Gjennomført
Se Resultat

COVID-19 hasteutlysning: Innovasjonsprosjekt med privat-offentlig samarbeid (BIA-X)

Det er ikke anledning til å søke om Innovasjonsprosjekt i næringslivet (løpende utlysning) med samme FoU-prosjekt som i denne utlysningen. Prosjekter som fremstår som likelydende vil kun bli søknadsbehandlet i en av utlysningene.

Viktige datoer

20. mai 2020

Åpen for søknad

25. mai 2020

Søknadsfrist

30. jun 2020

Vedtak om bevilgning (tentativ dato)

01. jul 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. okt 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30. sep 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Dette er en tidsavgrenset utlysning av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) med offentlig-privat samarbeid. Hensikten er å utløse FoU-aktivitet som bidrar til verdiskaping og økt internasjonal konkurransekraft for næringslivet og innovasjon og bærekraft for helse- og omsorgsektoren.

Utlysningen skal bidra til å løse utfordringer som de offentlige helse- og omsorgstjenestene står overfor som følge av COVID-19-pandemien gjennom reelt samarbeid.

Om utlysningen

Forskningsrådet lyser ut minimum 30 millioner kroner under BIA-X-ordningen til innovasjonsprosjekter i næringslivet med offentlig-privat samarbeid som et ledd i regjeringens tiltak for å støtte helsetjenestene og næringslivet under COVID-19-pandemien. Midlene skal utløse FoU-aktivitet som bidrar til verdiskaping og økt internasjonal konkurransekraft for næringslivet og innovasjon og bærekraft for helse- og omsorgsektoren.

Prosjektene skal rette seg mot erkjente behov i offentlig helse- og omsorgstjenester knyttet til utfordringer i forbindelse med håndteringen av nåværende og framtidige pandemier, men som også er relevant for fremtidens bærekraftige helsetjeneste nasjonalt og internasjonalt. Forsknings- og utviklingsaktivitetene i prosjektene skal lede frem til innovasjoner som bidrar til tjenester av høy kvalitet til tross for strenge smitteverntiltak, redusert bemanning og sosial isolasjon. Innovasjoner kan være i form av nye eller vesentlig forbedrede produkter, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte.

Eksempler på relevante områder:

 • løsninger for dialog med innbyggere og avstandsoppfølging og -behandling av pasienter
 • bruk av helsedata for å følge med på helsetjenesten og helsen i befolkningen i nær sanntid
 • beredskap knyttet til håndtering av helsekriser inkludert utvikling og produksjon av utstyr, legemidler og diagnostiske tester

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). 

Støtte under ordningen tildeles i henhold til den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 25. I tillegg må de generelle vilkårene i forordningen kapittel I være oppfylt. Reglene finner du her.

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand.

Utlysningen er godkjent som støtteordning av EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse GBER28/2020/R&D&I.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bedrifter som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge kan søke. Søkerbedriften vil være prosjektansvarlig ved kontraktsinngåelse med Forskningsrådet.

Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke være søker.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig må være en bedrift som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter, og som er registrert i det norske foretaksregisteret.

Krav til samarbeidspartnere og roller i prosjektet

 • Én eller flere virksomheter i offentlig sektor, jf. definisjon, må delta i prosjektet og må ha et behov som FoU-prosjektet skal bidra til å løse.
 • Prosjektet skal gjennomføres i faktisk samarbeid mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne i offentlig sektor, slik dette er definert i statsstøtteregelverket. Dette innebærer blant annet at resultatene i prosjektet skal deles. Definisjonen av faktisk samarbeid er følgende:

samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid.

 • Andre norske bedrifter (bedriftspartnere) kan delta i prosjektet. Disse vil få dekket deler av sine prosjektkostnader gjennom Forskningsrådets støtte og vil bli mottakere av statsstøtte. Som en hovedregel må slike bedriftspartnere oppfylle kriteriene under "Hvem kan søke?" for å kunne motta støtte.
 • Norske og utenlandske kompetansemiljøer og forskningsorganisasjoner kan delta i prosjektet som FoU-leverandører, med ansvar for å utføre FoU-aktiviteter på oppdrag fra bedriftene i prosjektet. FoU-leverandører i prosjektet vil ikke kunne kreve rettigheter til prosjektresultater og vil ikke bli registrert som samarbeidspartnere.
 • Øvrige internasjonale og offentlige aktører kan delta i prosjektet, men uten støtte fra Forskningsrådet.
 • En prosjektpartner kan kun ha én rolle i prosjektet, dvs. at prosjektansvarlig og samarbeidspartnere (offentlig virksomhet eller andre bedriftspartnere) ikke kan være FoU-leverandør i prosjektet, eller omvendt.
 • Prosjektansvarlig eller en samarbeidspartner kan ikke stå i et avhengighetsforhold, for eksempel en konsernrelasjon, til en FoU-leverandør i prosjektet. De må operere på armlengdes avstand fra disse.
 • Bedrifter (prosjektansvarlig og samarbeidspartnere) i prosjektet som står i avhengighetsforhold til hverandre vil regnes som én og samme støttemottaker etter statsstøtteregelverket.
 • Alle prosjektpartnere skal registreres under "Samarbeidspartnere og FoU-leverandører " i søknadsskjemaet.
 • Samarbeidskonstellasjonen i prosjektet forventes å gi grunnlag for langsiktig samarbeid, utvikling og spredning av kunnskap og effektiv gjensidig utnyttelse av resultatene.

Kjennetegn ved prosjektet

 • Prosjektet tar utgangspunkt i et behov hos offentlig helse-og-omsorgstjeneste og en unik innovasjonsidé hos en eller flere bedrifter som samarbeider i prosjektet. De forventede resultatene kan være verdiskapende i form av et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, eller en ny måte å levere produkter og tjenester på. Innovasjon i denne sammenhengen kan også være i form av vesentlige forbedringer eller nye egenskaper ved eksisterende produkter, tjenester eller prosesser.
 • Bedriften og de offentlige partnerne som samarbeider i prosjektet har behov for ny kunnskap eller ny teknologi for å kunne lykkes med innovasjonen i prosjektet. Kunnskapen og teknologien utvikles gjennom FoU-aktiviteter med bruk av anerkjent metodikk. FoU-aktivitetene må være industriell forskning eller eksperimentell utvikling som definert i statsstøtteregelverket.
 • Prosjektet har tilgang til kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre FoU-aktivitetene. Prosjektansvarlig bedrift eller bedrifter som er samarbeidspartnere i prosjektet kan engasjere FoU-leverandører til å gjennomføre FoU-aktiviteter. FoU-leverandører kan være forskningsorganisasjoner (universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, helseforetak) eller andre uavhengige leverandører av FoU-tjenester. Prosjektet kan benytte FoU-leverandører utenfor Norge når dette anses nødvendig og effektivt. Ph.d.-kandidater kan knyttes til prosjektet gjennom særskilt avtale med gradsgivende institusjon.
 • Prosjektet har et omfang og en faglig risikoprofil som tilsier at bedriftene i prosjektet ikke vil kunne ha gjennomført prosjektet uten Forskningsrådets støtte. Det vil si at støtten er utløsende for å iverksette FoU-aktivitetene. Prosjektstøtten kan også være avgjørende for å utløse ytterligere private investeringer i bedriftene til videreutvikling og utnyttelse av resultatene.
 • Prosjektet inneholder klare mål og en konkret plan for FoU-aktivitetene og for utnyttelse av FoU-resultatene. Resultater og kunnskap som ikke må beskyttes av hensyn til planlagt kommersiell utnyttelse hos bedriftene i prosjektet, skal spres gjennom publisering og annen relevant formidling

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning og brukerkunnskap er i mange sammenhenger viktig for å lykkes i innovasjonsarbeidet. Med brukere mener vi i denne sammenhengen de som skal motta tjenesten, profesjonelle brukere/brukerorganisasjoner og/eller de som skal levere tjenesten (ansatte). I prosjekter der det er relevant bør det legges opp til brukermedvirkning, og brukerperspektivet bør være tydelig.

Hva kan du søke om støtte til?

Forskningsrådets støtte til innovasjonsprosjekter gjelder kun FoU-aktiviteter. Vi gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter og til tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring, uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester.

Vi kan gi støtte til en andel av bedriftenes og offentlige partneres kostnader ved FoU-aktiviteter i prosjektet. Dette gjelder støtte til kostnader forbundet med egenutførte FoU-aktiviteter og kostnader dere har gjennom kjøp av FoU-tjenester fra FoU-underleverandører.

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden vår om hva budsjettet skal inneholde.

I søknaden må prosjektbudsjettet brytes ned på følgende kostnadstyper:

 • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader forbundet med bedriftens egenutførte FoU i prosjektet
 • innkjøp av FoU-tjenester, som er kostnader forbundet med å engasjere FoU-leverandører
 • utstyr, som er drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som prosjektet er avhengig av å benytte
 • andre prosjektkostnader, som er forbundet med øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter

De budsjetterte prosjektkostnadene må være i henhold til beskrivelsen i Gruppeunntaksforordningens art. 25 (3).

Omfang av støtte

Prosjekter må ha et omfang som tilsvarer samlede prosjektkostnader på minst 2 mill. kroner for en prosjektperiode på mellom 1 og 3 år. Maksimal støtte fra Forskningsrådet til et prosjekt er 8 mill. kroner.

Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av prosjektets innhold og type FoU-aktiviteter slik disse er definert i statsstøtteregelverket, herunder bedriftens størrelse, prosjektets forskningsaktiviteter og samarbeidskonstellasjoner. Støttegraden vil dermed kunne variere fra 25 til 80 prosent for innvilgede søknader. For partnere fra offentlig sektor er støttegraden begrenset til 80 prosent. For innvilgede søknader vil støtten bli endelig fastlagt i forbindelse med kontraktinngåelse.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

 • Bedriftene i prosjektet må avgi egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte.
 • Annen offentlig støtte til prosjektet, eller til aktiviteter som inngår i prosjektet, vil påvirke omfanget av Forskningsrådets støtte.
 • Tildelt statsstøtte på 500 000 euro eller mer vil bekjentgjøres i et offentlig register.
 • Dersom søknaden innvilges, må prosjektansvarlig utarbeide en revidert søknad i samsvar med bevilgningsvedtak. Revidert søknad vil omfatte oppdaterte og utfyllende opplysninger om prosjektet og partnere i prosjektet.
 • Seneste tidspunkt for oppstart av prosjektet vil være 4 måneder etter melding om bevilgning. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men ikke startet innen dette tidspunktet, vil kunne miste bevilgningen.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. For prosjekter innvilget under denne utlysningen, omfatter dette blant annet krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansiering av disse.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Om medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker

For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker stiller Forskningsrådet særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Industri og tjenestenæringer

Helsenæringen, IKT-næringen

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Alle vedlegg skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal og alle punktene må bevares.
 • I søknadsskjemaet må du informere om samme søknad eller nært tilgrensende søknader er sendt til andre utlysninger i Forskningsrådet.
 • I søknadsskjemaet må du legge inn minst én prosjektpartner som er offentlig virksomhet.
 • Alle prosjektkostnader skal budsjetteres etter Forskningsrådets retningslinjer.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Merk at det er egen mal for denne utlysningen.
 • Partneropplysninger for søkerbedrift (prosjektansvarlig) og for hver av de samarbeidende bedriftene (bedriftspartnerne). Merk at det er ny mal for 2020.
 • CV for prosjektleder og andre sentrale prosjektmedarbeidere (for eksempel ansvarlige for prosjektets arbeidspakker). Bruk standard maler.

Du finner alle maler nederst i utlysningen.

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet vil ikke bli behandlet.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknaden blir vurdert etter fire kriterier:

Forskning og innovasjon | COVID-19

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad vil innovasjonen bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad representerer innovasjonen nye markedsmuligheter for bedriftspartnerne i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Virkninger og effekter | COVID-19

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for bedriftspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?

• I hvilken grad vil prosjektets resultater gi grunnlag for verdiskaping og gevinster hos bedrifter og offentlige virksomheter som deltar i prosjektet?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter, for eksempel
– i form av kunnskapsspredning gjennom nettverk og publisering
– ved at resultater kan utnyttes i annet næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet generelt
– ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?
• I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos bedriftspartnerne og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:
– håndtering av IPR
– vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
– behov og planer for investeringer
– behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
– behov for utvikling av forretningsmodeller?

Relevans for utlysningen | IP-Næringsliv

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad oppfyller prosjektets bedriftspartner(e) utlysningens krav og forventninger til prosjektansvarlig og samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er utlysningens betingelser knyttet til samarbeid og rolleavklaring oppfylt?
• I hvilken grad kan støtte fra Forskningsrådet forventes å utløse økt FoU-satsing hos bedriftspartnerne i prosjektet og tilføre prosjektet merverdi utover den finansielle støtten?
• I hvilken grad samsvarer prosjektet med tematiske eller budsjettmessige føringer i utlysningen, der dette er relevant ut fra prosjektets innhold?

Behandlingsprosedyre

Søknaden med obligatoriske vedlegg vil bli gjort tilgjengelig digitalt i en nettportal for fagpersoner som skal foreta vurdering av kriteriene "forskning og innovasjon", "virkninger og effekter" og "gjennomføring". Hver søknad vurderes av et fagpanel som vanligvis består av tre fagpersoner. Fagpanelet leverer en omforent vurdering av søknaden for hvert av disse tre kriteriene.

Dersom fagpanelet har bedømt samtlige kriterier til karakter 4 eller høyere ut fra en skala med 7 som høyeste karakter, vil søknaden bli vurdert også ut fra kriteriet "relevans for utlysningen" av saksbehandlere i Forskningsrådet. Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene oppsummeres i en "hovedkarakter" som et samlet uttrykk for prosjektsøknadens kvalitet.

Administrasjonen fremlegger så søknadene og karaktersettingen for vedtak i relevante porteføljestyrer i Forskningsrådet.

Det enkelte porteføljestyre vil også legge Forskningsrådets generelle policy for tildeling av midler til grunn, herunder:

 • forskningsetiske krav
 • prioritering av prosjekter med kvinnelige prosjektleder blant søknader med lik kvalitetsvurdering

Utfallet av søknadsbehandlingen kunngjøres i begynnelsen av juli.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. desember 2022, 05.18 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.