Gjennomført

Økonomisk støtte til å sende ny ERC-søknad

Denne utlysningen stenger 22. desember 2022. Det vil ikke være mulig å sende inn søknad etter det. Mer informasjon om Koordinerings- og støtteaktivitet-utlysningene våre kommer i 2023.

Formål

Har du søkt ERC og gått videre til trinn 2, men likevel ikke fått midler? Da kan du få støtte til å forberede en ny søknad. Forskningsrådet gir inntil 500 000 kroner i støtte dersom du sender inn en ny søknad innen to år etter den første ERC-søknaden.

Om utlysningen

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor, frivillig sektor og sammenslutninger kan søke.

Du kan få støtte selv om den forrige ERC-søknaden som gir deg rett til støtte fra oss var sendt fra en institusjon utenfor Norge.

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner og definisjon av offentlig sektor.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at du sender inn søknaden. Denne organisasjonen må være vertsinstitusjon for den nye ERC-søknaden.

Krav til prosjektleder

Du må ha vært Principal Investigator (PI) på en søknad om Starting Grant (StG), Consolidator Grant (CoG) eller Advanced Grant (AdG) som har kommet til trinn 2, men som ikke fikk midler fra ERC.

Hva kan du søke om støtte til?

Du skal bruke støtten til å forbedre grunnlaget for en ny søknad til ERC. Midlene kan bare dekke utgifter som påløper i perioden fra vi har mottatt søknaden og til du sender inn den nye søknaden til ERC.

Utgifter som vi kan dekke er:

Forutsetning for støtte

Du må sende inn en ny søknad til ERC til den første eller andre utlysningen av aktuell søknadstype etter at du har mottatt evalueringsresultatet. I praksis vil dette si fristen som kommer ett eller to år etter fristen for den første søknaden din.

Den nye søknaden må tilfredsstille alle formelle krav. Hvis den første søknaden ble sendt til Starting Grant-utlysningen og du ikke lenger tilfredsstiller krav til tid etter doktorgrad, kan den nye søknaden sendes til Consolidator Grant-utlysningen. Det samme gjelder overgangen mellom Consolidator Grant og Advanced Grant.

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Du kan få støtte fra Forskningsrådet selv om den omarbeidede ERC-søknaden skal sendes til det nye rammeprogrammet, Horisont Europa (2021-2027). Norges deltagelse i Horisont Europa må vedtas i Stortinget og det vil først skje mot slutten av 2020, dvs etter at alle beslutninger er fattet i EU. Vi anser det som svært lite sannsynlig at Norge ikke deltar. Skulle det likevel skje, så vil vi gå i dialog med din organisasjon. Vi vil dekke de utgiftene som er påløpt, men ubrukte midler kan trekkes tilbake.

Bagatellmessig støtte gjelder for foretak

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Les mer om statsstøtteregelverket.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis og du får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. Når søknadsfristen til ERC er overstått, vil vi be institusjonen din sende oss rapport og regnskap. 

All rapportering skal skje elektronisk. Rapporten må inneholde følgende vedlegg:

 • bekreftelse på innsendt søknad
 • skjemaet "prosjektregnskapsrapport" (se under Krav til utforming): fylles ut og signeres for å dokumentere påløpte kostnader i prosjektperioden. Timelister og annen dokumentasjon skal ikke vedlegges, men må kunne fremlegges på forespørsel. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen er åpen for alle faglige temaer. Formålet med utlysningen er å styrke norsk deltagelse i European Research Council sine utlysninger.

Internasjonalisering

Internasjonale stimuleringsmidler

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Informasjon til utfylling av søknadskjemaet:

 • Prosjektets målsetning: levere inn ny søknad til ERC til en bestemt søknadsfrist
 • Prosjektsammendrag: 2-4 linjers beskrivelse av det planlagte ERC prosjektet
 • Prosjektperioden: fra dagen da du leverte denne søknaden om støtte, og til du sender inn ny søknad til ERC. Dersom nøyaktig søknadsfrist i ERC ikke er kjent, skal du føre opp antatt tidspunkt.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse på maksimalt fem sider etter fast mal som du kan laste ned nederst i utlysningen
 • "Evaluation result letter — Proposal rejection letter" fra  "Head of Scientific Management Department" i ERC Executive Agency. Dette brevet er på 1 side. Du skal ikke legge ved evalueringsrapporten som du har fått fra ERC.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist. Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Kriterier for vurdering av søknaden

 • Fyller søker de formelle kravene til å få støtte?
 • Inneholder søknaden de nødvendige opplysninger?
 • Er utgiftene det søkes støtte til i tråd med retningslinjene for utlysningen?

Behandlingsprosedyre

Forskningsrådets administrasjon behandler søknadene fortløpende.

Behandlingstiden er to til fem uker.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 19:32 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.