Gjennomført

Støtte til arrangement

Denne utlysningen stenger 22. desember 2022. Det vil ikke være mulig å sende inn søknad etter det. Mer informasjon om Koordinerings- og støtteaktivitet-utlysningene våre kommer i 2023.

Siste oppdateringer

08. des 2022

Alle midlene til klimaforskning er nå tildelt for 2022.

07. des 2022

Ale midlene til forskningsbasert innovasjon for nyskaping og omstilling er nå tildelt for 2022.

21. okt 2022

Alle midlene fra POLARPROG er nå tildelt for 2022.

13. okt 2022

Støtte til arrangementer som fremmer samarbeid med Forskningsrådets prioriterte samarbeidsland utenfor Europa, er dessverre stengt for søknader. 

05. sep 2022

Alle midlene til MARINFORSK er nå tildelt for 2022.

15. aug 2022

Alle midlene til naturmangfold og miljø er nå tildelt for 2022.

11. aug 2022

Alle midlene til landbasert mat, miljø og bioressurser er nå tildelt for 2022.

10. aug 2022

Alle midlene til helseforskning og helseinnovasjon er nå tildelt for 2022.

Formål

Støtte til arrangement kan gis til godkjente forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor, frivillig sektor og sammenslutninger av disse for å styrke deres mulighet til å arrangere konferanser, workshops og seminarer. Vi kan også gi støtte til internasjonale konferanser der den norske søkeren er hovedarrangør.

Arrangementet skal være en møteplass for formidling av forskningsresultater, kunnskapsdeling, utvikling av kunnskapsgrunnlag og/eller generering av vitenskapelig samarbeid. Arrangementet kan både være fysiske og virtuelle. 

Om utlysningen

Forskningsrådet lyser ut støtte til arrangementer. Midlene skal styrke søkers mulighet til å arrangere konferanser, workshops og seminarer.

Dette er en felles utlysning for flere av Forskningsrådets aktiviteter. Det er kun mulig å sende søknad til de aktivitetene/programmene som står oppført i utlysningen. Det kan være spesielle krav og føringer for noen aktiviteter, så du må gjøre deg kjent med hva som gjelder for den aktiviteten du søker støtte fra. Se under "Aktuelle temaer" lenger ned i utlysningen.

 • Dere kan kun sende inn én søknad per arrangement.
 • Prosjektbeskrivelsen må beskrive hvilket tema/program arrangementet er relevant for og hvorfor. Arrangementets forventede nytteverdi må begrunnes.
 • Dere må sende inn søknaden senest 6 uker før arrangementet skal avholdes. Det er ikke mulig å søke om støtte til arrangementer som skal avholdes mer enn 18 måneder frem i tid.
 • Vi krever at arrangementet annonseres i relevante kanaler og er åpent for eksterne aktører/interessenter.
 • Dere kan ikke søke om støtte til arrangementer som er ordinær formidlingsaktivitet i et pågående prosjekt med finansiering fra Forskningsrådet.
 • Vi oppfordrer til tiltak som reduserer belastningen på miljøet.
 • Dere skal synliggjøre at dere har fått støtte til arrangementet fra Forskningsrådet.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner, bedrifter, klynger og bedriftssammenslutninger, offentlig virksomheter og organisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner og definisjon på offentlig sektor.

Enkeltpersonsforetak og privatpersoner kan ikke søke.

Noen temaer/programmer kan ha andre krav til søker, informasjon om dette finner du under det enkelte program.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at du sender inn søknaden.

Eventuelle samarbeidspartnere skal ikke føres opp i søknadsskjema under "Samarbeidspartnere", men kan nevnes i prosjektbeskrivelsen.

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om tilskudd til ett arrangement per søknad. Støtten skal dekke kostnader som er nødvendige for å gjennomføre arrangementet. Summen dere kan søke framgår under det enkelte tema/program nedenfor.

Dere kan ikke søke om støtte fra mer enn ett program til det enkelte arrangement.

Informasjon om budsjettet finner du her.

Bagatellmessig støtte

Støtte til forskningsorganisasjoner, og andre virksomheter som driver både økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet, skal kun gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en treårsperiode. Egenerklæring for bagatellmessig støtte må legges ved søknaden.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Rapportering og utbetaling av støtte

Forskningsrådet vil kun utbetale midler til arrangementer som er gjennomført. Bevilgningen utbetales i etterkant på bakgrunn av godkjent sluttrapport. Dere skal føre eget prosjektregnskap for arrangementet. Forskningsrådet kan be om innsyn i sluttregnskapet og annen informasjon om arrangementet, herunder informasjon om deltakerantall. Bevilgningen skal ikke bidra til overskudd. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Alle temaene under er aktuelle for utlysingen. Innenfor noen temaer er det krav og føringer som vektlegges spesielt. I søknadsskjema må du velge det tema som aktiviteten du søker om støtte fra er listet under.

Demokrati, styring og fornyelse

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektorSkatteøkonomisk forskning

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energiTransport og mobilitet

Hav

HavbrukFiskeriMat - Blå sektorMaritimHavteknologi

Helse

Industri og tjenestenæringer

Internasjonalisering

Internasjonale stimuleringsmidler

Klima- og polarforskning

Klima

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Sirkulær økonomi

Husk å merke av i søknadsskjemaet hvilke av undertemaene over som er mest relevante for søknaden.

Muliggjørende teknologier

BioteknologiIKT forskningsområdeNanoteknologi/avanserte materialer

Utdanning og kompetanse

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

For utlysninger med løpende søknadsfrist er det ikke mulig å sende inn en søknad flere ganger. Gjør derfor søknaden helt ferdig før du sender den inn.

Generelle krav

 • Søker må svare på alle punktene i Mal for prosjektbeskrivelse. Spørsmålene bør være besvart så konkret og spesifikt som mulig.
 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.

Krav til økonomi og budsjett

 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.

Du kan laste ned alle vedleggsmalene nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse på maksimalt 5 sider etter fastlagt mal
 • CV for prosjektleder på maksimalt 4 sider etter fastsatt mal
 • program for arrangementet slik det foreligger på søknadstidspunktet
 • for foretak: egenerklæring for bagatellmessig støtte etter fastlagt mal

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggstype.

Vurderingskriterier

I 2019 innfører Forskningsrådet nye vurderingskriterier. Kriteriene er tilpasset slik at de vil være egnet til å vurdere både grunnleggende og anvendt forskning.

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Søknader blir behandlet administrativt i Forskningsrådet. Behandlingstiden er inntil 6 uker.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. november 2023, 18:21 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.