Gjennomført

Støtte til arrangementer som har fokus på hvordan finansmarkedene fungerer og på etisk bevissthet

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

25. sep 2019

Søknadsfrist

12. nov 2019

Bevilgningsmøte

25. nov 2019

Tidligste tillatte prosjektstart

24. nov 2020

Seneste tillatte prosjektstart

31. des 2020

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet.

Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til forskning, utdanning eller samfunnsopplysning om finansmarkedets virkemåte og betydning. Dette kan være prosjekter knyttet til systemsvakheter, etikk og god forretningsskikk innenfor de aktuelle områdene, i tillegg til forbrukerinteresser. Det kan ikke gis støtte til enkeltpersoners ordinære yrkesmessige utdanning.

Formålet med denne utlysningen er å støtte arrangementer som har fokus på hvordan finansmarkedene fungerer og som bidrar til etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til formål innenfor virksomhetsområder som omfatter verdipapirmarkedet (se Regelverkets § 7). I tillegg kan vi støtte formål innenfor bank- og forsikringsvirksomhet, det øvrige finansmarkedet samt regnskap og revisjon.

Søknaden må tydeliggjøre relevansen til Finansmarkedsfondets formål. I tillegg må den vise at støtten fra fondet har utløsende effekt. Du må også redegjøres for konsekvenser av eventuell redusert støtte.

Se Finansmarkedsfondets regelverk på www.finansmarkedsfondet.no.

Om utlysningen

Arrangementet du søker om støtte til kan ikke være påbegynt eller gjennomført på det tidspunktet styret behandler søknaden, da støtten fra Finansmarkedsfondet skal være utløsende.

Søknaden må tydeliggjøre relevansen til Finansmarkedsfondets formål, i tillegg må den vise at støtten fra fondet har utløsende effekt. Du må redegjøres for konsekvenser av eventuell redusert støtte.

Det må framkomme tydelig at arrangementet er støttet av Finansmarkedsfondet i informasjonsmaterialet som utarbeides i forbindelse med arrangementet.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk (kommer snart). Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at du sender inn søknaden.

Hva kan du søke om støtte til?

Støtte skal gå til planlegging og gjennomføring av arrangementer. Finansmarkedsfondets støtte kan maksimalt utgjøre 50 prosent av de totale godkjente kostnadene for arrangementet. Dere kan søke om støtte på inntil 500 000 kroner per arrangement.

Godkjente kostnader i forbindelse med arrangementet er:

 • Personalkostnader knyttet til planlegging og gjennomføring
 • Kostnader til lokaler, materiell, reisekostnader for foredragsholdere og innkjøpte tjenester. Reiseutgifter for ordinære deltakere dekkes ikke.
 • Hvis det kreves deltakeravgift skal denne også synliggjøres i budsjettet og i sluttregnskapet. Deltakeravgiften kan utgjøre deler av egenfinansieringen.

Det legges spesiell vekt på at søknaden må tydeliggjøre relevansen til Finansmarkedsfondets formål, samt at støtten fra fondet har utløsende effekt.

50 prosent av bevilgningen utbetales normalt ved inngåelse av kontrakt, resterende 50 prosent av bevilgningsbeløpet etter avsluttet arrangement. Sluttrapport skal leveres. Utbetaling forutsetter at innsendt sluttrapport og regnskapsrapport godkjennes. Sluttrapport skal inkludere oversikt over foredrag med opplysninger om hvor de er tilgjengelig, oversikt over deltakere, en oppsummering av måloppnåelse og erfaringene med arrangementet, samt kopi av programmet.

Finansmarkedsfondets finansiering skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Det forutsettes at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte gjennom rettigheter til prosjektresultater. Tildelt støtte i denne utlysningen utgjør dermed ikke statsstøtte.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Politikk- og forvaltningsområder

Finansmarkedene og økonomisk styring

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Alle vedleggene kan lastes ned nederst i utlysningen.

Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.

Søker må svare på alle punktene i malen for prosjektbeskrivelse. Spørsmålene bør være besvart så konkret og spesifikt som mulig.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse. Bruk standard mal.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal.
 • CV for sentrale deltakere i prosjektet. Bruk standard mal.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.  

Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles administrativt i Forskningsrådet.

Finansmarkedsfondets styre fatter vedtak om bevilgning eller avslag.

Forventet svar på søknaden er medio november 2019.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 03.22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.