Gjennomført

Midler til norsk deltagelse i Euratom

Viktige datoer

11. mar 2020

Åpen for søknad

22. apr 2020

Søknadsfrist

Viktige datoer

Formål

Utlysningen gjelder søknader om finansiering av norsk deltagelse i prosjekter under 2019-utlysningene til Euratom, EUs strålevernprogram. Se vedlagte notat fra DSA med liste over prioriterte Euratom-utlysninger for årene 2019-2020. Kun norske deltakere i prosjekter som har fått tilsagn om støtte i Euratom-utlysninger i 2019 kan søke. Forskningsrådets finansieringsordning muliggjør norske aktørers deltagelse i Euratom. Siden Euratom ikke omfattes av EØS-avtalen, mottar ikke norske aktører som deltar i Euratom-prosjekter midler direkte fra EU. Norske aktører i Euratom-prosjekter kan derfor søke om midler til slik deltagelse fra Forskningsrådet.

Midlene som dekkes av Forskningsrådet beregnes på bakgrunn av det beløpet den norske aktøren har lagt inn i søknaden for sin deltagelse i Euratom-prosjektet.

Om utlysningen

Vi vil prioritere søknader innenfor disse tematiske områdene i Euratom i tråd med anbefaling fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA):

 • B: avvikling (dekommisjonering) og miljøtiltak (decommissioning and environmental remedation)
 • C: atomavfallshåndtering
 • E: strålevern og medisinsk strålebruk

Søknader i følgende temaområdene kan være aktuelt:

 • A: nukleær sikkerhet
 • D: utdanning og opplæring
 • F: forskningsinfrastruktur

Se også: Notat fra DSA til Forskningsrådet.pdf

Finansieringsordningen dekker kun Euratom-utlysningene for 2019 som er nevnt i dette notatet: Euratoms arbeidsprogram/utlysninger 2019-2020. 

En forutsetning for å få støtte er at EU-prosjektet allerede har fått tilsagn om støtte fra EU, eller at norske partnere, med Europakommisjonens godkjennelse, er invitert inn som deltakere i allerede etablerte prosjekter.

Dersom søknadene ikke er ferdigbehandlet i EU, kan bekreftelse på tilsagn ettersendes. Det kan kun søkes om støtte til å dekke den norske kostnaden tilknyttet EU-prosjektet, dvs. det beløpet som den norske aktøren har beskrevet i sin søknad til EU.

Utlysningen er godkjent som støtteordning av EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse GBER20/2020/R&D&I.

Hvem kan søke?

Bare norske deltagere i prosjekter som har fått tilsagn som følge av Euratom-utlysninger i 2019 kan søke. Dette skal dokumenteres i søknaden til Forskingsrådet.

Hvem kan delta i prosjektet?

Søkere kan være norske forskningsinstitusjoner, næringsliv, og offentlige virksomheter og andre som er godkjente deltakere i Euratomprosjektet det søkes støtte til. Hver norsk partner i prosjektet søker hver for seg, også i prosjekter der det er flere norske deltakere.

Hva kan du søke om støtte til?

Det kan kun søkes om støtte til å dekkehele eller deler av kostnaden til den norske aktørens deltagelse i EU-prosjektet, dvs. det beløpet som den norske aktøren har beskrevet i sin søknad til EU. Dersom en EU-prosjekt har flere norske deltagere, må hver norsk deltager sende en egen søknad til utlysningen om å få dekket hele eller deler av sine kostnader.    

Søknaden til Forskningsrådet skal kun inneholde en beskrivelse av det norske bidraget i EU-prosjektet, ikke EU-søknaden i sin helhet. 

Budsjett godkjent av Europakommisjonen skal vedlegges eller ettersendes når det foreligger. 

Det framkommer i utlysningen til Euratom hvordan budsjettet skal sette opp. Dette kan du også få ved å ta kontakt med oss. 

Alle beløp må føres i norske kroner. Det er vekslingskursen når vi mottar revidert søknad som gjelder. Dersom det er store endringer i valutakursene som vil ha betydning for prosjektenes budsjett og gjennom føring, kan budsjettet endres kun før endelig vedtak om bevilgningens størrelse fattes 

 

Forutsetning for støtte 

En forutsetning for å få støtte er at EU-prosjektet allerede har fått tilsagn om støtte fra EU, eller at norske partnere, med Europakommisjonens godkjennelse, er invitert inn som deltakere i allerede etablerte prosjekter.  

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. 

Det er viktig at søknad om støtte til deltakelser i Innovation Actions (IA) og Research and Innovation Actions (RIA) krysser av for eksperimentell utvikling eller industriell forskning i søknadsskjema. Dersom søknaden dreier seg om deltakelse i en Coordination and Support Action (CSA), skal det kun krysses av for hovedaktivitet 

Forskningsorganisasjoner kan søke om støtte på inntil 100 % av kostnadene slik det er spesifisert i budsjettet til Euratom-prosjektet 

 
Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader ved et FoU-prosjekt (IA eller RIA), enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til gis støtten med hjemmel Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).  

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.  

Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand.  

Dersom foretak deltar i CSA vil støtte tildeles som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode. 

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013). 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Internasjonale fellesprogrammer

Euratom

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk. 
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. 
 • Søknaden gjelder kun norske prosjektdeltakere. 

Obligatoriske vedlegg 

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt fem sider skal gi en kort beskrivelse av prosjektet, samt angi hvilken del av prosjektet den norske partneren (søker) skal bidra i. 
 • Samlet budsjett for det aktuelle prosjektet der det norske bidraget må spesifiseres. Beløpene kan oppgis i euro. 
 • Evaluation Summary Report (ESR) fra EU-kommisjonen 

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist. 

Valgfritt vedlegg 

 • CV for prosjektleder 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype. 

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

Behandlingsprosedyre

På grunn av begrensede midler kan ikke søkere forvente automatisk å få finansiering fra Forskningsrådet. Forskningsrådet vil behandle alle søknader som er mottatt innen fristen. 

Søknadene som kommer inn til Forskningsrådet er allerede godkjent i EU-systemet og har vært evaluert av EUs fageksperter. Forskningsrådet sender derfor ikke søknadene til ekspertvurdering. Forskningsrådet vil i denne utlysningen foreta en intern administrativ vurdering av balansen mellom de aktuelle temaområdene av Norges deltagelse i tråd med vedlagte notat fra DSA. Dersom Forskningsrådet må prioritere mellom søknader som gjelder samme Euratom-utlysning, vil søknaden med høyeste karakter prioriteres. Denne informasjonen innhentes fra Europakommisjonens evaluering og sluttkarakter på tildelte prosjekter (Evaluation Summary Reports)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 05.27 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.