Gjennomført

Støtte til referansenettverk

Utlysningen er kun åpen for registrering av referansenettverk for "Neste generasjons internett".

Viktige datoer

01. aug 2019

Tidligste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Formål

Referansenettverkene skal koordinere innspill fra norske miljøer og gi strategiske råd til Forskningsrådets satsinger og nasjonale kontaktpersoner (NCP) på det aktuelle prioriterte området. Sentrale personer i nettverkene kan også bli bedt om å stille som ekspert i ulike Horisont 2020-fora.

Om utlysningen

Midlene skal gå til nettverksaktiviteter som fremmer norske prioriteringer og interesser i det strategiske arbeidet som foregår på EU-arenaen. Målet er at dette skal føre til økt norsk deltakelse i Horisont 2020 og andre europeiske satsinger innenfor IKT-relaterte satsinger.

Typiske nettverksaktiviteter vil være:

 • spredning av informasjon og tilrettelegging av høringsrunder
 • organisering av møteplasser for å fremme kontakt, samarbeid og kunnskapsspredning
 • utarbeidelse av faktagrunnlag gjennom mulighetsstudier
 • å stimulere til eller koordinere idé- og prosjektutvikling mot nasjonale utlysninger og mot Horisont 2020

Typiske deltakere i nettverket kan være forsknings- og kunnskapsorganisasjoner, oppstartfirmaer, små og mellomstore bedrifter, ideelle organisasjoner eller andre aktører som arbeider innenfor de respektive områdene.

Utlysningen finnes bare på norsk.

Hvem kan søke?

Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Forskningsorganisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at du sender inn søknaden.

Forskningsorganisasjonen må være etablert innenfor det aktuelle området og prosjektleder må kjenne miljøet. Det vil være en fordel at prosjektleder også kjenner det relevante virkemiddelapparatet nasjonalt og i Horisont 2020.

Krav til samarbeidspartnere/deltakere i nettverket

Partnerne må være representative og relevante for det aktuelle miljøet.

Hva kan du søke om støtte til?

Vi kan gi støtte til følgende aktiviteter:  

 • Personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig institusjon og andre prosjektutførende samarbeidspartnere, budsjettert i henhold til Forskningsrådets standard retningslinjer.
 • Direkte kostnader knyttet til
  • reise og opphold i forbindelse med relevante møter
  • arrangementskostnader ved avholdelse av workshop, seminarer o.l.

Hvor mye kan du få?

Det kan gis støtte på inntil 75 prosent på støtteberettigede kostnader. Støtten utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av rapportering av faktisk påløpte kostnader.

Forutsetning for støtte

Støtte til forskningsorganisasjoner under denne utlysningen utgjør støtte til deres ikke-økonomiske aktivitet. Forskningsrådet forutsetter at organisasjonen har et regnskapsmessig skille mellom sin økonomiske og ikke-økonomiske aktivitet.

Støtte til "foretak" gis i form av bagatellmessig støtte, med hjemmel i Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013.

Rapportering og utbetaling av støtte

Innvilget støtte til et referansenettverk utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av rapportering av faktisk medgåtte kostnader. Utbetaling forutsetter rapportering på nettverksprosjektets mål og aktiviteter.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

IKT

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Du kan laste ned alle vedleggsmalene nederst i utlysningen.

Søknaden må oppfylle følgende krav

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
  Søker må svare på alle punktene i Mal for prosjektbeskrivelse. Spørsmålene bør være besvart så konkret og spesifikt som mulig.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse. Bruk standard mal.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal.
 • Egenerklæring om bagatellmessig støtte. Bruk standard mal.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Behandlingsprosedyre

Søknaden behandles administrativt av Forskningsrådet. Beslutning om tildeling tas også av Forskningsrådets administrasjon.

Forventet svar på søknaden er innen 14 dager fra du har sendt den inn.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 20.27 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.