Gjennomført

Milepælsprosjekt – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning

Formål

Et milepælsprosjekt er et kort kommersialiseringsprosjekt for å gjennomføre den neste og mest kritiske milepælen for å komme videre i kommersialiseringsløpet. Hensikten er å avklare viktige spørsmål som kan være avgjørende for videre veivalg. Resultatene fra et fullført milepælsprosjekt vil kunne danne grunnlaget for en påfølgende søknad om ordinær kommersialiseringsstøtte.

Utlysningen er åpen for alle tematiske områder.

Om utlysningen

Et milepælsprosjekt har fokus på å gjennomføre den neste og mest kritiske milepælen, for å avklare viktige spørsmål, som vil være avgjørende for videre veivalg.

Utlysningen retter seg mot nye prosjekter som ikke har mottatt kommersialiseringsstøtte fra Forskningsrådet tidligere. 

Utlysningen er et samarbeid mellom programmene: FORNY2020, BIOTEK2021, NANO2021, IKTPLUSS, TRANSPORT, MAROFF, BIONÆR og SAMANSVAR.

Denne utlysningen utgjør, for den delen som omfatter støtte til oppstartsselskaper, en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Støtte under ordningen tildeles i henhold til EUs gruppeunntaksforordning (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 22.

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Utlysningen er godkjent som støtteordning av EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse GBER32/2020/R&D&I.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er bindende.

Hvem kan søke?

Følgende aktører kan stå som søkere:

 • Godkjente forskningsorganisasjoner 
 • Teknologioverføringskontorer 
 • Oppstartsselskaper som har sitt utspring fra forskningsorganisasjoner, som oppfyller kriteriene i EUs gruppeunntaksforordnings artikkel 22 kan søke. Oppstartsselskaper må ha avklart med forskningsorganisasjonen eller dets teknologioverføringskontor at de har de nødvendige rettigheter til å videreutvikle forskningsresultatene til kommersiell anvendelse.

Søker vil være prosjektansvarlig ved kontraktsinngåelse med Forskningsrådet.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig må ha som mål at prosjektet skal bidra til økt kommersiell anvendelse og verdiskaping basert på forskningsresultater fra offentlig finansierte forskning i Norge.

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjema må ha godkjent at prosjektleder sender inn søknaden. 

Krav til samarbeidspartner

Samarbeidspartnere kan være forskningsorganisasjoner inkludert TTO-er, virksomheter i privat eller offentlig sektor, og andre norske og utenlandske aktører (må være representert i Norge og ha norsk organisasjonsnummer).

Når TTO-er prosjektansvarlig, skal forskningsorganisasjonen som eier de immaterielle rettighetene være samarbeidspartner.

Hva kan du søke om støtte til?

Typiske aktiviteter inkluderer å utvikle, avklare og demonstrere teknologikonsepter, bekrefte resultater, validere teknologi i laboratoriet, avklare anvendelsesmuligheter og markedspotensial, demonstrasjon, utvikling av forretningsmodeller og etablering av kontakt med mulige kunder og brukere.

Godkjente prosjektkostnader må budsjetteres i henhold til de generelle krav og føringer som gjelder for prosjekter som får støtte fra Forskningsrådet.

Omfang av støtte 

Det kan søkes om å få dekket inntil 100 prosent av de budsjetterte prosjektkostnadene. Prosjektene kan søke om 200 000–500 000 kroner.

Forutsetninger for støtte

Støtte til forskningsorganisasjoner og teknologioverføringskontorer:
Godkjente forskningsorganisasjoner og teknologioverføringskontorene som representerer disse må falle inn under definisjonen av organisasjon for forskning og kunnskapsoverføring i statstøtteregelverket:

 • Statsstøtteregelverkets definisjon:
  ‘research and knowledge dissemination organisation’ or ‘research organisation’ means an entity (such as universities or research institutes, technology transfer agencies, innovation intermediaries, research-oriented physical or virtual collaborative entities), irrespective of its legal status (organised under public or private law) or way of financing, whose primary goal is to independently conduct fundamental research, industrial research or experimental development or to widely disseminate the results of such activities by way of teaching, publication or knowledge transfer. Where such entity also pursues economic activities, the financing, the costs and the revenues of those economic activities must be accounted for separately. Undertakings that can exert a decisive influence upon such an entity, for example in the quality of shareholders or members, may not enjoy a preferential access to the results generated by it.

Støtte til en forskningsorganisasjon eller deres teknologioverføringskontor kan kun gå til deres ikke-økonomiske aktivitet i form av kunnskapsoverføringsaktivitet, slik dette er beskrevet i ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI, paragraf 19 b).

Både prosjektansvarlig organisasjon for forskning og kunnskapsformidling og eventuelle samarbeidspartnere som skal motta støtte, må da falle inn under statsstøtteregelverkets definisjon av forskningsorganisasjon. Eventuelle andre samarbeidspartnere kan ikke motta støtte fra Forskningsrådet i disse prosjektene. Det må sikre at det ikke går indirekte støtte til samarbeidende foretak, i form av for eksempel gunstig prisede rettigheter til resultater. Samarbeidsavtalen må sikre at rettigheter til resultater blir fordelt på en måte som er i henhold til ESAs retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon punkt 28.

Begrepet kunnskapsoverføring er definert slik i ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI:

‘knowledge transfer’ means any process which has the aim of acquiring, collecting and sharing explicit and tacit knowledge, including skills and competence in both economic and non-economic activities such as research collaborations, consultancy, licensing, spin-off creation, publication and mobility of researchers and other personnel involved in those activities. Besides scientific and technological knowledge, it includes other kinds of knowledge such as knowledge on the use of standards and regulations embedding them and on conditions of real life operating environments and methods for organisational innovation, as well as management of knowledge related to identifying, acquiring, protecting, defending and exploiting intangible assets.

For å regnes som en del av forskningsorganisasjonens ikke-økonomiske aktivitet, må kunnskapsoverføringsaktiviteten i henhold til ESAs retningslinjer enten bli utført av forskningsorganisasjonen selv, eller i samarbeid med eller på vegne av andre slike enheter, og alt overskudd fra kunnskapsoverføringsaktivitetene skal reinvesteres i primæraktivitetene til forskningsorganisasjonen. Støtten til kunnskapsoverføringsaktivitetene er under disse forutsetningene ikke å anse som statsstøtte. Aktivitetene mister ikke sin ikke-økonomiske karakter ved at tredjeparter leverer disse tjenestene gjennom åpne anbud.

Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom forskningsorganisasjonens økonomiske og ikke-økonomiske aktivitet er på plass.

Forskningsrådets informasjonsside om statsstøtte.

Støtte til oppstartsselskap

Støtten til oppstartsselskaper utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalen artikkel 61. Den blir gitt med hjemmel i artikkel 22 i EUs Gruppeunntaksforordning. 

Av artikkel 22 følger bl.a. følgende betingelser:

 • Færre enn 10 ansatte
 • Det må være unotert
 • Det er under fem år siden det ble registrert
 • Det har ikke tatt over aktiviteten til et annet foretak
 • Det har ikke delt ut utbytte
 • Det er ikke dannet gjennom en fusjon

I tillegg til kravene som følger av artikkel 22, har Forskningsrådet følgende tilleggskrav:

 • Selskapet kan maksimum ha 2 millioner kroner i balanse.

Ved vurderingen av størrelsen på foretaket, må man ta i betraktning tall på ansatte og omsetning/balanse også i selskaper som har en eierandel på 25% eller mer i bedriften, eller som bedriften selv har en eierandel på 25% eller mer i. Se definisjon av SMB i Gruppeunntaksforordningens vedlegg I, samt EUs veileder til SMB-definisjonen.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Annet

Heving av prosjektkontrakten

Det viktig at avtalte milepæler nås til avtalt tid. Dette vil tillegges betydelig vekt i vurderingen av om prosjektstøtten skal opprettholdes eller om kontrakten skal heves. 

Andre eksempler på vesentlige årsaker som kan føre til endring eller heving av kontrakten er:

 • forutsetninger i utlysningen, og avtalte forutsetninger for bevilgning, blir brutt
 • prosjektfremdrift er ikke i henhold til avtalt plan
 • sentrale prosjektmedarbeidere er ikke lenger en del av prosjektet
 • prosjektet har ikke lenger tilgang til kritisk og nødvendige ressurser eller utstyr
 • det har fremkommet resultater eller ny informasjon som vesentlig svekker prosjektets kommersielle potensial
 • de immaterielle rettighetene er ikke lengre disponert eller eid av prosjektansvarlig, slik at prosjektets kommersielle potensial er vesentlig svekket

Krav til prosjekter som har søkt om milepælsprosjekt tidligere

Dersom søker har søkt milepælsprosjekt tidligere, og fått avslag, skal det tydelig framgå i begynnelsen av prosjektbeskrivelsen hva som er endret siden forrige søknad. Programadministrasjonen vil kunne avvise søknader som ikke skiller seg i vesentlig grad fra tidligere innsendt søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen er åpen for alle områder, men vi ønsker at søker knytter søknaden sin opp mot ett eller flere av de bransjer og næringer som er listet her:

Bransjer og næringer

Helse, Dyrehelse, IKT-næringen, Fiskeri og havbruk, Skog og trebruk, Landbruk, Næringsmiddelindustri, Olje, gass, Energi - Næringsområde, Prosess- og foredlingsindustri, Vareproduserende industri, Bygg, anlegg og eiendom, Transport og samferdsel, Reiseliv, Finans og bank, Media og kultur, Telekommunikasjon, Luftfart, Romfart, Skipsfart, Politi, brann, forsvar, Smart city, Spill og underholdning, Sport, trening, Undervisning, Tekstilbransjen, Bransjeuavhengig

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

En fullstendig søknad består av e-søknadsskjema samt obligatoriske vedlegg.

Dette er en løpende utlysning og søknaden kan kun sendes inn en gang. Det er denne søknaden som blir behandlet

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Du kan laste ned alle vedleggsmalene nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 5 sider. Bruk standard mal.
 • CV for prosjektleder og sentrale deltakere i prosjektteamet. Bruk standard mal (ny mal blir publisert 25. juni).
 • Oppstartsselskaper må legge ved bekreftelse fra forskningsorganisasjonen hvor det bekreftes at prosjektet er basert på forskning fra gitt institusjon, at forskningsresultatene ikke er publiserte samt at selskapet har nødvendige rettigheter til å kommersialisere resultatene. Bruk standard mal.
 • Annen tilleggsinformasjon om prosjektet. Bruk standard mal.
 • Ensiders oppsummering av prosjektet. Bruk standard mal.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

 • Intensjonserklæringer fra eventuelle kunder, industripartnere eller andre samarbeidspartnere.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Bruk vedlagt mal på vedlegg der det er beskrevet. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknaden blir vurdert etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | Kommersialisering

Kriteriet gir en indikasjon på hvorvidt prosjektet er basert på lovende FoU-resultater som er solide nok til å kunne bidra til betydelige forbedringer av forskningsfronten.

Kriteriet vil bli vurdert ut fra følgende punkter:

i. Forskningsresultater:
• I hvilken grad er forskningsgrunnlaget til prosjektet godt nok beskrevet?

ii. Innovasjonsgrad:
• I hvilken grad vil produktet/prosessen/tjenesten bidra til betydelige forbedringer av eksisterende løsninger (state-of-the-art) innenfor samme område?

Virkninger og effekter | Kommersialisering

Kriteriet gir en indikasjon på om prosjektets langsiktige potensiale vil kunne gi verdiskaping. Det gir også en indikasjon på hvor sannsynlig det er at prosjektet vil kunne gjennomføres.

Kriteriet vil bli vurdert ut fra følgende punkter:

i. Markedsinnsikt og bruksområder:
• I hvilken grad identifiseres og beskrives potensielle bransjer/næringsområder og markeder som prosjektet retter seg mot?

ii. Gjennomføringsstrategi:
• I hvilken grad presenterer søknaden en realistisk langsiktig strategi for gjennomføring av innovasjonen, inkludert tallfesting av forventede inntekter, investeringsbehov, bemanningsbehov, logistikkdistribusjon, osv.?

iii. Betingelser og rettigheter:
• I hvilken grad redegjør søknaden for de betingelser som må være til stede for at kommersialiseringen vil kunne lykkes?

iv. Samfunnsnytte og bærekraft:
• I hvilken grad beskrives samfunnsutfordringer og potensielle virkninger og effekter som er relevante for prosjektet?

Gjennomføring | Kommersialisering

Kriteriet gir en vurdering av konkrete resultater og risikoreduksjoner som prosjektet vil oppnå – og som med stor sannsynlighet vil gi grunnlag for neste fase i kommersialiseringsprosessen.

Kriteriet vil bli vurdert ut fra følgende punkter:

i. Prosjektplan:
• I hvilken grad presenterer søknaden en realistisk gjennomføringsplan, inkludert milepæler, leveranser og metoder? I hvilken grad beskriver søknaden på en tilstrekkelig og overbevisende måte hva som vil være resultater av prosjektet når det er gjennomført?

ii. Ledelse, gruppe og ekspertise:
• I hvilken grad har prosjektet tilgang til nødvendige ressurser og ekspertise, og i hvilken grad finnes det en plan for å involvere eksterne aktører (mentorer, kunder, partnere, investorer, interessenter, relevante samfunnsaktører, osv.)?

iii. Budsjett:
• I hvilken grad er budsjett og finansieringsplaner realistiske, kostnadseffektive og tydelig forankret i prosjektets planer og ressursbehov?

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

I denne utlysningen prioriterer vi prosjekter med høy forventet kommersiell og/eller samfunnsmessig verdiskaping, høy realisme og gjennomføringsevne samt effektiv bruk av støttemidler. Prosjekter kan være relatert til alle typer fagfelt og bransjer.

Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt.

Behandlingsprosedyre

Søknader vil fortløpende bli vurdert av Forskningsrådets saksbehandlere og søkere vil få svar så raskt som mulig, men senest 3 måneder etter innsending av søknad.

Søknader som vurderes å ikke oppfylle de formelle kravene eller vurderes å falle utenfor målgruppen til utlysingen vil bli avvist.

Det er administrerende direktør som er bevilgende organ og tar endelig beslutning om tildeling. Offentliggjøring av bevilgning skjer så raskt som mulig, men senest 3 måneder etter innsending av søknad.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 10.53 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.