Gjennomført

PES2020 Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot Horisont 2020

Formål

PES2020 skal bidra til å styrke norsk deltakelse i Horisont 2020 og oppnå økt retur i form av prosjektfinansiering fra rammeprogrammet. PES2020 skal bidra til å avlaste kostnader for norske søkere forbundet med utforming av prosjektforslag og til generell kompetanseheving om deltakelse i Horisont2020.

Midlene skal også bidra til at kvaliteten på innsendte EU-søknader blir bedre, at antallet søknader med norsk deltakelse går opp og at nye søkere mobiliseres til å delta i EU-prosjekter.

Om utlysningen

Støtten fra PES2020 skal bidra til å forbedre kvaliteten på innsendte EU-søknader. Søker du om støtte fra PES2020, må du derfor søke så tidlig som mulig, helst så snart et planlagt prosjekt begynner å ta form, og seinest samme dag EU-fristen.

En tidlig søknad gir mulighet for faglig veiledning fra relevant National Contact Point (NCP) og fra våre eksterne rådgivere PNO Consultants. Søker du om støtte før H2020-utlysning er publisert, vil imidlertid ikke PES2020-søknaden bli behandlet og besvart før den aktuelle utlysningen er publisert.

Sender du inn PES2020-søknaden til Forskningsrådet etter EU-fristen, vil søknaden bli avvist.

Vi har samlet noen ofte stilte spørsmål om PES2020 her.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Norske aktører med en formell rolle i en H2020-søknad kan søke om støtte fra denne utlysningen.

Forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler og helseforetak kan søke om årlig rammebevilgning fra PES2020. Disse har fått tildelt rammebevilgning fra PES2020. Dersom noen av aktørene velger å sende inn enkeltsøknader om støtte til prosjektetablering og til reiser/profilering, kan de få utbetalt maksimalt 500 000 kroner i støtte fra PES2020 per år.

Dersom flere norske søkere deltar i samme H2020-søknad, skal søkerne som ikke har rammebevilgning, sende en felles søknad til PES2020.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at du sender inn søknaden. Det forutsettes at prosjektansvarlig oppfyller formelle krav som stilles for å delta i EU-prosjektforslag.

Hva kan du søke om støtte til?

Støttebeløpene i PES2020 varierer, og henger sammen med prosjekttype, søkers rolle og budsjettet i det planlagte H2020-prosjektet. Det kommer også an på antallet norske aktører som søker om støtte.

Alle støttebeløp er maksgrenser. Støtte til hver søknad vurderes individuelt. Vi utbetaler tilsagnsbeløpene dersom den innsendte H2020-søknaden blir formelt godkjent (såkalt "eligible"). Ekstra støtte plusses på dersom H2020- søknaden oppnår evalueringsresultat som er såkalt "over threshold".

For H2020-søknader som gjøres i to steg, betaler vi vanligvis ut 50 prosent av relevant støttebeløp til hvert steg.

Sende inn en søknad på nytt
Du kan søke om støtte til å sende inn en søknad til H2020 på nytt. I slike tilfeller må evalueringsrapport for tidligere innsendt H2020-søknad vedlegges PES-søknaden. Støttebeløpet vil være betydelig lavere enn for vanlig søknad.

KOORDINATOR-UTLYSNINGER FRA H2020. EUROSTARS OG JTI-ER
(unntatt JTI-ESCEL)

Prosjektform Maksbeløp i kroner når H2020-søknad er "eligible" Tilleggsstøtte i kroner når H2020-søknaden er "over threshold"
Research & Innovation Action (RIA)
Innovation Action (IA)
400 000 100 000
Coordination & Support Action (CSA)
Public Procurement of Innovative Solutions (PPI)
Pre-Commercial procurement (PCP)
 150 000 50 000

Fast Track to Innovation (FTI)

Eurostars (Maksbeløp per søknad)

Active and Assisted Living Programme (AAL)
JTI ECSEL
ERA-NET COFUND

COST (opprette nytt nettverk) 
100 000 0
SMB Instrumentet Fase 1* (ingen flere utlysninger i Horisont 2020) 50 000 0
SMB 2b SME Instrument - EIC Accelerator Pilot Fase 2* (tidligere SMB Instrumentet)  75 000 0

*) Samme bedrift kan få støtte fra PES2020 én gang til begge faser. Etter å ha gjennomført et Fase 2-prosjekt med støtte fra H2020, kan en bedrift søke om støtte fra PES2020 på nytt i forbindelse med en ny SMB-Instrument-søknad til H2020.

KOORDINATOR Marie Skłodowska-Curie actions og ERC

Prosjektform Maksbeløp i kroner når H2020-søknad er "eligible" Tilleggsstøtte i kroner når H2020-søknaden er "over threshold"
MSCA Innovative Training Networdk (ITN)  100 000  100 000
MCSA - Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
MSCA - Co-Funding of regional, national and international programs (COFUND)
 50 000  50 000
MSCA Individual Fellowships (IF) 10 000 10 000
ERC Starting Grant
ERC Consolidator Grant
ERC Advanced Grant
 50 000  25 000
(til runde 2)

DELTAKER eller ARBEIDSPAKKELEDER 

Prosjektform  Maksbeløp i kroner når H2020-søknad er "eligible" Tilleggsstøtte i kroner når H2020-søknaden er "over threshold"
Deltaker 50 000 10 000
Arbeidspakkeleder 70 000 10 000
Flere deltakere i samme PES2020-søknad Vurderes individuelt Vurderes individuelt

ANNET 

Prizes (søknadsskriving) 50 000 kroner 0 kroner

Forutsetning for støtte

Støtte til forskningsorganisasjoner, og andre virksomheter som driver både økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet, skal kun gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Bagatellmessig støtte

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler PES2020-støtten etterskuddsvis, når Evaluation Summary Report (ESR) eller tilsvarende foreligger. Støtten fra PES2020 utbetales som en rundsum. Forskningsrådet kan likevel, på eget initiativ, be om dokumentasjon over påløpte kostnader i prosjektet. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

I det elektroniske søknadsskjemaet skal du legge inn prosjektperiode og budsjett for PES2020-søknaden (ikke for det planlagte EU-prosjektet).

  • Søknaden og vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk.
  • Vedlegg skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

  • prosjektbeskrivelse på maksimalt fem sider, du kan laste ned malen nederst i utlysningen
  • dersom søker er en bedrift: siste tilgjengelige årsregnskap

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknaden blir vurdert etter tre kriterier:

Forskningsrådets kontaktperson for det aktuelle fagområdet (NCP) vurderer dessuten PES2020-søknaden etter følgende kriterier:

  • Har søkeren sendt inn de nødvendige opplysningene?
  • Er søknaden mottatt innen den aktuelle fristen?
  • Er det planlagte H2020-prosjektet i tråd med utlysningen det er aktuelt å søke på?
  • Er søkeren riktig aktør med tanke på den aktuelle prosjektformen?
  • Har søkeren de nødvendige økonomiske, kompetanse- eller kapasitetsmessige forutsetningene for å oppnå EU-finansiering og gjennomføre det planlagte forskningsprosjektet på en tilfredsstillende måte?
  • For søkere som tidligere har fått støtte fra PES2020, tilsier historikken i Horisont 2020 at ytterligere støtte bør gis?

PES2020-ordningen skal bidra til å senke terskelen for norske søkere som vil være med i H2020-søknader. Kravene som stilles for å oppnå EU-finansiering er høye. Forskningsrådet kan derfor ikke gi støtte til søkere som ikke har de nødvendige forutsetninger for å få EU-finansiering eller for å gjennomføre forskningsprosjekter på en tilfredsstillende måte. Søkere som ikke oppfyller minimumskravene, eller som til tross for gjentatte søknadsforsøk ikke kan vise til positiv utvikling, kan derfor ikke forvente støtte fra PES2020.

I enkelte tilfeller kan Forskningsrådet stille ekstra krav for å utbetale støtten fra PES2020. Eksempel på slike krav kan være minimumskarakter på innsendt EU-søknad eller obligatorisk veiledning fra nasjonal ekspert i søknadsfasen. Slike krav kan stilles når det reises tvil om søkers økonomiske forutsetninger for å delta i det planlagte EU-prosjektet, søkers historikk i EUS rammeprogrammer eller sammensetning av søkerkonsortiet.

Regelverket for statsstøtte stiller spesielle krav til bedrifter som mottar prosjektfinansiering fra Eurostars. Bedrifter som faller inn under definisjonen "foretak i vanskeligheter" kan ikke regne med å få støtte fra PES2020 for å skrive Eurostars-søknader.

For å sjekke om din bedrift vil kvalifisere til å være koordinator for et H2020-prosjekt, anbefaler vi å ta testen "Financial Viability Check". Denne finner du på H2020-nettsiden.

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles av NCP-ene. Vanligvis sender Forskningsrådet svarbrev seinest fire uker etter at søknaden er mottatt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 12.19 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.