Gjennomført
Se Resultat

SFI Senter for forskningsdrevet innovasjon

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

25. sep 2019

Søknadsfrist

30. jun 2020

Forventet svar på søknaden er i løpet av juni

01. sep 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Et forskningssenter er en konsentrert og langsiktig satsing for å styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer eller for å bygge opp forskningsmiljøer på strategisk viktige områder.

Det overordnete målet for ordningen Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er å bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning.

SFI-ordningen skal:

  • Legge til rette for et aktivt og langsiktig samarbeid mellom innovasjonsorienterte, FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.
  • Fremme utvikling av fremragende næringsrettede forskningsmiljøer som inngår i sterke internasjonale nettverk og bidra til internasjonalisering av norsk næringsliv.
  • Stimulere og bidra til forskerutdanning, kunnskaps- og teknologioverføring på områder med store muligheter for framtidig verdiskaping.

SFI-ordningen har et høyere ambisjonsnivå, større langsiktighet og sterkere konsentrasjon av innsatsen enn andre virkemidler for innovasjon i Forskningsrådet. SFI-ordningen gir den FoU-aktive delen av norsk næringsliv mulighet for større langsiktighet, kontinuitet og risikoavlastning i satsingen på forskning.

For forskningsmiljøene åpner SFI-ordningen mulighet for langsiktig kompetanse­oppbygging gjennom forskning på et høyt internasjonalt nivå i nært samarbeid med bedrifter. Ordningen skal også kunne bidra til å fremme kvalitet og effektivitet i offentlig sektor.

Ved utvelgelsen av sentre legges det vekt på potensial for innovasjon, næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.

Om utlysningen

Etter den obligatoriske skisserunden inviterer Norges forskningsråd nå til innsending av fullstendig søknad om midler til Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI-IV).

Forskningsrådet ønsker å starte opp minimum 10 nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) høsten 2020. Det er forventet en årlig bevilgning fra Forskningsrådet til nye sentre på inntil 120 mill. kroner.

Et SFI er et tidsbegrenset forskningssenter som ikke er å anse som et eget rettssubjekt. Sentrene har en varighet på åtte år, men forlengelse ut over fem år er avhengig av positivt resultat av en evaluering som gjennomføres etter 3,5 år.

En omtale og beskrivelse av hvilke overordnede krav som gjelder for et SFI er gitt i dokumentet Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) - Krav og retningslinjer. Alle søkere må sette seg godt inn i de gjeldende krav og retningslinjer.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare søkere som sendte inn obligatorisk skisse til fristen 4. april 2019 kan søke. Søknader som ikke er basert på en slik skisse, vil bli avvist.

Ansvarlig søker og vertsinstitusjon for et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) må være en forskningsorganisasjon godkjent av Forskningsrådet.

Private bedrifter og eventuelle offentlige aktører må være med som brukerpartnere.

Flere forskningsorganisasjoner kan være med som forskningspartnere.

Hvem kan delta i prosjektet?

Søker og vertsinstitusjon for et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) må være en forskningsorganisasjon godkjent av Forskningsrådet. Etableringen av et SFI skal sees i forhold til vertsinstitusjonenes forskningsstrategi.

SFI-ordningen forutsetter at bedrifter deltar i sentrenes virksomhet. Offentlige aktører kan delta sammen med private bedrifter. Hvert senter må ha minst tre slike brukerpartnere og det må alltid være med private bedrifter som partnere.
Alle brukerpartnerne skal delta aktivt i sentrenes styring, finansiering og forskning og må ha en betydelig, egen innovasjonsvirksomhet og evne til å utnytte forskningsresultater i utviklingen av sin virksomhet.

En nærmere omtale og beskrivelse av hvilke krav og regler som gjelder for et SFI er gitt i dokumentet Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) - Krav og retningslinjer.

Hva kan du søke om støtte til?

Finansieringen av det enkelte SFI er et felles ansvar for Forskningsrådet, vertsinstitusjonen og partnerne. Vertsinstitusjon og partnere som står bak opprettelsen av et senter forutsettes å forplikte seg til et langsiktig engasjement i senterets virksomhet og finansiering.

Forskningsrådets finansiering av det enkelte senter skal være 10–12 mill. kroner pr. år.

Bidrag fra private bedrifter og andre brukerpartnere skal være minst 50 prosent av Forskningsrådets årlige bevilgning.

Vertsinstitusjonen og andre forskningsorganisasjoner kan i tillegg bidra med finansiering for å synliggjøre strategisk forankring og engasjement.

Forskningen ved senteret, også den som finansieres av brukerpartnere, skal være langsiktig forskning som forventes å bidra til økt innovasjonsevne og gi grunnlag for økt verdiskaping. Forskningsresultater fra senteret skal være åpne.

Forskningsrådets finansiering skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte gjennom rettigheter til prosjektresultater. Foretak som deltar som brukerpartnere i senteret må bære egne kostnader. Tildelt støtte i denne utlysningen utgjør dermed ikke statsstøtte.

En nærmere omtale og beskrivelse av hvilke krav og regler som gjelder for et SFI er gitt i dokumentet "SFI - Krav og retningslinjer - januar 2019.pdf" (se over).

Forskningsrådets regler for føring av prosjektkostnader finner du her.

Forskningsartikler og forskningsdata

Vertsinstitusjonen avgjør i samarbeid med partnerne hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i senteret og må oppgi dette i forbindelse med revidering av søknad.

Viktig informasjon om utlysningen

Dokumentet Informasjon til søkerne ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-IV). Juni 2019. Endelig søknadsrunde. gir nærmere informasjon om utlysningen.

Det er viktig og helt nødvendig for alle søkere å lese dette dokumentet nøye.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Denne utlysningen av SFI er åpen for alle temaer som kan være av betydning for innovasjon og verdiskaping i næringslivet. Vi ønsker likevel at dere knytter søknaden opp mot ett eller flere av de bransjer og næringer som er listet her:

Bransjer og næringer

Fiskeri og havbruk, Skog og trebruk, Landbruk, Næringsmiddelindustri, Olje, gass, Energi - Næringsområde, Prosess- og foredlingsindustri, Vareproduserende industri, IKT-næringen, Bygg, anlegg og eiendom, Transport og samferdsel, Finans og bank, Helsenæringen, Reiseliv, Media og kultur, Annen tjenesteyting, Bransjeuavhengig

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal være basert på skisse innsendt til fristen 4. april 2019.

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

  • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
  • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Du kan laste ned de aktuelle vedleggsmalene nederst i utlysningen.

Søknaden vil bare være tilgjengelig for personer som undertegner en taushetserklæring.

Obligatoriske vedlegg

  • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 20 sider inklusiv referanseliste. Bruk standard mal.
  • Intensjonserklæring fra vertsinstitusjonen. (Lastes opp under "Annet" i søknadsskjema.)
  • Intensjonserklæring fra samtlige partnere.
  • Inntil åtte CV-er for nøkkelpersonell. Bruk standard mal.

Valgfritt vedlegg

  • forslag på inntil fem fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden

Dokumentet Informasjon til søkere ved utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-IV). Juni 2019. Endelig søknadsrunde. gir nærmere informasjon om krav som stilles til de ulike vedleggene.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

I 2019 har Forskningsrådet innført nye vurderingskriterier: "Excellence", "Impact" og "Implementation". Kriteriene er tilpasset slik at de vil være egnet til å vurdere både grunnleggende og anvendt forskning. Disse kriteriene vil bli vurdert av internasjonale fageksperter.

Forskningsrådet vil videre vurdere søknadenes relevans opp mot krav og føringer i utlysningen, herunder senterets nasjonale bidrag og profil, forankringen i vertsinstitusjonens egne faglige strategier, merverdien ved å etablere et senter på området og hvordan senteret bygger på eller er komplementært i forhold til andre etablerte sentre eller andre større satsinger.

Forskning og innovasjon | SFI

I hvilken grad senteret er nyskapende
I hvilken grad:
• senteret har potensial for å frembringe ny kunnskap som utvider forskningsfronten, for eksempel nyskapende konsepter og tilnærminger, utvikling av nyskapende metodologi eller utvikling på tvers av fagfelt.
• foreslått forskning og målsettinger er ambisiøse og viser stort innovasjonspotensial for privat og/eller offentlig sektor.

Kvaliteten på senterets FoU-aktiviteter
I hvilken grad:
• den vitenskapelige tilnærmingen er gjennomførbar.
• den foreslåtte forskningsmetodologien vil bidra til å nå senterets mål.
• kunnskapen til senterets interessenter brukes på en god måte.
• dersom relevant, senterets interdisiplinære tilnærming er hensiktsmessig.

Virkninger og effekter | SFI

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
I hvilken grad:
• senteret kan bidra til den videre utviklingen av ledende forskningsmiljøer i Norge.
• aktiviteten i senteret vil bli viktig for norsk næringsliv og/eller norsk offentlig sektor.
• senteret vil kunne skape et miljø som tiltrekker seg og utdanner forskningstalenter.
• prosjektets resultater vil svare på relevante bærekraftsmål fra FN.
• dersom relevant, prosjektets resultater svarer på viktige aktuelle og framtidige samfunnsutfordringer.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på og graden av formidling og kommunikasjon rettet mot forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.
• Involvering av interessenter/brukere i formidlingen og i bruken av forskningsresultatene.

Gjennomføring | SFI

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
I hvilken grad:
• prosjektlederen (senterdirektøren) er kvalifisert til å lede en satsing på denne størrelsen.
• prosjektgruppa er optimalt sammensatt for det foreslåtte senteret.
• kvalifikasjonene til prosjektleder og prosjektgruppa viser at de har evne til å utføre forskning av høy kvalitet.

Prosjektets organisering og ledelse, prosjektplan og ressursbehov
I hvilken grad:
• senterets eksistens vil gi merverdi.
• ledelse og styring i prosjektet, inkludert risikohåndtering og innovasjonsstyring, er organisert på en velegnet måte.
• arbeidsplanen er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i tråd med den enkelte arbeidspakkes mål og leveranser.
• oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere, inkludert brukerpartnere, har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.

Kvaliteten og graden på internasjonalt samarbeid
• Graden av og kvaliteten på de internasjonale samarbeidsaktivitetene er i tråd med senterets mål.

Kjønnsbalanse i senterets prosjektgruppe
• Dersom det er dårlig kjønnsbalanse på forskningsfeltet, i hvilken grad planene tar høyde for å støtte forskningstalenter av det underrepresenterte kjønn fram mot kvalifisering til stillinger på toppnivå.

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

Samlet vurdering og utvelgelse

Utgangspunktet for den samlede vurderingen og den endelige utvelgelsen vil være søknadens vurdering og karakterer for de tre kriteriene og søknadens relevans vurdert mot krav og føringer i utlysningen.

Ved ellers like vilkår vil Forskningsrådet prioritere søknader med sterk kvinnerepresentasjon i ledende posisjoner, søknader som gir et tydelig bidrag til en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling og søknader innenfor områder der det er spesielle og udekkede behov for utvikling av kunnskap, eksempelvis kunnskapsbehov for å møte de store samfunnsutfordringene eller for å bidra til omstillingen av norsk næringsliv.

Ved den endelige utvelgelsen av de søknader som støttes vil Forskningsrådet også legge til grunn en vurdering av samlet næringsmessig profil på porteføljen av næringsrettede sentre med finansiering fra Forskningsrådet.

Behandlingsprosedyre

Forskningsrådets styre vil fatte vedtak om hvilke nye SFI som skal gis bevilgning.

Forventet svar på søknaden er juni 2020.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mars 2023, 21.45 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.