Gjennomført

Årlig arrangement innenfor e-vitenskap fra 2020-2025

Viktige datoer

01. jan 2020

Åpen for søknad

12. feb 2020

Søknadsfrist

16. mar 2020

Offentliggjøring av hvem som får støtte

01. mai 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2020

Seneste tillatte prosjektstart

31. des 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å finansiere en årlig møteplass hvor unge forskere kan bli oppdatert på nye ideer, metoder og teorier innenfor e-vitenskap og samtidig få bygge et faglig nettverk.

Fagområdet e-vitenskap dekker skjæringsfeltet mellom de e-vitenskapelige metodefagene matematikk, statistikk og informatikk og anvendelser innenfor naturvitenskap, teknologi, livsvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsfag.

Om utlysningen

Midlene fra denne utlysningen skal finansiere en årlig møteplass hvor relevante og kjente foredragsholdere fra både Norge og utlandet kan holde foredrag om aktuelle temaer innenfor fagfeltet e-vitenskap.

En utfordring for prosjektlederen vil bli å finne temaer som både kan dekke spennvidden innenfor fagområder som utgjør e-vitenskap og samtidig sørge for kontinuitet i arrangementene ved at dere får en kjernegruppe av deltakere. I søknaden må du beskrive hvordan dere tenker å organisere prosjektet for å møte nettopp denne utfordringen.

For å sikre god deltakelse på arrangementet er det viktig at det årlige arrangementet skjer til samme tid og til en tid av året som ikke kolliderer med utdannings-relaterte frister. Det bør for eksempel ikke være midt i de mest typiske eksamenstidene.

Arrangementet må være i Norge på et sted som gjør at direkte kostnader til reise holdes på et rimelig nivå. Arrangementet skal foregår i opptil én uke for å kunne romme både faglig påfyll – som foredrag, workshops og nettverksbygging – og sosial omgang.

Primær målgruppe til å delta på arrangementet er doktorgradsstudenter og postdoktorer ved norske universiteter. Arrangementet skal likevel være åpent for studenter og forskere fra inn- og utland, inkludert hovedfagsstudenter.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at du sender inn søknaden.

Krav til samarbeidspartner

Det er bare forskningsorganisasjoner som kan være samarbeidspartnere og motta støtte gjennom denne utlysningen. Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere og mottatt støtte, men de kan være leverandør av FoU-tjenester til prosjektet.

Krav til prosjektleder

 • Prosjektleder må være ansatt i forskningsorganisasjonen.
 • Prosjektleder må ha relevant faglig utdannelse.

Rapportering og utbetaling av støtte

Prosjektet vil motta en årlig utbetaling, og må levere årlig framdriftsrapport og en sluttrapport.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om inntil 2 millioner kroner fordelt på 5 år. Støtten skal dekke personalkostnader og indirekte kostnader for faglig koordinator og andre direkte kostnader, som leie av lokaler, mat, honorar i henhold til forskningsorganisasjonens satser for eksterne forelesere og reiseutgiftene for eksterne forelesere som deltar med faglige innledninger på arrangementet.

Deltakerne på arrangementet skal dekke sine egne kostnader til reise og opphold.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Viktig i prosjektbeskrivelsen

I prosjektbeskrivelsen skal du avklare til hvilken tid og område det er planlagt å gjennomføre arrangementet og hvorfor dette er valgt.

Vi legger vekt på at prosjektets forventede nytteverdi er begrunnet i deltakere på arrangementets behov og dokumenterte kunnskapshull innenfor temaene i utlysningen.

Virkninger og effekter på kort og lang sikt skal beskrives i prosjektbeskrivelsen som du skal legge ved søknaden.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Muliggjørende teknologier

eVitenskap

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.

Søker må svare på alle punktene i Mal for prosjektbeskrivelse. Spørsmålene bør være besvart så konkret og spesifikt som mulig. Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst å på siden.
 • CV for prosjektleder på maks 4 sider, inkludert publikasjonsliste. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Behandlingsprosedyre

Søknaden vil bli administrativt vurdert i Forskningsrådet innen 4 uker fra søknadsfristen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 02:23 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.