Gjennomført

Midler til strukturforbedring, kompetanseheving og nettverksbygging

Legg merke til at denne løpende utlysningen har en siste frist for innsending av søknader 16. september 2019 kl. 13.00.

Viktige datoer

01. aug 2019

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2019

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov 2021

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å videreutvikle FORNY 2020s hovedsamarbeidspartnere TTO-ene til å bli mer profesjonelle og spesialiserte samt bidra til styrket entreprenørskaps- og kommersialiseringskultur ved ledelsen til universitetene, høyskolene og forskningsinstitusjonene.

Om utlysningen

FORNY2020-programmet lyser ut midler til strukturforbedring, kompetanseheving og nettverksbygging innrettet mot å imøtekomme felles struktur og kompetansebehov blant TTO-ene.

Midlene skal bidra til å bygge opp og fremme innovasjonskultur hos institusjonene, hos TTO-ene og i samarbeid mellom TTO-ene. Virkemidlet bidrar også til å bygge nettverk mot industrielle miljøer og tettere samarbeid med næringsliv.

Prosjektet kan kun bestå av aktiviteter som faller innenfor beskrivelsen av kunnskapsoverføringsaktivitet som ikke-økonomisk aktivitet hos forskningsorganisasjoner i ESAs retningslinjer for offentlig støtte til forskning, utvikling og innovasjon, herunder retningslinjenes definisjon av kunnskapsoverføring. Mer om dette under "Forutsetninger for støtte" lenger ned i utlysningen.

Forskningsrådet vil prioritere

 • søknader som fremmer samarbeid, læring og arbeidsdeling mellom TTO-er
 • søknader som støttes av flere TTO-er
 • søknader som bygger nettverk mot industrielle miljøer for bedre samarbeid med eksisterende bedrifter

Hvem kan søke?

Teknologioverføringskontorer som representerer en forskningsorganisasjon og som faller inn under definisjonen av organisasjon for forskning og kunnskapsformidling i statsstøtteregelverket kan stå som søkere.

Hvem kan delta i prosjektet?

Teknologioverføringskontorer som representerer en forskningsorganisasjon og som faller inn under definisjonen av organisasjon for forskning og kunnskapsformidling i statsstøtteregelverket kan stå som søkere.

Samarbeidspartnere kan være forskningsorganisasjoner inkludert TTO-er, virksomheter i privat eller offentlig sektor, og andre norske og utenlandske aktører (må være representert i Norge og ha norsk organisasjonsnummer).

Foretak kan ikke motta støtte til dekning av sine prosjektkostnader.

Hva kan du søke om støtte til?

Godkjente prosjektkostnader er:

 • personalkostnader (eget personell, frikjøp av FoU­personell, innleie av personell)
 • driftskostnader (reisekostnader, kjøp av tjenester)

Maksimal sats for timekostnader er 1,2 promille av nominell lønn, med et tak på kr 1100 per time. Samarbeidspartnere som er offentlig finansierte forskningsinstitusjoner skal beregne timesatser etter TDI modellen eller bruke innmeldte satser til Forskningsrådet.

Godkjente prosjektkostnader må budsjetteres i henhold til de generelle krav og føringer som gjelder for prosjekter som får støtte fra Forskningsrådet.

Prosjektperioden kan være på maksimalt 24 måneder.

Omfang av støtte 

Det kan søkes om å få dekket inntil 100 prosent av de budsjetterte prosjektkostnadene.

Forutsetninger for støtte

Støtte til forskningsorganisasjoner og teknologioverføringskontorer:

Teknologioverføringskontorene som søker må falle inn under definisjonen av organisasjon for forskning og kunnskapsoverføring i statstøtteregelverket:

Teknologioverføringskontorer som representerer godkjente forskningsorganisasjoner må falle inn under definisjonen av organisasjon for forskning og kunnskapsoverføring i statstøtteregelverket:

 • Statsstøtteregelverkets definisjon:
  ‘research and knowledge dissemination organisation’ or ‘research organisation’ means an entity (such as universities or research institutes, technology transfer agencies, innovation intermediaries, research-oriented physical or virtual collaborative entities), irrespective of its legal status (organised under public or private law) or way of financing, whose primary goal is to independently conduct fundamental research, industrial research or experimental development or to widely disseminate the results of such activities by way of teaching, publication or knowledge transfer. Where such entity also pursues economic activities, the financing, the costs and the revenues of those economic activities must be accounted for separately. Undertakings that can exert a decisive influence upon such an entity, for example in the quality of shareholders or members, may not enjoy a preferential access to the results generated by it.

Støtte til et teknologioverføringskontor kan kun gå til deres ikke-økonomiske aktivitet i form av kunnskapsoverføringsaktivitet, slik dette er beskrevet i ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI, paragraf 19 b).

Både prosjektansvarlig organisasjon for forskning og kunnskapsformidling og eventuelle samarbeidspartnere som skal motta støtte, må da falle inn under statsstøtteregelverkets definisjon av forskningsorganisasjon. Eventuelle andre samarbeidspartnere kan ikke motta støtte fra Forskningsrådet i disse prosjektene. 

Begrepet kunnskapsoverføring er definert slik i ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI:

‘knowledge transfer’ means any process which has the aim of acquiring, collecting and sharing explicit and tacit knowledge, including skills and competence in both economic and non-economic activities such as research collaborations, consultancy, licensing, spin-off creation, publication and mobility of researchers and other personnel involved in those activities. Besides scientific and technological knowledge, it includes other kinds of knowledge such as knowledge on the use of standards and regulations embedding them and on conditions of real life operating environments and methods for organisational innovation, as well as management of knowledge related to identifying, acquiring, protecting, defending and exploiting intangible assets.

Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom forskningsorganisasjonens økonomiske og ikke-økonomiske aktivitet er på plass.

Forskningsrådets informasjonsside om statsstøtte.

Heving av prosjektkontrakten

Det er viktig at avtalte milepæler nås til avtalt tid. Dette vil tillegges betydelig vekt i vurderingen av om prosjektstøtten skal opprettholdes eller om kontrakten skal heves. 

Andre eksempler på vesentlige årsaker som kan føre til endring eller heving av kontrakten er:

 • forutsetninger i utlysningen, og avtalte forutsetninger for bevilgning, blir brutt
 • prosjektfremdrift er ikke i henhold til avtalt plan
 • sentrale prosjektmedarbeidere er ikke lenger en del av prosjektet

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Kommersialisering

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

En fullstendig søknad består av e-søknadsskjema og obligatoriske vedlegg.

 • Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Alle vedleggene kan lastes ned nederst i utlysningen.

Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.

Søker må svare på alle punktene i malen for prosjektbeskrivelse. Spørsmålene må være besvart så konkret og spesifikt som mulig. Søknader som vurderes å ikke oppfylle de formelle kravene eller vurderes å falle utenfor målgruppen til utlysingen vil bli avvist.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Bruk standard mal.
 • CV for sentrale deltakere i prosjektteamet. Bruk standard mal.

Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene som lastes opp, pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknadene blir vurdert etter disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Søknadene vil bli vurdert av FORNY2020s administrasjon, supplert med eksterne eksperter ved behov.

Søkere vil få svar så raskt som mulig, men senest 3 måneder etter innsending av søknad.

Det er administrerende direktør som er bevilgende organ og tar endelig beslutning om tildeling.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 04.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.