Gjennomført

Research Cooperation with China on Energy

Viktige datoer

22. mai 2019

Åpen for søknad

12. jun 2019

Søknadsfrist

01. jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

31. des 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

The MoST - RCN Joint Funding Call on Consortium Collaboration on Energy aims to promote academia-industry consortia in both countries to collaborate in the field of environmentally friendly energy.

Om utlysningen

Se engelsk utlysning.

Hvem kan søke?

Se engelsk utlysning.

Hvem kan delta i prosjektet?

Se engelsk utlysning.

Hva kan du søke om støtte til?

Se engelsk utlysning.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Miljøvennlig energi og CO2-håndtering

Fornybar energi, vind og hav, Energibruk i transport, batteri/el, Energibruk i bygg og områder

Praktiske opplysninger

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og utvider forskningsfronten
* Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
* I hvilken grad hypoteser og forskningsspørsmål er nyskapende og dristige.
* I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som utvider forskningsfronten, inkludert ny kunnskap av teoretisk, metodologisk, eksperimentell eller empirisk art.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
* Kvaliteten på forskningsspørsmålene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
* I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og interdisiplinære innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
* Hvis relevant, i hvilken grad prosjektet forholder seg til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en god måte. I hvilken grad brukeres/interessenters kunnskap tas i bruk på en egnet måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
I hvilken grad:
* de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.
* prosjektets resultater kan svare på viktige vitenskapelige utfordringer, både i et nåtids- og et framtidsperspektiv.
* prosjektets resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både i et nåtids- og et framtidsperspektiv.
* kompetanseutviklingen og prosjektets forventede resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
* de planlagte resultatene vil svare på FNs bærekraftsmål.
* prosjektet vil bli gjennomført på en ansvarlig måte, med bruk av relevante metoder som kan bidra til dette.

Formidling og kommunikasjon og utnyttelse
* Kvaliteten og graden av formidling og kommunikasjon og engasjerende aktiviteter rettet mot forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.
* I hvilken grad interessenter/brukere involveres i formidling og i arbeidet med å ta i bruk resultater fra prosjektet.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
* I hvilken grad prosjektleder har relevant kunnskap og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (tilpasset hans/hennes karrierestadium).
* I hvilken grad prosjektdeltakerne har gjensidig utfyllende ekspertise, og i hvilken grad prosjektgruppen som helhet innehar den nødvendige ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte og skape merverdi.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
* I hvilken grad arbeidsplanen er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i tråd med den enkelte arbeidspakkes mål og leveranser.
* I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
* I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
* I hvilken grad interessenter og brukeres medvirkning bidrar til gjennomføringen og styringen av prosjektet.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | KSP

Karakteren er beregnet på bakgrunn av panelets vurderinger av kriteriene Forskningskvalitet, Virkninger og effekter og Gjennomføring.

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 14.23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.