Støtte til arrangement

Dersom et program går tom for midler, vil vi opplyse om dette på denne siden. Utlysningen blir stengt når alle midlene eventuelt er brukt opp. Siden søknadsbehandlingen er løpende, oppfordrer vi dere til å avklare tilgjengelige midler med kontaktpersonen for det aktuelle temaet før dere oppretter søknaden.

ENERGIX har ikke flere midler igjen for 2019. Beslutning om hvorvidt programmet skal lyse ut midler til arrangementer i 2020 vil komme i løpet av desember. Vi vil gi beskjed her når det eventuelt blir anledning til å søke om midler fra ENERGIX for 2020.

Formål

Støtte til arrangement kan gis til godkjente forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor, frivillig sektor og sammenslutninger av disse for å styrke deres mulighet til å arrangere konferanser, workshops og seminarer. Vi kan også gi støtte til internasjonale konferanser der den norske søkeren er hovedarrangør.

Arrangementet skal være en møteplass for formidling av forskningsresultater, kunnskapsdeling, utvikling av kunnskapsgrunnlag og/eller generering av vitenskapelig samarbeid. Arrangementet kan både være fysiske og virtuelle.

Om utlysningen

Forskningsrådet lyser ut støtte til arrangementer. Midlene skal styrke søkers mulighet til å arrangere konferanser, workshops og seminarer.

Utlysningen er en felles utlysning for hele Forskningsrådet. Det kan være spesielle krav og føringer for noen programmer, så du må gjøre deg kjent med hva som gjelder for det programmet du søker støtte fra. Se under Aktuelle temaer for denne utlysningen.

Vi gir kun støtte til én søknad per arrangement gjennom denne utlysningen.

Søknaden må beskrive hvilket program den er relevant for og hvorfor. Arrangementets forventede nytteverdi må begrunnes.

Dere kan søke om støtte tidligst 18 måneder før arrangementet skal holdes. Dere må sende inn søknaden senest 6 uker før arrangementet starter.

Vi krever at arrangementet er åpent for relevante aktører/interessenter.

Dere kan ikke søke om støtte til aktiviteter som burde vært inkludert i ordinære forskningsprosjekter.  

Vi oppfordrer til tiltak som reduserer belastningen på miljøet.

Hvem kan søke?

Norske forskningsorganisasjoner, bedrifter, bedriftssammenslutninger, offentlig virksomheter og organisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner og definisjon på offentlig sektor.

Enkeltpersonsforetak og privatpersoner kan ikke søke.

Noen programmer kan ha andre krav til søker, informasjon om dette finner du under det enkelte program.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at du sender inn søknaden.

 

Hva kan du søke om støtte til?

 • Støtten fra Forskningsrådet kan maksimalt utgjøre 50 prosent av de totale godkjente kostnadene for arrangementet.
 • Dere kan søke om inntil 100 000 kroner per arrangement. Noen programmer kan ha andre grenser, dette vil dere se under Aktuelle temaer.
 • Vi kan bare gi støtte til å dekke direkte utgifter, f.eks. lokaler, materiell, reisekostnader for foredragsholdere og innkjøpte tjenester. Innkjøp av gaver dekkes ikke.
 • Vi kan ikke gi støtte til personalkostnader. Dette skal ikke inngå i søknadsbeløpet, men kan utgjøre deler av egenfinansieringen og skal derfor synliggjøres i budsjettet og i sluttregnskapet.
 • Hvis det kreves deltakeravgift skal denne også synliggjøres i budsjettet og i sluttregnskapet. Deltakeravgiften kan utgjøre deler av egenfinansieringen.
 • Reiseutgifter for ordinære deltakere dekkes ikke.

Informasjon om budsjettet finner du her.

Forskningsrådet vil kun utbetale midler til arrangementer som blir gjennomført. Bevilgningen utbetales i etterkant på bakgrunn av godkjent regnskapsrapport. Bevilgningen skal ikke bidra til overskudd. 

Bagatellmessig støtte

Støtte til forskningsorganisasjoner, og andre virksomheter som driver både økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet, skal kun gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en treårsperiode.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Opprett søknad

Aktuelle temaer for denne utlysningen

Alle temaene under er aktuelle for utlysingen. Innenfor noen temaer er det krav og føringer som vektlegges spesielt.

Bioteknologi

I denne utlysningen er dette temaet rettet mot arrangementer som bygger oppunder ett eller flere av målene i BIOTEK2021-programmets programplan.

CO2-håndtering

I denne utlysningen gjelder dette temaet støtte til arrangementer innenfor prioriteringene i programplanen til CLIMIT-programmet.

Hav

I denne utlysningen er dette temaet rettet mot alle prioriteringer som beskrevet i programplanene til HAVBRUK-, MARINFORSK- og MAROFF-programmene

IKT forskningsområde

I denne utlysningen gjelder dette temaet støtte til arrangementer som er relevante for IKTPLUSS-initiativets programplan.

Industri og tjenester

I denne utlysningen gjelder dette temaet støtte til arrangementer innenfor forskningsbasert innovasjon.

Internasjonalisering

I denne utlysningen gjelder dette temaet støtte til arrangementer som kan fremme samarbeid med Forskningsrådets prioriterte land utenfor Europa og arrangementer i forbindelse med COST-nettverk. Vær oppmerksom på at prioriteringene har egne krav og føringer.

Klima

I denne utlysningen gjelder dette temaet støtte til arrangement er faglig forankret i en eller flere av prioriteringene som er beskrevet i programplanen til KLIMAFORSK.

Mat og landbaserte bioressurser

I denne utlysningen gjelder dette temaet støtte til arrangementer som er relevante for BIONÆR-programmet.

Miljø

I denne utlysningen gjelder dette temaet støtte til arrangementer innenfor prioriteringene i programplanen til MILJØFORSK-programmet.

Miljøvennlig energi

I denne utlysningen gjelder dette temaet støtte til arrangementer innenfor prioriteringene i programplanen til ENERGIX-programmet.

Nye materialer/nanoteknologi

I denne utlysningen gjelder dette temaet støtte til arrangementer innenfor nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer som beskrevet i programplanen til NANO2021.

Utviklingsforskning

I denne utlysningen er dette tema rettet mot arrangementer som er innenfor prioriteringene i NORGLOBAL2 sin programplan.

Krav til utforming

For utlysninger med løpende søknadsfrist er det ikke mulig å sende inn en søknad flere ganger. Gjør derfor søknaden helt ferdig før du sender den inn.

Generelle krav

 • Søker må svare på alle punktene i Mal for prosjektbeskrivelse. Spørsmålene bør være besvart så konkret og spesifikt som mulig.
 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.

Krav til økonomi og budsjett

 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.

Du kan laste ned alle vedleggsmalene nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse på maksimalt 5 sider etter fastlagt mal
 • CV for prosjektleder på maksimalt 4 sider etter fastsatt mal
 • program for arrangementet slik det foreligger på søknadstidspunktet

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggstype.

Vurderingskriterier

I 2019 innfører Forskningsrådet nye vurderingskriterier. Kriteriene er tilpasset slik at de vil være egnet til å vurdere både grunnleggende og anvendt forskning.

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Søknader blir behandlet administrativt i Forskningsrådet. Behandlingstiden er inntil 6 uker.