Formål

Et forskningssenter er en konsentrert og langsiktig satsing for å styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer eller for å bygge opp forskningsmiljøer på strategisk viktige områder.

Det overordnete målet for ordningen Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er å bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning.

SFI-ordningen skal:

  • Legge til rette for et aktivt og langsiktig samarbeid mellom innovasjonsorienterte, FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.
  • Fremme utvikling av fremragende næringsrettede forskningsmiljøer som inngår i sterke internasjonale nettverk og bidra til internasjonalisering av norsk næringsliv.
  • Stimulere og bidra til forskerutdanning, kunnskaps- og teknologioverføring på områder med store muligheter for framtidig verdiskaping.

SFI-ordningen har et høyere ambisjonsnivå, større langsiktighet og sterkere konsentrasjon av innsatsen enn andre virkemidler for innovasjon i Forskningsrådet. SFI-ordningen gir den FoU-aktive delen av norsk næringsliv mulighet for større langsiktighet, kontinuitet og risikoavlastning i satsingen på forskning.

For forskningsmiljøene åpner SFI-ordningen mulighet for langsiktig kompetanse­oppbygging gjennom forskning på et høyt internasjonalt nivå i nært samarbeid med bedrifter. Ordningen skal også kunne bidra til å fremme kvalitet og effektivitet i offentlig sektor.

Ved utvelgelsen av sentre legges det vekt på potensial for innovasjon, næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

25. sep 2019

Søknadsfrist

30. jun 2020

Forventet svar på søknaden er i løpet av juni

01. sep 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 6 649 000 000
Tildelte midler
Kr 960 000 000
Mottatte søknader
70
Innvilgede søknader
22
Karakterfordeling
Hovedkarakter1234567
Søknader000233323

Innvilgede søknader

Prosjektnr.
Prosjektnr. 310105
Prosjektnr. 310042
Prosjektnr. 310008
Prosjektnr. 309960
Prosjektnr. 309835
Prosjektnr. 309834
Prosjektnr. 309762
Prosjektnr. 309671
Prosjektnr. 309661
Prosjektnr. 309646
Prosjektnr. 309612
Prosjektnr. 309589
Prosjektnr. 309584
Prosjektnr. 309562
Prosjektnr. 309558
Prosjektnr. 309512
Prosjektnr. 309439
Prosjektnr. 309339
Prosjektnr. 309281
Prosjektnr. 309264
Prosjektnr. 309259
Prosjektnr. 309230