Gjennomført

Pilot-T: Nye løsninger i skjæringsfeltet transport/IKT

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

14. aug 2019

Informasjonsmøte i Trondheim

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen.

15. aug 2019

Informasjonsmøte i Bodø

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen i Bodø.

25. sep 2019

Søknadsfrist

01. mar 2020

Seneste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Formål

Pilot-T-ordningen retter seg mot prosjekter i skjæringsfeltet transport/informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT). I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften i samarbeid med andre virksomheter fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder. Målet er å få gode løsninger raskere over i anvendelse gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og/eller reduserer utslipp.

Pilot-T er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. I 2019 har vi felles søknadsmottak for å forenkle søknadsprosessen. Dette innebærer at alle søknader til Pilot-T-ordningen skal leveres gjennom Forskningsrådets søknadssystem, før de fordeles mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet for videre behandling, vedtak og eventuelt finansiering. I denne utlysningen vil inntil 40 millioner kroner tildeles av Forskningsrådet, og inntil 20 millioner kroner tildeles av Innovasjon Norge.

Om utlysningen

Et Pilot-T-prosjekt skal

 • være i skjæringsfeltet transport/informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT)
 • bidra til det transportpolitiske målet om et transportsystem med bedre fremkommelighet, sikkerhet og/eller reduserte utslipp
 • bidra til næringsutvikling og ny kunnskap i Norge, og at norsk næringsliv kan ta del i verdiskapingspotensialet knyttet til omstillingen i transportsektoren
 • være et samarbeid mellom flere aktører
 • ha behov for ny kunnskap for å kunne realiseres
 • ende opp i en pilot eller en fullskalaløsning som tas i bruk.

Se definisjon av "eksperimentell utvikling" for en beskrivelse av hvilke typer pilotering- og demonstrasjonsaktiviteter som kan støttes.

Det stilles krav om egen forskning- og utviklingskompetanse (FoU-kompetanse) hos søker eller samarbeidspartner, eller at prosjektet kjøper inn forskningstjenester fra en godkjent FoU-organisasjon.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Vi oppfordrer søkere til å ta kontakt med saksbehandler i Innovasjon Norge eller Norges forskningsråd for rådgivning før søknaden utarbeides/leveres.

Vi vil prioritere prosjekter som

 • har høy innovasjonsgrad
 • vil gi verdiskaping for prosjektdeltakerne
 • har en konkret og tydelig plan for realisering av innovasjonen
 • har konkrete og detaljerte planer for organisering, finansiering, eventuell regulatorisk godkjenning og gjennomføring, og
 • har kvinnelig prosjektleder (når søknadene ellers vurderes likt)

Avgrensning

Utlysningen retter seg mot både gods- og persontransport innen alle fire transportformene vei, bane, sjø og luft. Utlysningen gjelder ikke for offshore-operasjoner, fiskeri og teknologiutvikling knyttet til maritim sektor, som ikke er direkte koblet til gods- og persontransport. Prosjekter knyttet til miljøvennlig energi i transport, herunder batteri, hydrogen og biodrivstoff inkludert ladeinfrastruktur knyttet til dette, vil heller ikke få finansiering gjennom denne utlysningen.

Vi viser til PILOT-E-ordningen, samt ENERGIX- og MAROFF-programmene i Forskningsrådet, Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge, eller til Enova for prosjektideer knyttet til dette området.

Statsstøtte

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Støtte under ordningen tildeles i henhold til den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 25.

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Utlysningen er godkjent som støtteordning av EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse GBER 35/2019/R&D&I.

Kontaktpersoner i Forskningsrådet

Kontaktpersoner i Innovasjon Norge

Hvem kan søke?

Bedrifter med norsk organisasjonsnummer og næringsvirksomhet i Norge kan søke. Der flere bedrifter søker sammen må én bedrift stå som prosjektansvarlig på vegne av konsortiet. Bedriftssammenslutninger (som for eksempel bransjeorganisasjoner), enkeltpersonsforetak, forskningsorganisasjoner og andre organisasjoner kan ikke stå som prosjektansvarlig søker.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig (søker)

Prosjektansvarlig bedrift må ha som mål å gjennomføre et FoU-basert innovasjonsprosjekt som skal føre til bærekraftig vekst og konkurransekraft for bedriften. Prosjektansvarlig må ha evne til å sikre finansiering av prosjektet (utover støtte fra Pilot-T) og andre nødvendige tiltak for å utnytte prosjektresultatene i egen virksomhet.

Krav til samarbeid

Vi krever at prosjektet enten gjennomføres i samarbeide med andre aktører fra enten næringslivet eller offentlig sektor, og/eller at prosjektet kjøper forskningstjenester fra en godkjent FoU-organisasjon. I søknaden ber vi dere beskrive hvem dere skal samarbeide med, og hvordan de er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, og i eventuelt kjøp, utnyttelse av og rettigheter til resultatene. Mulige samarbeidsformer:

 • Søker kan gjennomføre prosjektet i samarbeid med andre bedrifter, hvor disse bedriftene enten dekker egne kostnader, eller drar nytte av Pilot-T-prosjektstøtte. Dersom samarbeidspartnerne også skal dra nytte av Pilot-T-prosjektstøtte må de oppfylle de samme foretakskriterier og krav som prosjektansvarlig søker. Søker kan også kjøpe inn forsknings- eller utviklingstjenester fra en underleverandør.
 • Søker kan gjennomføre prosjektet i faktisk samarbeid med enheter i offentlig sektor. Faktisk samarbeid er definert slik: samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid. Merk at selv om definisjonen åpner for at en part kan fritas for finansiell risiko, så krever vi i denne utlysningen at enheter i offentlig sektor dekker egne prosjektkostnader fullt ut.
 • Norske forskningsmiljøer kan delta i prosjektet med ansvar for å utføre bestemte FoU-aktiviteter. Slike prosjektpartnere (leverandører av FoU-tjenester) kan bare ha en prosjektutførende rolle, og bedriftene som samarbeider i prosjektet vil ha ansvaret for å dekke kostandene ved å kjøpe inn FoU-tjenester fra forskningsorganisasjoner. Det forutsettes at FoU-leverandører ikke står i avhengighetsforhold til noen bedriftspartnere, dvs. opererer på armlengdes avstand fra disse. En bedriftspartner i prosjekt kan ikke være leverandør av FoU-tjenester i prosjektet – og omvendt.

Prosjektet kan også kjøpe inn forskningstjenester fra internasjonale forskningsmiljøer, men dette er i seg selv ikke nok til å oppfylle kravet om samarbeid. Øvrige internasjonale partnere kan delta i prosjektet dersom det fremmer verdiskaping i Norge, men deres kostnader vil ikke utløse støtte fra Pilot-T og den utenlandske partneren må dekke egne kostnader fullt ut.

Hva kan du søke om støtte til?

Bare prosjektkostnader knyttet til FoU-aktiviteter kan støttes. Aktiviteter som kan støttes er inkludert, men ikke begrenset til, anvendt forskning, følgeforskning, utforming av prototyper, demonstrasjoner og pilotering. Kostnader ved andre aktiviteter og tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som: patentering, markedsundersøkelser og markedsføring, uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester kan ikke støttes.

Det kan søkes om støtte til delvis dekning av de kostnadene som bedriftspartnerne i prosjektet har til å få gjennomført prosjektets FoU-aktiviteter. Dette kan både være kostnader bedriftene vil ha ved selv å utføre FoU-aktiviteter, og kostnader de vil ha ved å engasjere kvalifiserte leverandører til å utføre FoU-oppgaver.

Graden av støtte er begrenset og avhengig av prosjektets FoU-innhold. Prosjektaktivitet av typen "industriell forskning" kan gis høyere støttegrad enn "eksperimentell utvikling".

Prosjektkostnader er faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Det kan skilles mellom

 • direkte prosjektkostnader, som er kostnader til ressurser som er satt av spesielt for gjennomføringen av prosjektet, for eksempel personalkostnader for prosjektmedarbeidere
 • indirekte prosjektkostnader, som er knyttet til bruk av generelle ressurser som prosjektet drar nytte av. Indirekte prosjektkostnader inkluderer prosjektets andel av kostnader til husleie for kontor, IT/telefon og andre administrative fellestjenester knyttet til personal og økonomi

I søknaden må du bryte prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper:

 • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader ved bedriftenes FoU-medarbeideres innsats i prosjektets FoU-aktiviteter
 • innkjøp av FoU-tjenester, som er kostnader ved å engasjere FoU-leverandører til å utføre FoU-oppgaver i prosjektet
 • utstyr, som er drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som prosjektet er avhengig av å benytte
 • andre prosjektkostnader til gjennomføring av prosjektets FoU-aktiviteter

Se også: Dette skal budsjettet inneholde.

Beregning av støtte

Bedrifter kan søke om støtte for inntil 50 prosent av budsjetterte prosjektkostnader, innenfor statsstøtteregelverkets begrensninger. Du kan søke om minimum 2 mill. kroner eller maksimum 10 mill. kroner. Hvor mye støtte den enkelte bedrift kan motta vil avhenge av dennes størrelse og hvilke oppgaver denne utfører i prosjektet. Partnere fra offentlig sektor må dekke egne kostnader fullt ut, og deres kostnader vil ikke utløse finansiering fra Pilot-T.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked.

Annen offentlig støtte til prosjektet, eller til aktiviteter som inngår i prosjektet, vil påvirke omfanget av Pilot-T-støtte

Tildelt statsstøtte på 500 000 euro eller mer vil bekjentgjøres i et offentlig register.

Se også: Forskningsrådets informasjonsside om statsstøtte.

Hver støttemottaker blir vurdert for seg, og støtten vil være avhengig av om den enkelte støttemottakers prosjektkostnader består av kostnader ved" industriell forskning" eller "eksperimentell utvikling".

Forskningsrådet og Innovasjon Norge støtter aktiviteter som faller inn under definisjonen av "industriell forskning" og "eksperimentell utvikling". Se lenken over for en uttømmende opplisting av støtteberettiget kostnader i gruppeunntaksforordningens artikkel 25.

Vilkår for tildeling av støtte fra Forskningsrådet:

Dersom søknaden innvilges av Forskningsrådet, må prosjektansvarlig utarbeide en revidert søknad i samsvar med bevilgningsvedtak. Revidert søknad vil omfatte oppdaterte og utfyllende opplysninger om prosjektet og partnere i prosjektet. Bedrifter i prosjektet må avgi egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. For prosjekter innvilget under denne utlysningen, omfatter dette blant annet krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansiering av disse.

Vilkår for tildeling av støtte fra Innovasjon Norge:

Dersom søknaden innvilges av Innovasjon Norge vil vilkår for tildeling av støtte stå i tildelingsbrevet.

Følgende bedrifter eller prosjekter kan ikke få statsstøtte:

 • bedrifter som har utestående krav om tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte
 • bedrifter som er i vanskeligheter
 • omsøkt prosjekt er påbegynt
 • eksportrelaterte aktiviteter

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Transport og mobilitet

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Tidligste tillatte prosjektstart er 26.9.19, men merk at forventet svar på søknaden er desember 2019 og at all prosjektaktivitet som utføres før søknaden er behandlet og eventuelt innvilget, samt kontrakten med Forskningsrådet eller Innovasjon Norge er signert, skjer på prosjektpartnernes egen risiko.
 • Seneste tillatte prosjektstart er 1.3.2020

Du finner søknadsmaler til nedlasting nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse etter mal, på maksimalt 10 sider. Bruk standard mal.
 • Budsjettabell for Pilot-T etter mal. Bruk standard mal.
 • Partneropplysningsskjema for søkerbedrift og hver av de samarbeidende bedriftene. Bruk standard mal.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal.
 • CV for sentrale prosjektmedarbeidere, som skal utføre sentrale FoU-oppgaver i prosjektet. Bruk standard mal.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist. Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Valgfritt vedlegg

 • Forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden.

Vurderingskriterier

Pilot-T er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Søknader til Pilot-T skal leveres via Forskningsrådets elektroniske søknadssystem innen fristen 25. september 2019 kl. 13:00. Et utvalg bestående av saksbehandlere i Innovasjon Norge og Norges forskningsråd vil fordele søknadene og beslutte hvilke søknader som skal behandles, vedtas og eventuelt finansieres av henholdsvis Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Fordeling av søknader vil gjøres basert på søknadenes forskningsinnhold og nærhet til marked, samt en helhetsvurdering basert på tilgjengelig midler fra Forskningsrådet og Innovasjon Norges sett i forhold til sammensettingen av søknadene. Søknader som skal behandles av Innovasjon Norge vil overføres dit og gjøres tilgjengelig for saksbehandlere der. Se for øvrig Innovasjon Norges personvernerklæring. Fordeling av søknader vil annonseres på Forskningsrådet og Innovasjon Norges nettsider.

Søknader som behandles av Innovasjon Norge vil vurderes etter følgende kriterier: Innovasjonshøyde, verdiskaping, internasjonalt markedspotensial, finansieringsplan og gjennomføringsevne.

Søknader som behandles av Forskningsrådet vil vurderes etter følgende kriterier: Forskning og innovasjon, virkninger og effekter, gjennomføring og realisering og relevans for utlysningen. Detaljert beskrivelse av kriteriene:

Forskning og innovasjon | IP-Pilot-T

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for bedriftspartnerne i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Virkninger og effekter | IP-Pilot-T

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for bedriftspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?

Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere er et uttrykk for de forventede økonomiske gevinstene for bedriftspartnerne etter gjennomført industrialisering og kommersialisering. Potensialet skal vurderes opp mot de samlede kostnadene for hele denne perioden (dvs. også utover FoU-prosjektets varighet og kostnader). Det skal forutsettes at realiseringen blir vellykket.
Verdiskapingspotensialet kan fremkomme som:
- Ny omsetning
- Reduserte kostnader
- Opprettholdelse av konkurranseevne

Samfunnsøkonomisk nytteverdi er et uttrykk for hvilken betydning prosjektet vil ha for samfunnet utover nytteverdien/gevinstpotensialet for partnerne i prosjektet. Søker bør sørge for at potensialet i størst mulig grad er kvantifisert. Det skal forutsettes at prosjektet og realiseringen blir vellykket.
Eksterne effekter kan være:
- Sysselsettingseffekt
- Nytte for offentlig sektor
- Nytte for det sivile samfunn
- Ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål

Gjennomføring | IP-Pilot-T

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet?

Gjennomføring av FoU- prosjektet:
• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos bedriftspartnerne og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter?

Realisering av innovasjonen:
I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av innovasjonen relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:
- Plan for risikohåndtering
- Vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
- Behov og planer for investeringer
- Behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
- Behov for utvikling av forretningsmodeller
- Håndtering av IPR

Relevans for utlysningen | IP-Pilot-T

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad støtter prosjektet opp om Pilot-Ts formål?
• I hvilken grad oppfyller prosjektet krav og føringer gitt under "Et Pilot-T-prosjekt skal" i utlysningsteksten?

Behandlingsprosedyre

Følgende behandlingsprosedyre gjelder for søknader som behandles av Innovasjon Norge:

Når søknaden er mottatt av Innovasjon Norge vil søker få melding om dette, og hvem som er ansvarlig for saken. Søker vil deretter bli kontakt av saksbehandler for eventuelle tilleggsopplysninger, og sannsynligvis bli innkalt til møte.

En tilleggsopplysning kan være at søker må sannsynliggjøre at prosjektet det søkes tilskudd til blir fullfinansiert. Hvordan egenfinansieringen skal håndteres må redegjøres for i søknaden og normalt vil det være formålstjenlig å presentere dette gjennom et likviditetsbudsjett periodisert per kvartal (vedlegg). For selskaper der likviditet åpenbart ikke er en utfordring vil dette ikke være et krav, men alle selskaper skal utarbeide og legge ved driftsbudsjetter 3–5 år fram i tid og budsjetter som viser den økonomiske konsekvensen av prosjektet (prosjektets lønnsomhet).

Basert på prosjektets karakter, men også omfanget av prosjektet kan det være nødvendig å involvere eksterne fageksperter i vurderingen. I så fall selskapet kontaktes selskapet i forkant for å avklare relevans, habilitet mm for fagekspertene. Se nettsidene til Innovasjon Norge for nærmere beskrivelse av hvordan og hvorfor rådgivende panel gjennomføres.

Følgende behandlingsprosedyre gjelder for søknader som behandles av Forskningsrådet:

Søknaden vil bli vurdert utfra innholdet i søknadsskjemaet og obligatoriske vedlegg. Dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg, vil ikke bli vurdert under søknadsbehandlingen.

Søknaden og obligatoriske vedlegg vil bli gjort tilgjengelig i en digital nettportal for fagpersoner som skal foreta vurdering av kriteriene "Forskning og innovasjon", Virkninger og effekter" og "Gjennomføring". Fagpersonene samles i et panelmøte for å komme frem til en omforent vurdering av søknaden for hvert av disse tre kriteriene.

Kriteriet "Relevans for utlysningen" blir vurdert i Forskningsrådets administrasjon.

Vurderingen av disse fire kriteriene oppsummeres i en "hovedkarakter" som et uttrykk for prosjektsøknadens kvalitet. Denne samlede vurderingen vil ha avgjørende betydning for om prosjektet vil kunne bli tildelt støtte.

Administrasjonen fremlegger søknadene for vedtak i Forskningsrådets relevante porteføljestyrer. Ved denne behandlingen vurderes søknadene også i lys av den samlede prosjektporteføljen på de områder som porteføljestyret har ansvar for. Porteføljestyret må i tillegg forholde seg til eventuelle budsjettmessige føringer utover det som fremgår av utlysningen. Ved behandlingen i porteføljestyret vil det også bli tatt hensyn til Forskningsrådets generelle policy for tildeling av midler, herunder:

 • forskningsetikk
 • prioritering av prosjekter med kvinnelige prosjektleder blant søknader med lik kvalitetsvurdering

Forventet svar på søknaden er desember 2019.

For prosjekter som innstilles til finansiering, vil det bli avkrevd ytterligere informasjon både om prosjektet og om prosjektpartnerne.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 19.13 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.