AURORA og DAAD – forskerutveksling til nytt samarbeid mellom Norge-Frankrike og Norge-Tyskland

Gjennomført

Formål

AURORA og DAAD skal bidra til å etablere og utvide kontakten mellom norske utdannings- og forskningsorganisasjoner og tilsvarende organisasjoner i Frankrike og Tyskland. Formålet er å styrke det europeiske forskningssamarbeidet under Horisont Europa. Forskere fra Norge kan få støtte til korte opphold i henholdsvis Frankrike eller Tyskland for å starte opp og utvikle felles nye forskningsprosjekter.

Viktige datoer

30 jun 2020

Åpen for søknad

02 sep 2020

Søknadsfrist

01 jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

31 des 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Utlysningen har som mål å bidra til økt forskermobilitet mellom Norge og Frankrike/Tyskland.

Søker dere om støtte til utveksling med begge land, må dere sende inn to separate søknader.

AURORA – Samarbeid med Frankrike
Budsjettet for 2021 er på om lag 800 000 kroner. Prosjekter rettet mot samarbeid med Frankrike kan gå over to fortløpende kalenderår. Maksimalt søknadsbeløp per prosjekt er 100 000 kroner.

Finansieringen av AURORA-prosjekter skjer med midler fra både Norge og Frankrike. Søknader må være sendt inn i begge land for å bli behandlet. Vi anbefaler derfor norske søkere å forsikre seg om at den franske prosjektlederen sender inn søknad om opphold i Norge til den franske administrasjonen av AURORA-programmet, Campus France.

Søknadsfristen i Frankrike er 2. september 2020.

Kontaktperson for AURORA: Karin Totland, tlf: +47 22 03 75 01, e-post: kt@forskningsradet.no

DAAD – Samarbeid med Tyskland
Budsjettet for 2021 er på om lag 800 000 kroner. Prosjekter rettet mot samarbeid med Tyskland kan gå over to fortløpende kalenderår. Maksimalt søknadsbeløp per prosjekt er 100 000 kroner.

Finansieringen av DAAD-prosjekter skjer med midler fra både Norge og Tyskland. Søknader må være sendt inn i begge land for å bli behandlet. Vi anbefaler derfor norske søkere å forsikre seg om at den tyske prosjektlederen har sendt inn søknad om opphold i Norge til det tyske DAAD innen fristen.

Søknadsfristen i Tyskland er 2. september 2020.

Kontaktperson for DAAD: Birgit Jacobsen, tlf: +47 22 03 70 95, e-post: bija@forskningsradet.no

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk (kommer snart). Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i samarbeid med forskningsorganisasjoner i Tyskland og Frankrike, kan søke.

Normalt vil en forskergruppe på 2–4 personer stå bak søknaden om korttidsopphold i Frankrike eller i Tyskland. Det er en forutsetning at yngre forskere (inkludert ph.d.-kandidater og postdoktorander) deltar i reisevirksomheten.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Krav til prosjektleder
Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til reise og opphold i Frankrike eller i Tyskland. Lønnskostnader og kjøp av utstyr dekkes ikke. Disse satsene gjelder:

Reisestøtte og faktiske kostnader knyttet til hotellopphold og diett etter statens satser i utlandet.

Dere kan søke om støtte for flere personer som skal delta på samme arrangement i samme søknad. Maksimalt støttebeløp per person per kalenderår er 20 000 kroner. Maksimalt støttebeløp er 100 000 kroner per aktør (søknad). Forskningsrådet kan dekke inntil 100 prosent av godkjente kostnader. Forskningsrådet utbetaler støtten etterskuddsvis på bakgrunn av rapportering av dokumenterte utgifter.

Satsene per døgn kan bli redusert hvis dere søker om støtte til et lengre opphold eller for flere prosjektdeltakere.

Forutsetning for tildeling av støtte
Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis og du får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. All rapportering skal skje elektronisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Programmet er åpent for alle fagområder og disipliner. Vi oppfordrer særlig vitenskapelig ansatte/forskergrupper innenfor humaniora og samfunnsvitenskapelige fag om å søke.

Internasjonalisering

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks fem sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder og for alle prosjektdeltakere i Norge etter fastlagt mal, se nederst i utlysningen.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknaden vurderes først faglig i Tyskland eller Frankrike, og deretter administrativt i Forskningsrådet med våre samarbeidspartnere i Frankrike/Tyskland.

I vurderingen vektlegger vi:

 • at utvekslingen bidrar til at det opprettes nytt samarbeid mellom søkerinstitusjonene i de to landene
 • at yngre forskere deltar i prosjektet
 • at kjønnsbalansen er ivaretatt. I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil vi prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder.
 • at det er gjort rede for planer om eventuelle fremtidig europeiske samarbeidsprosjekter, spesielt i regi av Horisont Europa
 • om søker eller prosjektet har mottatt støtte fra AURORA eller DAAD de siste to årene (2019, 2020). I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter som ikke har mottatt støtte de siste to årene bli prioritert.

Behandlingsprosedyre

Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori
 • søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen
 • søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen
 • budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til
 • søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt
 • de etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal
 • beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen

Søker må svare på alle punktene i malen for prosjektbeskrivelse. Spørsmålene bør være besvart så konkret og spesifikt som mulig

Besluttende organ
Vedtak om støtte til fransk-norske søknader fattes av en norsk-fransk komité og tilsvarende av en tysk-norsk komité for tysk-norske søknader. Norske søkere har ikke klageadgang i henhold til Forskningsrådets normale retningslinjer på vedtaket som fattes, og de vil heller ikke få direkte tilgang til vurderingen som er gjort av søknaden.

Forventet svar på søknaden er desember 2020.