Samarbeidsprosjekter med Russland

Gjennomført

Formål

Fellesprosjektene mellom norske og russiske forskere innenfor petroleum skal bidra til å vedlikeholde eksisterende nettverk og forskningssamarbeid og utvikle nye samarbeidskonstellasjoner gjennom strategisk grunnforskning som er relevant for begge land.

Viktige datoer

26 jun 2019

Åpen for søknad

04 sep 2019

Søknadsfrist

13 des 2019

Offentliggjøring av hvilke prosjekter som får bevilgning

01 jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01 mar 2020

Seneste tillatte prosjektstart

31 des 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Utlysningen av samarbeidsprosjekter mellom norske og russiske forskere i 2019 er en koordinert utlysning mellom PETROMAKS 2 og Det Russiske Grunnforskningsfondet RFBR. Norske forskere søker Forskningsrådet om å få dekket sin del av et fellesprosjekt, mens russiske forskere søker RFBR om å få dekket sine kostnader av det samme fellesprosjektet. Forskningsrådet vil dekke kostnader hos norske forskere og RFBR vil dekke kostnadene til russiske forskere. Forskningsaktivitetene skal defineres som grunnforskning.

Hvert land behandler sin del av søknaden etter nasjonale retningslinjer, men tar beslutningen om bevilgning i fellesskap.

Utlysningen finnes på norsk og engelsk. Den engelske utlysningsteksten er juridisk bindende.

De prioriterte problemstillingene under årets utlysning er:

 • Environmental monitoring, control, mitigation and understanding of marine pollution related to pollution from the petroleum industry in the Barents Sea region;
 • Research that contributes to an increased understanding of the geological and geophysical processes in the Barents Sea related to oil and gas resources.
 • Research related to challenges, resulting from ice and the icing of offshore petroleum installations and equipment.

Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt.

Alle krav og føringer for utlysningen er beskrevet i avtaledokumentet RFBR-RCN Addendum 2019-2022 (pdf) mellom Forskningsrådet og RFBR.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen må være en godkjent forskningsorganisasjon.
Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at du sender inn søknaden.

Krav til prosjektleder

Det er ingen spesielle krav til hvem som kan være prosjektleder.

Krav til samarbeidspartner

 • Alle forskningsorganisasjoner må søke i samarbeid med en russisk samarbeidspartner. Den russiske samarbeidspartneren må søke om å få dekket sine kostnader fra RFBR.
 • De norske og russiske forskerne skal arbeide sammen om et felles prosjekt. De norske forskerne må skrive en søknad som i tilstrekkelig grad viser hva de russiske kollegaene skal gjøre og hvilke leveranser som forventes. Men søknaden skal i hovedsak fokusere på oppgavene som ligger hos de norske forskerne.
 • I tillegg kan andre norske forskningsorganisasjoner også være samarbeidspartnere og motta støtte fra Forskningsrådet.
 • Eventuelle partnere fra tredjepartsland må dekke sine egne kostnader.

Hva kan du søke om støtte til?

Forskningsrådet kan i denne utlysningen finansiere inntil 100 % av de kostnadene deltakende norske forskningsorganisasjoner har som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Øvrig finansiering av prosjektkostnader dekkes av forskningsorganisasjonene selv.

For at Forskningsrådet kan beregne støtte må søknaden inneholde et samlet prosjektbudsjett for de norske basert på følgende godkjente prosjektkostnader:

Forutsetninger for støtte

Forskningsrådets finansiering skal gå til forskningsorganisasjonene, til deres ikke-økonomiske aktivitet. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader i denne utlysningen.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter, som du finner på denne siden.

Om utviklingsplan for postdoktorer

Hvis prosjektet finansierer postdoktorstipendiater, skal dere utarbeide en utviklingsplan som dere sender inn til Forskningsrådet senest tre måneder etter tilsetting. Utviklingsplanen skal være signert av den ansatte og nærmeste leder, og dere må revidere planen ved vesentlige endringer i løpet av stipendperioden. Les mer om krav og føringer for utviklingsplanen i dokumentet "Krav om utviklingsplan for postdoktorer" (docx), og på nettsiden om "personlig postdoktorstipend".

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Alle temaene under er aktuelle for utlysningen, men innenfor hvert tema er det prioriteringer for hvilke problemstillinger som vil bli lagt vekt på i årets utlysning. Dette står under "Om utlysningen" lenger opp på siden.

Petroleum

Husk å merke av i søknadsskjemaet hvilke av undertemaene over som er mest relevante for søknaden.

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Budsjettet i elektronisk søknadsskjema skal bare inkludere kostnader hos de norske miljøene. I vedlegget Joint call RCN-RFBR Mandatory attachment (se nederst i utlysningen) skal dere derimot vise hva prosjektet koster som helhet og hvordan det er finansiert fra begge sider.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Du finner alle vedleggsmalene nederst i utlysningen.
 • Alle prosjekter må være omsøkt i både Norge og Russland for å være kvalifisert til støtte.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider etter mal (se mal nederst på siden).
 • Vedlegg for relevansvurdering. Lastes opp under vedleggstypen Annet.
 • CV for prosjektleder etter mal (se mal nederst på siden). Lastes opp under vedleggstypen CV.
 • CV for prosjektlederen på russisk side etter mal. Lastes opp under vedleggstypen Annet.
 • Bekreftelse fra den norske forskningsorganisasjonen som begrunner hvorfor søknaden er viktig for organisasjonen. Lastes opp under vedleggstypen Annet.
 • Bekreftelse fra den russiske forskningsorganisasjonen som begrunner hvorfor søknaden er viktig for organisasjonen. Lastes opp under vedleggstypen Bekreftelse på samarbeidspartnere.
 • Dokumentet Joint call RCN-RFBR Mandatory attachment (se mal nederst på siden). Dokumentet skal vise hvordan blant annet kostnader, finansiering og aktiviteter fordeles i Norge og Russland. NB! Dette dokumentet skal også sendes inn som vedlegg til den russiske søknaden til RFBR. Dokumentet skal derfor utarbeides av både den norske og russiske søkeren, og skal være identisk i Norge og Russland. Dette lastes opp under vedleggstypen Annet.
 • Hvis prosjektet omfatter doktorgradsutdanning, skal det inkluderes støttebrev fra gradsgivende universitet/institusjon. Dette lastes opp under vedleggstypen Annet.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

Forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden. Dette lastes eventuelt opp som vedlegg i søknadsskjema under vedleggstypen Fageksperter.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

    

Forskningskvalitet | FP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og utvider forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og forskningsspørsmål er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som utvider forskningsfronten, inkludert ny kunnskap av teoretisk, metodologisk, eksperimentell eller empirisk art.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på forskningsspørsmålene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og interdisiplinære innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvis relevant, i hvilken grad prosjektet forholder seg til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en god måte. I hvilken grad brukeres/interessenters kunnskap tas i bruk på en egnet måte.

Virkninger og effekter | FP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både i nåtid og i et framtidsperspektiv.
• Dersom det er relevant for prosjektets mål, i hvilken grad de planlagte resultatene vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål eller møte andre viktige samfunnsutfordringer, både i nåtid og i et framtidsperspektiv.
• I hvilken grad de potensielle virkningene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling og kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på og graden av formidling og kommunikasjon rettet mot forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere, og direkte involvering av disse gruppene.

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kunnskap og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (tilpasset hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne har gjensidig utfyllende ekspertise, og i hvilken grad prosjektgruppen som helhet innehar den nødvendige ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte og skape merverdi.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad arbeidsplanen er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i tråd med den enkelte arbeidspakkes mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | FP

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskningskvalitet, Virkning og effekter og Gjennomføring (Excellence, Impact og Implementation).

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

Behandlingsprosedyre

Alle søknadene vil bli vurdert av internasjonale ekspertpaneler. Etter at panelvurderingen er gjennomført vil søknader bli vurdert med hensyn til styrken i det bilaterale samarbeidet og relevans for utlysningen. Administrasjonen skriver så en innstilling med anbefalinger til bevilgende organ. Bevilgende organ fatter til slutt vedtak om hvilke prosjekter vi kan støtte.

På russisk side vil alle søknadene bli evaluert etter RFBRs prosedyrer. Bare søknader som har fått god evaluering i begge land er støtteverdig.
Forskningsrådet og RFBR vil etter de nasjonale evalueringene velge ut hvilke prosjekter som får støtte.

Tildeling og innfrielse av tilsagn videre år vil betinge at det russiske prosjektet gjennomføres.