SFI Senter for forskningsdrevet innovasjon

Gjennomført
Se Resultat

Formål

Et forskningssenter er en konsentrert og langsiktig satsing for å styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer eller for å bygge opp forskningsmiljøer på strategisk viktige områder.

Det overordnete målet for ordningen Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er å bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning.

SFI-ordningen skal:

  • Legge til rette for et aktivt og langsiktig samarbeid mellom innovasjonsorienterte, FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.
  • Fremme utvikling av fremragende næringsrettede forskningsmiljøer som inngår i sterke internasjonale nettverk og bidra til internasjonalisering av norsk næringsliv.
  • Stimulere og bidra til forskerutdanning, kunnskaps- og teknologioverføring på områder med store muligheter for framtidig verdiskaping.

SFI-ordningen har et høyere ambisjonsnivå, større langsiktighet og sterkere konsentrasjon av innsatsen enn andre virkemidler for innovasjon i Forskningsrådet. SFI-ordningen gir den FoU-aktive delen av norsk næringsliv mulighet for større langsiktighet, kontinuitet og risikoavlastning i satsingen på forskning.

For forskningsmiljøene åpner SFI-ordningen mulighet for langsiktig kompetanse­oppbygging gjennom forskning på et høyt internasjonalt nivå i nært samarbeid med bedrifter. Ordningen skal også kunne bidra til å fremme kvalitet og effektivitet i offentlig sektor.

Ved utvelgelsen av sentre legges det vekt på potensial for innovasjon, næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.

Viktige datoer

14 aug 2019

Åpen for søknad

25 sep 2019

Søknadsfrist

30 jun 2020

Forventet svar på søknaden er i løpet av juni

01 sep 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01 des 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30 nov 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 6 649 000 000
Tildelte midler
Kr 960 000 000
Mottatte søknader
70
Innvilgede søknader
22

Karakterfordeling

Hovedkarakter1234567
Søknader000233323

Innvilgede søknader