Gjennomført
Se Resultat

PES2020 Støtte til medvirkning i utforming av Horisont Europa

Oppdatert 21.11.2019: Søknader som er mottatt i Forskningsrådet innen mandag 25.11.2019 kl. 08.00 vil bli vurdert i denne runden.

Dette er en løpende utlysning med planlagt behandling av innkomne søknader per 27. september og 22. november 2019. Utlysningen lukkes når budsjettet er brukt opp.

Innenfor PES2020 (prosjektetableringsstøtte) kan du også søke om:

Formål

Formålet er å stimulere til slagkraftig samarbeid på norsk side og til økt deltagelse fra norske aktører i arbeidet med å ivareta norske interesser i utformingen av EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa (2021–2027).

Om utlysningen

Forskningsrådet videreutvikler hele tiden det strategiske arbeidet for å ivareta norske interesser på EU-arenaen. Med denne utlysningen ønsker vi å stimulere til slagkraftig samarbeid på norsk side og til økt deltagelse fra norske aktører i arbeidet med å ivareta norske interesser i utformingen av EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa (2021–2027).

Forhandlinger mellom Rådet, Europaparlamentet og EU-kommisjonen resulterte 20. mars 2019 i enighet om hovedtrekkene i Horisont Europa (HE). EU-kommisjonen går nå videre med den strategiske utviklingen av HE. EU-kommisjonen har signalisert at de i løpet av 2019 ønsker å utvikle et strategisk program for de fire første årene av HE. Arbeidet med å utvikle arbeidsprogram (utlysninger) for de første to årene av HE vil etter planen starte tidlig i 2020.

Det er spesielt inn mot disse prosessene vi ønsker at norske aktører skal bruke de muligheter de ser til å medvirke i utforming av strategier og prioriteringer inkl. samarbeidsarenaer på sitt fagområde. I tillegg er det aktuelt å støtte strategisk arbeid inn mot de såkalte Partnerskapene og Missions, som også skal etableres under HE, dersom/når det oppstår muligheter for aktører å medvirke her.

Vi gir støtte til aktører som tar på seg en nasjonal rolle i sitt medvirkningsarbeid på EU-arenaen. Det innebærer at dere fremmer de samlede norske prioriteringer på deres fagområde (ref. for eksempel 21-strategier der det finnes) og jobber tett med andre norske aktører. Vi forutsetter at dere har en tett dialog med relevante personer i Forskningsrådet underveis (som NCP-er, Forskningsrådets folk i Brussel og andre norske myndighetsrepresentanter i EU-fora).

Dere må kunne dokumentere en bred erfaringsutveksling med relevante norske aktører slik at vi ved å gi støtte sikrer en god integrering mellom norske miljøer og sentrale arbeidsprosesser i EU. Vi oppfordrer til søknader hvor et bredt norsk konsortium samarbeider.

Utlysningen er åpen for alle relevante fagområder i HE, utenom energi. Fremtidsrettet energi dekkes av andre støtteordninger, som Medvirkningsordning (MVO) for energiforskning.

Medvirkningsprosjektet bør ha en viss bredde på sitt faglige virkeområde. Smale særinteresser vil ikke bli støttet. Dere må synliggjøre at forumet/arenaen det søkes støtte til å medvirke i/på har en klar relevans i utformingen av strategier og prioriteringer inn mot Horisont Europa. Både gamle og nye fora/arenaer kan være aktuelle (dette kan inkludere f.eks. fortsatt relevante europeiske plattformer, nettverk og forskningsallianser, eksisterende partnerskap, ekspertroller, innlederroller på sentrale kommunikasjonsarenaer, de nye Mission Boards m.m.).

Dette er en pilotutlysning som vil bli justert i 2020 basert på erfaringer som høstes. Dette er en løpende utlysning med planlagt behandling av innkomne søknader per 27. september og per 22. november i 2019. Utlysningen lukkes når budsjettet er brukt opp. Dere kan søke om støtte til medvirkningsarbeid i inntil 2 år fra og med søknadsdato. Det kan søkes om støtte på 0,1–1 mill. (maks 0,5 millioner kroner per år).

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner, universiteter/høyskoler, næringslivsaktører, interesseorganisasjoner med nasjonal gjennomslagskraft og grupperinger av disse.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at du sender inn søknaden.

Hva kan du søke om støtte til?

Vi kan gi støtte til følgende aktiviteter:  

 • Personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig institusjon og andre prosjektutførende samarbeidspartnere, budsjettert i henhold til Forskningsrådets standard retningslinjer.
 • Direkte kostnader knyttet til
  • reise og opphold i forbindelse med relevante møter
  • arrangementskostnader ved avholdelse av workshop, seminarer ol.
 • Prosjektet kan inneholde aktiviteter/påløpte kostnader fra søknadsdato.

Støttenivå

Det kan gis støtte på inntil 75 prosent på støtteberettigede kostnader. Støtten utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av rapportering av faktisk påløpte kostnader.

Forutsetning for støtte

Støtte til forskningsorganisasjoner under denne utlysningen utgjør støtte til deres ikke-økonomiske aktivitet. Forskningsrådet forutsetter at organisasjonen har et regnskapsmessig skille mellom sin økonomiske og ikke-økonomiske aktivitet.

Støtte til "foretak" gis i form av bagatellmessig støtte, med hjemmel i Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Støtte gitt under dette regelverket kan maksimalt utgjøre 200 000 euro over en periode på 3 regnskapsår for den enkelte virksomhet. Det er derfor en forutsetning for utbetaling av støtten at foretak som skal motta støtte gjennom vår bevilgning til prosjektet, ikke har mottatt mer enn til sammen 200 000 euro i bagatellmessig støtte fra det offentlige i løpet av en periode på 3 regnskapsår (det vil si det året støtten utbetales og de to foregående årene), og at denne grensen heller ikke vil bli overskredet i og med utbetalingen av støtte fra Forskningsrådet. Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Rapportering og utbetaling av støtte

Innvilget støtte til et medvirkningsprosjekt utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av rapportering av faktisk medgåtte kostnader. Utbetaling forutsetter konkret rapportering på medvirkningsprosjektets mål og aktiviteter.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Internasjonalisering

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dere kan søke støtte til medvirkningsarbeid knyttet til alle relevante fagområder for Horisont Europa unntagen energi (ref. egne utlysninger under ENERGIX og CLIMIT-programmene).

 • Elektronisk søknadsskjema skal benyttes for alle søknader. 
 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Vedleggene skal være i PDF-format.

Dere kan laste ned alle vedleggsmalene nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse. Bruk standard mal.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal.

Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.

Dere må svare på alle punktene i malen for prosjektbeskrivelse. Spørsmålene bør være besvart så konkret og spesifikt som mulig. 

Søknader som ikke tilfredsstiller kravene over vil ikke bli vurdert.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Prosjektenes relevans vil bli vektlagt i henhold til: Fagområdets relevans for norske mål og interesser, EU-arenaen/prosessens relevans for gjennomslag i Horisont Europa og aktivitetenes relevans for økt koordinering av og slagkraft i det norske medvirkningsarbeidet.

Søknaden vil bli vurdert etter Forskningsrådet felles vurderingskriterier: Kvalitet, Virkninger og effekter og Gjennomføring.

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Søknadene vil bli vurdert administrativt i Forskningsrådet. Beslutning om tildeling fattes også av Forskningsrådets administrasjon.

Planlagt behandling av innkomne søknader i 2019 er per 27. september og per 22. november. Behandlingstiden anslås til totalt 6–8 uker. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 11.49 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.