Gjennomført

Støtte til norsk deltagelse i planlegging av forskningsinfrastruktur på ESFRI Roadmap

Denne utlysningen stenger 22. desember 2022. Det vil ikke være mulig å sende inn søknad etter det. Mer informasjon om Koordinerings- og støtteaktivitet-utlysningene våre kommer i 2023.

Formål

Formålet med utlysningen er å gi støtte til planlegging av eventuell norsk deltagelse i etableringen av forskningsinfrastruktur i ESFRI Roadmap.

Om utlysningen

Denne utlysningen gjelder støtte til planlegging av eventuell norsk deltagelse i etableringen av forskningsinfrastruktur i ESFRI Roadmap.

Se også nettsidene til ESFRI Roadmap.

Det norske konsortiet som deltar i Preparatory Phase med finansiering fra EU-kommisjonen kan søke støtte til etablering av nødvendige nasjonale nettverk, design/case studies for videre utvikling av teknisk/vitenskapelig konsept og avklaring av en mulig norsk deltakelse i ESFRI-prosjektene.

 • Deltagelsen i Preparatory Phase kan støttes med inntil 0,5 mill. kroner.
 • Prosjektene kan ha inntil to års varighet, og vi kan bare finansiere dokumenterte utgifter.
 • Søknader skal fremmes av ledelsen ved institusjonen som leder det norske konsortiet.

Det norske konsortiet kan søke om videre deltakelse i planleggingsfasen på europeisk nivå etter at EU-kommisjonen har avsluttet sin finansiering. Denne støtten kan gis til de norske konsortiene som har deltatt i Preparatory Phase.

 • Den norske deltakelsen kan støttes med inntil 0,25 mill. kroner.
 • Prosjektene kan ha inntil to års varighet, og vi kan bare finansiere dokumenterte utgifter.
 • Denne typen støtte kan kun søkes én gang etter at Preparatory Phase-prosjektet med finansiering fra FP7 er avsluttet og fram til en beslutning om eventuelt norsk medlemskap er fattet. 
 • Søknader skal fremmes av ledelsen ved institusjonen som leder det norske konsortiet.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk (kommer). Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente forskningsorganisasjoner og offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner kan søke på vegne av

 • norske konsortier som deltar i Preparatory Phase med finansiering fra EU-kommisjonen

eller

 • norske konsortier som har deltatt i Preparatory Phase og søker om videre deltakelse i planleggingsfasen på europeisk nivå etter at EU-kommisjonen har avsluttet sin finansiering

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Søknader skal fremmes av ledelsen ved institusjonen som leder det norske konsortiet.

Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at du sender inn søknaden.

Krav til prosjektleder

Prosjektet må ha en navngitt prosjektleder og CV må være vedlagt.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Støtte til etablering av nødvendige nasjonale nettverk, design/case studies for videre utvikling av teknisk/vitenskapelig konsept og avklaring av en mulig norsk deltakelse i ESFRI-prosjektene.
 • Godkjente prosjektkostnader må være i henhold til de generelle krav og føringer som gjelder for prosjekter som får støtte fra Forskningsrådet.
 • Vi kan bare finansiere dokumenterte utgifter.

Støtten skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Forskningsrådets midler til forskningsinfrastruktur dekker alle fag- og temaområder. INFRASTRUKTUR er en nasjonal konkurransearena som skal bidra til å sikre god kobling mellom finansiering av forskningsinfrastruktur og øvrig forskningsfinansiering.

Med forskningsinfrastruktur menes avansert vitenskapelig utstyr, elektronisk infrastruktur, vitenskapelige databaser og samlinger, samt store forskningsfasiliteter. Vi finansierer forskningsinfrastruktur som er nasjonalt viktig. Dette er forskningsinfrastruktur som

 • har bred nasjonal interesse
 • legger grunnlaget for å kunne utføre internasjonalt ledende forskning
 • forefinnes ett eller få steder i landet, som hovedregel
 • skal gjøres tilgjengelig for relevante forskningsmiljøer og næringer

Ordningen finansierer også norsk deltakelse i nordisk, europeisk eller annet internasjonalt samarbeid om forskningsinfrastruktur. Dette tilsvarer norsk deltakelse i planleggingsfasen (Preparatory Phase) og i utviklings-/konstruksjonsfasen (Implementation Phase) av prosjekter på veikartet til European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI).

Forskningsinfrastruktur

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Du kan laste ned de aktuelle vedleggsmalene nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse, etter fastlagt mal
 • CV for prosjektleder

Søknader som ikke oppfyller kravene over kan bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggstype.

Behandlingsprosedyre

Søknadene vil bli behandlet administrativt og vurdert ut fra relevans i forhold til utlysningen, samt i forhold til strategiske og nasjonale prioriteringer. Tilbakemelding på søknadsbehandlingen vil bli gitt løpende.

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.

Søker må svare på alle punktene i malen for prosjektbeskrivelse. Spørsmålene bør være besvart så konkret og spesifikt som mulig.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 01:20 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.