Gjennomført

Reisestøtte for økt næringsrettet FoU-samarbeid med land utenfor EU/EØS

Formål

Formålet med utlysningen er å finne mulige samarbeidspartnere til fremtidige internasjonale, næringsrettede prosjekter. Det kan søkes om reisestøtte til alle land utenfor EU/EØS.

Om utlysningen

Reisestøtten skal dekke direkte kostnader knyttet til reise og opphold i forbindelse med møter og aktiviteter utenfor EU/EØS. Hensikten med reisene skal være å finne mulige samarbeidspartnere til fremtidige internasjonale næringsrettede prosjekter.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Søkerne må være norske bedrifter, virksomheter i offentlig sektor eller forskningsorganisasjoner med pågående eller nylig avsluttede prosjekter (maks to år siden avsluttet prosjektperiode) i Forskningsrådets portefølje.

Ordningen gjelder for:

 • Innovasjonsprosjekt i næringslivet
 • Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor
 • Kompetanseprosjekt for næringslivet
 • Prosjekter i Eurostars og FORNY2020
 • Nærings-ph.d.
 • Offentlig sektor-ph.d.
 • Klynger/klyngepartnere i Norwegian Innovation Clusters-programmet
 • Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
 • Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)
 • Forskningssentre for petroleum (Petrosenter)
 • DEMO2000 (forprosjekter kvalifiserer ikke for støtte)

Enkeltpersoner og enkeltpersonsforetak kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Norske bedrifter, virksomheter i offentlig sektor eller forskningsorganisasjoner med pågående eller nylig avsluttede prosjekter (maks 2 år siden avsluttet prosjektperiode) i Forskningsrådets portefølje kan stå som søker.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til

 • å dekke direkte kostnader knyttet til reise og opphold i forbindelse med bilaterale eller multilaterale møter, der hensikten er å finne mulige samarbeidspartnere til fremtidige internasjonale næringsrettede prosjekter. 
 • påmeldingsavgift til seminarer, konferanser o.l. 

Dette støttes ikke

 • Time- og lønnskostnader
 • Reiser gjennomført før søknadstidspunktet
 • Aktiviteter som allerede får støtte gjennom annen finansiering fra Forskningsrådet eller andre offentlige aktører

Hvor mye kan du få i støtte?

 • Du kan søke om støtte til reise for én eller flere personer. Maksimalt støttebeløp er 20 000 per person per kalenderår.
 • Du kan søke om kr. 10 000-100 000 per søknad.
 • Du kan søke om å få dekket opp til 50 prosent av godkjente prosjektkostnader, oppad begrenset til 100 000 kr.
 • Det kan søkes om reisestøtte for reiser til ett eller flere arrangementer samlet over en periode på 12 måneder.
 • Forskningsrådet utbetaler støtten etterskuddsvis på bakgrunn av rapportering av dokumenterte utgifter.
 • Søknaden må være strategisk forankret i prosjektansvarlig sine fremtidige internasjonaliseringsplaner for næringsrettet FoU-samarbeid med det aktuelle landet.

Dersom prosjektansvarlig har fått innvilget reisestøtte tidligere, skal det tydelig framgå i begynnelsen av prosjektbeskrivelsen hva som er gjort/oppnådd siden forrige reise og hvorfor det er behov for ny reise. Forskningsrådets administrasjon har anledning til å avslå søknader som ikke er tilstrekkelig begrunnet.

Forutsetning for støtte

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Rapportering og utbetaling av støtte

Forskningsrådet vil kun utbetale midler til reiser som blir gjennomført. Bevilgningen utbetales i etterkant på bakgrunn av godkjent sluttrapport og prosjektregnskapsrapport. Bedrifter må også sende inn signert egenerklæringsskjema for bagatellmessig støtte.

Forskningsrådets bevilgning for første år og eventuelle tilsagn for etterfølgende år utbetales som angitt i denne utlysningen og i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Internasjonalisering

Internasjonale stimuleringsmidler

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Generelle krav

 • Søknaden skal skrives på norsk eller engelsk.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse etter fastsatt mal, denne finnes nederst i utlysningen. Alle punktene i malen skal besvares. Spørsmålene bør være besvart så konkret og spesifikt som mulig.

Søknader som ikke tilfredsstiller kravene ovenfor vil bli avvist.

Behandlingsprosedyre

Søknaden vil bli administrativt behandlet i Forskningsrådet. Følgende krav må være oppfylt:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 23:54 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.