Gjennomført

Støtte til internasjonalisering av Forskerskole for innovasjonsforskning (NORSI)

Viktige datoer

09. okt 2019

Åpen for søknad

20. nov 2019

Søknadsfrist

01. jul 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. aug 2020

Seneste tillatte prosjektstart

01. aug 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Forskningsrådet har i åtte år finansiert Forskerskole for innovasjonsfaglig forskning (NORSI). Formålet med denne utlysningen er å bidra til fortsatt samarbeid om forskerutdanning og forskning mellom forskningsmiljøene og at dette blir utvidet til de nordiske landene.

Om utlysningen

Kun ett prosjekt vil få finansiering. Prosjektet må bygge videre på forskerskolen NORSI.

Vi forutsetter i tillegg at alle relevante miljøer i Norge og Norden blir invitert til å delta i prosjektet/konsortiet.

Utlysningen har som mål å

 • støtte en videreutvikling av samarbeidet i Forskerskolen for innovasjonsfaglig forskning (NORSI) til en nordisk forskerskole for innovasjons- og entreprenørskapsforskning
 • bygge nettverk og samspill mellom stipendiater fra nordiske institusjoner
 • bidra til økt samarbeid mellom de nordiske forskningsmiljøene på feltet

Hvem kan søke?

Dette er en såkalt "rettet" utlysning, der det er forskerskolen NORSI som kan søke.

Forskningsorganisasjonen/søkeren må være i listen vår over godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at du sender inn søknaden.

Prosjektansvarlig må være en norsk forskningsorganisasjon (se over). Prosjektleder må ha erfaring fra ledelse av en forskerskole.

Krav til samarbeidspartner

Det er bare forskningsorganisasjoner som kan være samarbeidspartnere og motta støtte.

Krav til brukermedvirkning

Studentene må involveres i styring og utvikling av forskerskolen. Studentene skal være representert i skolens styrende organer.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til driftskostnader til møteplasser, undervisning, seminarer for studenter og undervisningspersonell som har som formål å knytte internasjonale forbindelser for studenter og institusjonene.

Det er kun kostnadene til norske aktører som kan dekkes av Forskningsrådets midler.

Bedrifter og andre foretak kan ikke være støttemottakere i prosjektet. Foretak kan imidlertid være leverandør av FoU-tjenester til prosjektet.

Les mer på våre informasjonssider om statsstøtteregelverket.

Beregning av støtte

Du kan søke om støtte til inntil 50 prosent av budsjetterte prosjektkostnader, oppad begrenset til 1 million kroner per år.

Prosjektet må starte opp mellom 1. juli 2020 og 1. august 2020. Senest tillatte prosjektslutt er 1. august 2024.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Internasjonalisering

Internasjonale stimuleringsmidler

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Generelle krav 

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.

Søker må svare på alle punktene i Mal for prosjektbeskrivelse. Spørsmålene bør være besvart så konkret og spesifikt som mulig.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. 
 • CV for prosjektlederen. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • Bekreftelse på samarbeidspartnere.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

 • CV for sentrale deltakere i prosjektet. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innholdet i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknaden etter disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Søknaden vurderes etter vurderingskriteriene og etter krav og føringer gitt i utlysningen.

Dersom vi ser behov for det, innhenter vi vurderinger fra fageksperter.

Forventet svar på søknaden er i løpet av desember 2019.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 14.52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.