du søke om støtte til?

Se den engelskspråklige utlysningen.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Demokrati, styring og fornyelse

Samfunnssikkerhet

Global utvikling og internasjonale relasjoner

Global helse

Helse

Praktiske opplysninger

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Relevans for utlysningen | KSP

I hvilken grad søknaden treffer temaets føringer og prioriteringer. I tillegg, i hvilken grad søknaden tilfredsstiller utlysningens øvrige krav og kjennetegn.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 07:26 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.