Gjennomført

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

25. sep 2019

Søknadsfrist

01. okt 2019

Tidligste tillatte prosjektstart

01. okt 2019

Seneste tillatte prosjektstart

31. des 2019

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Forskningsrådet ønsker at resultater fra offentlig finansiert forskning er åpent tilgjengelig. Gjennom STIM-OA-ordningen skal Forskningsrådet bidra til å lette overgangen til åpen publisering. STIM-OA støtter institusjoners publiseringsfond eller lignende ved å dekke inntil 50 % av institusjonenes kostnader til åpen publisering fra forrige regnskapsår. Virkemiddelet er tidsbegrenset, med varighet på åtte år (2015 - 2022).

STIM-OA gjelder alle fagfelt og er åpen for alle godkjente forskningsinstitusjoner i Norge.

Om utlysningen

STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrift med fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access"). Ordningen dekker ikke kostnader til frikjøp av enkeltartikler i ellers abonnementsbaserte tidsskrift ("Hybrid Open Access").

STIM-OA erstatter all finansiering av artikkelavgifter over driftskostnader i enkeltprosjekter. Artikkelavgifter skal derfor ikke inngå som driftskostnad i ordinære prosjektsøknader.

Vi lyser ut STIM-OA-midler én gang i året. Det er kun kostnader til artikkelavgifter ("Article Processing Charges", APC) fra forrige regnskapsår som dekkes. Utlysningen vil være aktiv senest seks uker før søknadsfristen.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til søkere fra UH-sektoren

Institusjoner i UH-sektoren skal for regnskapsperioden 2018 ha øremerket midler til å dekke artikkelavgifter ved åpen publisering etter fastsatte kriterier gjennom et eget publiseringsfond. Kriteriene for publiseringsfondet skal spesifiseres i søknaden.

Kravet om publiseringsfond gjelder ikke søkere utenfor UH-sektoren.

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig må være en godkjent norsk forskningsorganisasjon og må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet. Administrativt ansvarlig og prosjektleder bør være samme person.

Hva kan du søke om støtte til?

Norske forskningsinstitusjoner kan søke om støtte til å dekke artikkelavgifter (APC) fra 2018.

Artiklene skal være publisert i tidsskrifter som er

Støtten dekker ikke kostnader til "hybrid" Open Access-publisering, dvs. frikjøp av enkeltartikler i tidsskrift som ellers er abonnementsbaserte.

Forutsetning for støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Utbetaling av støtte

Utbetaling av støtte skjer etter kontraktsinngåelse ved fakturering til Forskningsrådet på godkjent støttebeløp.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Kommunikasjon og formidling

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Hver enkelt institusjon kan kun sende inn én søknad.
 • Kostnader det søkes støtte til må føres med prosjektperiode 01.10.2019–31.12.2019.
 • Hele beløpet, dvs. samlede kostnader til artikkelavgifter (APC) fra 2018, skal føres under "Andre driftskostnader" i kostnadsplanen.
 • Artiklene dere har betalt artikkelavgift for i 2018 skal føres opp i en egen liste etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen. Artikkellisten skal være så komplett som mulig. Felter merket med stjerne må fylles ut. Artikler som ikke har komplett informasjon i obligatoriske felter vil bli strøket fra listen. Listen skal innen søknadsfristen:
 • Administrativt ansvarlig og Prosjektleder bør være samme person.
 • De samlede APC-kostnadene fra 2018 skal fordeles på Egenfinansiering (50 % av hele beløpet) og Søkes Forskningsrådet (50 % av hele beløpet) i Finansieringsplanen.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Behandlingsprosedyre

Søknadene vurderes av Forskningsrådets administrasjon. Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori
 • Søknaden må være innenfor formål spesifisert i utlysningen
 • Søknadsbeløp og hva det søkes om må samsvare med rammene for utlysningen
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal

Søknader som ikke oppfyller kravene ovenfor vil bli avvist.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 03.37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.