Midler til norsk deltagelse i Euratom

Denne utlysningsteksten er midlertidig og det vil komme endringer. Det går ikke an å opprette søknad ennå. Utlysningen vil åpnes for søknader i slutten av januar 2020. 

Formål

Utlysningen gjelder søknader om finansiering av norsk deltagelse i prosjekter innenfor strålevern og håndtering av avfall under EUs strålevernprogram, Euratom. Bare prosjekter med norsk deltagelse i Euratom-utlysninger i 2019 kan søke.

Om utlysningen

Vi vil prioritere søknader innenfor disse tematiske områdene i Euratom:

 • B: avvikling (dekommisjonering) og miljøtiltak (decommissioning and environmental remedation)
 • C: atomavfallshåndtering
 • E: strålevern og medisinsk strålebruk

Søknader i følgende temaområdene kan være aktuelt:

 • A: nukleær sikkerhet
 • D: utdanning og opplæring
 • F: forskningsinfrastruktur

Finansieringsordningen dekker kun Euratom-utlysningene for 2019 som er nevnt i dette notatet: Euratoms arbeidsprogram/utlysninger 2019-2020

En forutsetning for å få støtte er altså at EU-prosjektet allerede har fått tilsagn om støtte fra EU, eller at norske partnere, med Europakommisjonens godkjennelse, er invitert inn som deltakere i allerede etablerte prosjekter.

Dersom søknadene ikke er ferdigbehandlet i Europakommisjonen, kan bekreftelse på tilsagn ettersendes.

Søknader skal følge Forskningsrådets vanlige søknadsrutiner. På grunn av begrensede midler kan ikke søkere forvente automatisk å få finansiering fra Forskningsrådet.

Se også: Notat fra DSA til Forskningsrådet.pdf

Hvem kan søke?

Bare norske deltagere i prosjekter som har fått gjennomslag som følge av Euratom-utlysninger i 2019, kan søke. Dette skal dokumenteres i søknaden til Forskingsrådet.

Deltagere kan være norske forskningsorganisasjoner, bedrifter og andre virksomheter.

Dersom søknadene ikke er ferdigbehandlet i Europakommisjonen kan bekreftelse på tilsagn ettersendes. Det kan kun søkes om støtte til å dekke den norske egenandelen tilknyttet EU-prosjektet, dvs. det beløpet som den norske søkeren har søkt om støtte til i sin søknad til EU.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon senere.

Hva kan du søke om støtte til?

Det kan kun søkes om støtte til å dekke den norske egenandelen tilknyttet EU-prosjektet, dvs. det beløpet som den norske søkeren har søkt om støtte til i sin søknad til EU.

Søknaden til Forskningsrådet skal kun inneholde en detaljert beskrivelse av det norske bidraget i EU-prosjektet, ikke EU-søknaden som helhet. Budsjett godkjent av Europakommisjonen skal vedlegges eller ettersendes når det foreligger.

Det framkommer i utlysningen til Euratom av midlene hvordan budsjettet skal sette opp. Dette kan du også få ved å ta kontakt med oss.

Alle beløp må føres i norske kroner. Forskningsrådet informerer om en eventuell vekslingskurs som skal benyttes.

Forutsetning for støtte

En forutsetning for å få støtte er at EU-prosjektet allerede har fått tilsagn om støtte fra EU, eller at norske partnere, med Europakommisjonens godkjennelse, er invitert inn som deltakere i allerede etablerte prosjekter.

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte.

Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.
Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Aktuelle temaer for denne utlysningen

Internasjonale fellesprogrammer

Krav til utforming

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Søknaden gjelder kun norske prosjektdeltakere.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt fem sider skal gi en kort beskrivelse av prosjektet, samt angi hvilken del av prosjektet den norske partneren (søker) skal bidra i (malen kommer senere og kan da lastes ned nederst i utlysningen).
 • Samlet budsjett for det aktuelle prosjektet der det norske bidraget må spesifiseres. Beløpene kan oppgis i euro.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

 • CV for prosjektleder

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Forskningsrådet vil i denne utlysningen foreta en helhetlig vurdering av balansen mellom de aktuelle temaområdene av Norges deltagelse i tråd med notatet.

Dersom Forskningsrådet må prioritere mellom søknader som gjelder samme Euratom-utlysning, vil søknaden med høyeste karakter prioriteres. Denne informasjonen innhentes fra Europakommisjonens evaluering og sluttkarakter på tildelte prosjekter (Evaluation Summary Reports).

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon når utlysningen åpner for søknader.