Gjennomført

PES2020 Støtte til reiser og profilering i Horisont 2020 for aktører uten rammebevilgning

Denne utlysningen blir lukket 31. januar 2021. Ny støtteordning for Horisont Europa blir publisert i løpet av februar 2021.

Søknaden må sendes inn før aktuell reise det søkes om støtte for finner sted.

Innenfor PES2020 (prosjektetableringsstøtte) kan du også søke om:

Formål

PES2020 er ett av flere virkemidler i Forskningsrådet som skal bidra til å styrke norsk deltakelse i H2020 og oppnå økt retur i form av prosjektfinansiering fra H2020. Forskningsrådet kan gi økonomisk støtte til norske og bedrifter som vil delta på arrangementer som gir mer kunnskap om Horisont 2020.

Støtten fra Forskningsrådet skal styrke norske institusjoner og bedrifter som attraktive partnere i framtidige utlysninger fra Horisont 2020, inkludert Eurostars. Målet med arrangementene må være at dere kan få tilgang til nye nettverk og at dere får profilere dere som attraktive partnere i framtidige Horisont 2020-søknader.

Om utlysningen

Forskningsrådet kan gi økonomisk støtte til norske institusjoner og bedrifter som vil delta på arrangementer som gir mer kunnskap om Horisont 2020. Målet med arrangementene må være at dere kan få tilgang til nye nettverk og at dere får profilere dere som attraktive partnere i framtidige Horisont 2020-søknader.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Ordningen er åpen for alle private og offentlige aktører, interesseorganisasjoner og institusjoner som kvalifiserer for deltakelse i et Horisont 2020-prosjekt, med unntak av institusjoner som har årlig rammebevilgning fra PES2020. 

Har du allerede fått prosjektetableringsstøtte fra Forskningsrådet i forbindelse med en konkret Horisont 2020-søknad rettet mot en bestemt frist, belastes reiser denne.

Når kan jeg søke om prosjektetableringsstøtte (PES) og når kan jeg søke om reisestøtte og profilering?

Hvem kan delta i prosjektet?

Ordningen er åpen for alle private og offentlige aktører, interesseorganisasjoner og institusjoner som kvalifiserer for deltakelse i et Horisont 2020-prosjekt, med unntak av institusjoner som har årlig rammebevilgning fra PES2020. 

Hva kan du søke om støtte til?

Dette kan dere få støtte til

 • Direkte kostnader knyttet til reise og opphold i forbindelse med Horisont 2020-relevante møter, (f.eks. Brokerage Events, konferanser, kongresser, men også mindre møteplasser), der hensikten er å finne mulige samarbeidspartnere til fremtidige Horisont 2020-prosjekter. Støtten forutsetter aktiv deltakelse på møtene gjennom presentasjon av egne prosjektideer og interesseområder. Reiseutgifter dekkes etter Statens reiseregulativ.
 • Kontingenter/påmeldingsavgifter
 • Utgifter i forbindelse med leie av stand på konferanser (må spesifiseres)

Ordningen dekker reiser som foretas i Europa (til EU-, EØS-, og assosierte land). Reisen i Norge dekkes ikke.

Dette kan dere ikke få støtte til

 • timekostnader
 • midler til aktiviteter som allerede får støtte gjennom annen finansiering fra Forskningsrådet eller andre offentlige aktører
 • reiser som allerede er gjennomført
 • utgifter i forbindelse med reiser til Horisont 2020-relevante arrangement i Norge

Hvilket støttebeløp kan dere få

Dere kan søke om støtte for flere personer som skal delta på samme arrangement i samme søknad. Maksimalt støttebeløp per person per kalenderår er 20 000 kroner. Maksimalt støttebeløp er 100 000 kroner per aktør. Forskningsrådet kan dekke 100 prosent av godkjente kostnader. Forskningsrådet utbetaler støtten etterskuddsvis på bakgrunn av rapportering av dokumenterte utgifter.

Forutsetning for støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Bagatellmessig støtte

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Rapportering og utbetaling av støtte

For å få utbetalt midler fra Forskningsrådet må følgende dokumentasjon sendes oss:

Sluttrapport
Sluttrapport må inneholde:

 1. Kort rapport om gjennomførte aktiviteter og resultater
 2. Elektronisk regnskapsrapport
 3. Kun bedrifter: signert egenerklæringsskjema for bagatellmessig støtte

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Internasjonalisering

Internasjonale stimuleringsmidler

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dette skal søknaden inneholde
Prosjektbeskrivelse (fra 1-5 sider) som svarer på følgende punkter. Punktene bør være så konkrete og spesifikke som mulig. Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk:

 • Hva er den langsiktige målsetningen med aktiviteten du søker om støtte til, og hvordan er denne knyttet til Horisont 2020?
 • Hvilke aktiviteter søkes det om støtte til? Beskriv kort forberedelser, profilering og oppfølgingsaktiviteter.
 • Navn og relevant nasjonal og internasjonal erfaring for hver deltaker det søkes om støtte for.
 • Dersom søker er en bedrift: gjør rede for økonomiske og ressursmessige forutsetninger for å delta i eller koordinere et eventuelt Horisont 2020-prosjekt. Blant annet må det gjøres rede for hvordan egenfinansiering skal dekkes ved eventuell deltakelse i et Horisont 2020-prosjekt.

Søknadene vurderes internt i Forskningsrådet etter disse kriteriene:

 • Er søknaden rettet mot relevante Horisont 2020-aktiviteter?
 • Vil deltakelse på de beskrevne arrangementer/aktiviteter bidra til profilering og synliggjøring av norske Horisont 2020-søkere?
 • Vil søker ha de nødvendige økonomiske eller ressursmessige forutsetninger for å kunne delta i et Horisont 2020-prosjekt?

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles fortløpende av Forskningsrådets administrasjon innen 14 dager. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 05.09 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.