Gjennomført

Midler til norsk forskning ved CERN

Viktige datoer

09. okt 2019

Åpen for søknad

20. nov 2019

Søknadsfrist

01. jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. mar 2020

Seneste tillatte prosjektstart

01. mar 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

CERN-laboratoriet nær Genève er verdensledende innenfor høyenergi partikkel- og kjernefysikk. Norge har vært medlem av CERN siden organisasjonen ble dannet i 1954. Norges årlige medlemskontingent til CERN på cirka 230 millioner kroner finansieres direkte over statsbudsjettet.

Prosjektet som vi lyser ut midler til her, skal sikre best mulig vitenskapelig utnyttelse av Norges CERN-medlemskap.  

Formålet med denne utlysningen er å finansiere fortsatt norsk deltagelse i de store og langvarige CERN-eksperimentene som norske forskere har vært med å utvikle, bygge opp og delta i over mange år. En stor del av støtten skal dekke Norges bidrag til drift og vedlikehold av disse eksperimentene med tilhørende elektronisk infrastruktur. Noe forskning i forbindelse med disse eksperimentene finansieres også. Deltagelse i utvalgte mindre kostbare eksperimenter ved CERN kan også prioriteres og inkluderes.

En norsk "Industrial Liaison Officer" skal finansieres av prosjektet. Prosjektet skal også delfinansiere norske "technical students" ved CERN, skolebesøk ved CERN fra norske videregående skoler og andre arrangementer ved CERN som har som mål å øke interessen for CERN i Norge.

Om utlysningen

Legg merke til at det kun er ett prosjekt som vil få finansiering.

Prosjektet blir vurdert etter disse prioriteringene:

 • Forskningsrådet forutsetter at universitetene i Bergen og Oslo (nedenfor kalt UiB og UiO), som i dag har de største CERN-forskningsmiljøene i Norge, har ledende roller i prosjektet.
 • Bruken av Forskningsrådets og forskningsinstitusjonenes midler i prosjektet skal være forankret i, og prioritert av, en styringsgruppe/styre bestående av fakultets- og/eller instituttledere fra UiB og UiO, som er de største CERN-forskningsmiljøene i Norge i dag, i tillegg til minst én deltager fra en annen norsk forskningsinstitusjon som er engasjert i forskning ved CERN.
 • Midlene skal i hovedsak gå til å dekke fortsatt norsk deltagelse i de store og langvarige CERN-eksperimentene som norske forskere har vært med å utvikle, bygge opp og delta i over mange år. En stor del av støtten skal dekke de faste norske bidragene til drift og vedlikehold av disse eksperimentene med tilhørende elektronisk infrastruktur. Noe forskning i forbindelse med disse eksperimentene finansieres også. Styringsgruppa kan også prioritere deltagelse i mindre kostbare eksperimenter.
 • Midlene skal finansiere forskning av høy internasjonal kvalitet.
 • De deltagende universitetenes bidrag til forskningen ved CERN skal være minst like stort som Forskningsrådets bidrag.
 • Deltagelse i de prioriterte eksperimentene ved CERN skal være mulig også for forskere ved andre norske forskningsinstitusjoner enn UiB og UiO, under tilsvarende økonomiske betingelser som UiB/UiO med tanke på egenbidrag fra disse forskernes institusjoner.
 • Forskningsrådet skal evaluere norsk CERN-forskning knyttet de aktuelle eksperimentene regelmessig og omtrent hvert fjerde år. Evalueringen skal inkludere både forskningen som har vært utført i den siste fire-års perioden, strategi, prioriteringer og planer for forskningen i de kommende 4+4 årene. Organisering og ressursbruk blir også evaluert. Det vil være mulig å delta i evalueringen og bli evaluert også for forskningsgrupper som ikke finansieres av prosjektet.
 • Evalueringen kan resultere i krav om endringer, både i forskningsinnhold, prioriteringer, fordeling av finansieringen og lengde på kommende kontraktsperiode (denne kan bli mindre enn åtte år) og Forskningsrådets bidrag.
 • Styringsgruppen/Styret (UiO og UiB) skal overta Forskningsrådets tidligere rolle som part i avtaler (Memorandum of Understanding) med CERN om størrelse av og innhold i norske bidrag til eksperimenter ved CERN og tilhørende dataforvaltning.
 • Den samlede CERN-finansieringen skal fortsette å bidra på samme nivå som i dag til en norsk ILO, del-finansiering av tekniske studenter og arrangering av skolebesøk ved CERN fra norske videregående skoler og andre arrangementer ved CERN som øker interessen for CERN i Norge.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke, se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at du sender inn søknaden.

Krav til prosjektleder

Godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen.

Krav til samarbeidspartner

Det er bare forskningsorganisasjoner som kan være samarbeidspartnere og motta støtte gjennom prosjektet.

Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere i prosjektet og motta støtte, men de kan være leverandør av FoU-tjenester til prosjektet. Eventuelle immaterielle rettigheter knyttet til resultater av leverandørens arbeid tilfaller oppdragsgiver.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Personal- og indirekte kostnader knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger) ved forskningsorganisasjonene som deltar i prosjektet. Retningslinjer for beregning av personal- og indirekte kostnader i søknader til Forskningsrådet finner du her.
 • Driftskostnader, inkludert innkjøp av FoU-tjenester, drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og andre driftskostnader. Se Forskningsrådets retningslinjer for utstyr og avskrivning.
 • Drift og vedlikehold av utvalgte eksperimenter ved CERN (som avtalt i Memorandum of Understanding), nødvendige forpliktelser i de samme eksperimentene, den norske Industrial Liaison Officer for CERN, medlemskap og deltagelse i utvalgte internasjonale komiteer for partikkel- og kjernefysikk.

Det kan søkes om støtte til budsjetterte prosjektkostnader fra Forskningsrådet på opptil 22,85 millioner kroner årlig.

Faktiske kostnader til vitenskapelige personales forskertid skal budsjetteres med TDI-modellen. Eventuell differanse mellom budsjetterte kostnader og Forskningsrådets satser, må dekkes gjennom egen eller annen finansiering, og skal synliggjøres i søknaden som egenfinansiering.

Forutsetning for støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Prosjektet må starte opp mellom 01.01.2020 og 01.03.2020. Seneste tillatte prosjektslutt er 01.03.2028.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Rapportering og utbetaling av støtte

Det skal leveres en årlig framdriftsrapport, inkludert informasjon om stipendiatene.

Før evaluering, cirka hvert fjerde år, skal prosjektleder i tillegg sende inn bakgrunnsmateriale for evalueringen. Etter nærmere bestilling skal det sendes inn informasjon om forskningsresultater (de norske bidragene) og forskningen i hver arbeidspakke, hvordan de forskjellige aktivitetene finansieres, organisering og ledelse, stipendiater, strategi og planer.

 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Vitenskapelig kvalitet

Norsk forskning ved CERN

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Seks uker før søknadsfristen kan du opprette og sende inn en søknad. Søknaden kan endres og sendes inn flere ganger fram til søknadsfristen. Det er den sist innsendte versjonen som blir behandlet.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 15 sider. Bruk malen nederst på denne siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for arbeidspakke-ledere. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknadene blir vurdert etter disse kriteriene (i denne utlysningen er vurderingskriterene på engelsk):

Excellence | FS

Novelty
The extent to which,
• the objectives are beyond the state-of-the-art (e.g. novel concepts and approaches, development of novel methodology or development across disciplines).
• the proposed research and objectives are ambitious.

Solidity
The extent to which,
• the outlined scientific approach is feasible.
• the proposed research methodology is appropriate to achieve the goals of the centre.
• the use of stakeholder knowledge is appropriate.
• when relevant, the consideration of interdisciplinary approaches is appropriate.

Impact | FS

Potential impact on
1. Research and the research system
2. Societal challenges, value creation and restructuring

The extent to which,
• the project will contribute to further development of a research environment, increase research capacity and build expertise.
• the project will attract and train research talents beyond what could be attained in the individual research group.

Communication and exploitation
The extent to which,
• the engagement with and dissemination to relevant audiences is appropriate.
• the involvement of relevant stakeholders is appropriate.

Implementation | FS

The project manager and project group
The extent to which,
• the project manager (centre director) is qualified to lead an initiative of this size.
• the described research team and expertise is optimal for the proposed centre.
• the track records of the project manager and the project group demonstrate ability to perform high-quality research.

Project organisation and management, project plan and the allocated time and resources
• The extent to which having this centre will lead to added value.
• The extent to which the management structures and procedures, including risk and innovation management, are appropriate.
• Effectiveness of the work plan, including the extent to which resources assigned to work packages are aligned with project objectives and deliverables.
• Appropriateness of the allocation of tasks, ensuring that all project partners, including user partners, have a valid role in the project and adequate resources to fulfil that role.

The quality and extent of international cooperation
• The extent to which the level and quality of the international cooperation activities are in line with the objectives of the centre.

Gender balance in the centre's project group
• If the scientific field is characterised by a gender imbalance, are there plans to support development of research talents of the under-represented gender towards qualification for senior-level positions appropriate?

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

Behandlingsprosedyre

Søknaden vurderes etter vurderingskriteriene og etter prioriteringer og føringer i utlysningsteksten. Ved behov innhenter Forskningsrådet vurderinger fra et internasjonalt fagekspertpanel. Tidligere evalueringer av norsk CERN-forskning kan inngå i vurderingen.

Forventet svar på søknaden er i løpet av desember 2019.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 13.57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.