Gjennomført

Reisestøtte for doktorgrads- og postdoktorstipendiater til Emerging Leaders 2020

Viktige datoer

09. okt 2019

Åpen for søknad

20. nov 2019

Søknadsfrist

20. des 2019

Senest forventet svar på søknadene

01. jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jan 2020

Seneste tillatte prosjektstart

31. jan 2020

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Emerging Leaders er et utviklingsprogram for unge forskere med mål om å skape nettverksbygging, lederutvikling og faglig innføring i sentrale muligheter og utfordringer i nordområdene og Arktis spesielt. Emerging Leaders arrangeres i forkant av konferansen Arctic Frontiers 2020 i Tromsø. Programmet inkluderer også deltakelse på de to første dagene av konferansen.

Om utlysningen

Vi lyser ut 10 reisestipender til deltakelse på Emerging Leaders som foregår 22.–28. januar 2020 i Bodø, Lofoten og Tromsø. Doktorgrads- og postdoktorstipendiater under 35 år (født i 1985 eller senere) tilknyttet norske universiteter eller forskningsinstitutter kan søke. Stipendiaten må ha en spesiell interesse for Arktis.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at du sender inn søknaden.

 • Med administrativt ansvarlig menes den person som har fullmakt til å representere og forplikte prosjektansvarlig organisasjon overfor Forskningsrådet.
 • Det er en forutsetning at administrativt ansvarlig og hovedveileder har godkjent søknaden.

Krav til prosjektleder

 • Doktorgrads- eller postdoktorstipendiaten skal stå som prosjektleder for søknaden.

Stipendiaten må være knyttet til et norske universitet eller forskningsinstitutt.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om et reisestipend på 35 000 kroner til deltakelse på Emerging Leaders 2020. Beløpet dekker hotell, billetter på Hurtigruten, sosiale aktiviteter, alle måltider og de to første dagene av konferansen Arctic Frontiers. Reisen til Bodø og fra Tromsø dekkes ikke.

Prosjektene må starte opp 01.01.2020 og avsluttes senest 31.01.2020.

Rapportering og utbetaling av støtte

Etter at prosjektet er gjennomført må de som får stipend avlevere en kort rapport til arrangøren. Reisestøtten utbetales fra Forskningsrådet etter at prosjektet er gjennomført basert på bekreftelse på deltakelse og godkjent rapportering til arrangøren.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Programmet for Emerging Leaders er nært knyttet til teamet for Arctic Frontiers 2020 "Power of Knowledge" og inkluderer følgende sesjoner:

 1. Politics and Security in the High North
 2. Technology Development and Arctic Business
 3. 2020 – Annual topic: Power of Knowledge
 4. Workshop; preparing for Emerging Leaders presentation at Arctic Frontiers

Doktorgradsstipendiater og postdoktorstipendiater innenfor fagfelt som er relatert til Arktis, og/eller som kan være nyttige i forbindelse med temaene ovenfor, inviteres til å søke reisestøtte. Vi oppfordrer særlig kandidater med teknologisk fokus om å søke.

Polar

Arktis

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Søknaden må oppfylle følgende krav

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • CV for prosjektleder (stipendiaten). Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. Vedlegget lastes opp som vedleggstype "CV" i søknadsskjemaet. 
 • Motivasjonsbrev som beskriver stipendiatens interessefelt, hvorfor han/hun ønsker å delta på Emerging Leaders og hvilke forventinger han/hun har til deltakelsen. Vedlegget lastes opp som vedleggstype "Annet".
 • Støttebrev fra hovedveileder eller nærmeste overordnede. Vedlegget lastes opp som vedleggstype "Anbefaling og invitasjon".
 • Sammendrag av en tematisk relevant presentasjon (maksimalt 2 sider). Det skal ikke sendes fulle manuskripter eller artikler. Vedlegget lastes opp som vedleggstype "Prosjektbeskrivelse."

Sammendraget vil bli brukt i søknadsevalueringen og også til å invitere deltakerne til å gi en kort presentasjon som del av programmet i Emerging Leaders. Sammendraget må derfor inneholde tilstrekkelig informasjon til å bli vurdert for arktisk relevans. 

Sammendraget må vise hvordan stipendiatens presentasjon vil:

 • bidra til formidling av god kunnskap innenfor de angitte temaene for Emerging Leaders 2020
 • være av høy relevans og kvalitet
 • presentere nye eller nylig publiserte data eller innovasjoner
 • ikke være av kommersiell karakter eller inneholde reklame for spesifikke bedrifter, produkter eller tjenester

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist. 

Behandlingsprosedyre

Søknaden vil bli administrativt vurdert av Forskningsrådet og av prosjektkoordinator i Emerging Leaders. Beslutningen fattes administrativt i Forskningsrådet.

Utover vurderingen av søknaden, vil det bli gjort en helhetsvurdering av alle søknadene der det vil bli lagt vekt på:

 • faglig spredning innenfor relevante fag
 • god spredning mellom ulike organisasjoner
 • en best mulig kjønnsbalanse

Forventet svar på søknaden er innen 20. desember 2019.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 08.05 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.