INTPART Midler til internasjonale partnerskap

Gjennomført

Formål

Norske forskningsorganisasjoner kan søke om midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, USA, Tyskland og Frankrike samt forlengelse av partnerskap fra 2015 og 2016.

Formålet med utlysningen er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid.

Viktige datoer

14 aug 2019

Åpen for søknad

25 sep 2019

Søknadsfrist

01 feb 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01 des 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30 nov 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Ordningen administreres i fellesskap av Forskningsrådet og Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Kontakt: intpart@forskningsradet.no eller intpart@diku.no.

Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon (INTPART) skal føre til:

 • økt kvalitet innenfor utdanning og forskning i Norge
 • varige internasjonale partnerskap mellom norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner og verdensledende vitenskapelige miljøer i prioriterte samarbeidsland utenfor EU
 • gode koblinger mellom høyere utdanning og forskning innenfor rammene av partnerskapene
 • samarbeid med arbeid- og næringsliv og innovasjonsrettete aktiviteter

INTPART Programbeskrivelse.pdf

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Søkere til INTPART skal være et norsk universitet, en høgskole eller annen norsk forskningsorganisasjon med navngitt administrativt ansvarlig.

Se Forskningsrådets definisjon av forskningsorganisasjon.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Søker skal være et norsk universitet, høyskole eller annen norsk forskningsorganisasjon, med en navngitt administrativt ansvarlig. 

Søkerorganisasjonen må ha gradsgivende programmer på master- og/eller ph.d.-nivå, eller ha en norsk partnerinstitusjon med slike programmer.

For søkere som har norsk partnerinstitusjon med slike programmer, må samarbeidet dokumenteres.

Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at du sender inn søknaden.

Forskningsinstitusjonen må per 25. september 2019 være vertsinstitusjon eller formell partner i fagfellevurderte prosjekter med løpende finansiering gjennom en av følgende ordninger:

 • Senter for fremragende forskning (SFF)
 • Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)
 • Senter for fremragende utdanning (SFU)
 • Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
 • Forskningssentre for petroleum (PETROSENTER)
 • Norwegian Innovation Clusters
 • Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN), finansiert av Forskningsrådet
 • Forskerprosjekter finansiert av Forskningsrådet
 • Forskerprosjekter og senterordninger finansiert av Nordforsk eller Nordisk Ministerråd
 • Forskerprosjekter finansiert av EU-kommisjonens rammeprogram

INTPART-prosjektet må ha tematisk relevans for den kvalifiserende løpende finansieringen, dvs. til senterets, klyngens eller forskerprosjektets tematiske innhold. Informasjon om den kvalifiserende bevilgningen skal fylles inn i det elektroniske søknadsskjemaet under "Andre relevante utlysninger".

Maksimalt antall søknader per forskningsorganisasjon

Søkerorganisasjonene kan sende inn et maksimalt antall søknader basert på størrelsen til institusjonen:

 • flere enn 1500 FoU-ansatte: 20 søknader
 • 500–1500 FoU-ansatte: 10 søknader
 • 100–500 FoU-ansatte: 5 søknader
 • færre enn 100 FoU-ansatte: 3 søknader

Unntak fra antallsbegrensningen: Formaliserte institusjonssamarbeid som har vart i mer enn tre år, og der syv eller flere norske høyere utdanningsinstitusjoner utgjør et konsortium som samarbeider med én eller flere fremragende tilsvarende institusjoner i de prioriterte landene, vil være unntatt antallsbegrensningen, som en prøveordning i denne utlysningen.

Søkerinstitusjonen må sende oss en liste over hvilke søknader som er godkjent av institusjonen. Listen skal sendes inn uavhengig av hvor mange søknader innenfor den godkjente rammen som institusjonen velger å sende inn. Vi vil ikke behandle søknader som ikke er oppgitt i en slik liste. Send listen på e-post til intpart@forskningsradet.no eller - innen søknadsfristen, 25. september klokken 13.00 (CET).

Krav til prosjektleder

 • Prosjektledere for prosjektet i begge land skal ha erfaring med samarbeidsprosjekter, nasjonalt og internasjonalt.
 • Nøkkelpersoner i INTPART-prosjektet må vise til aktive roller i den kvalifiserende bevilgningen.

Krav til samarbeidspartner

Hovedpartnerinstitusjon(er) skal være universitet, høyskole eller annen forskningsinstitusjon i samarbeidslandet, med en navngitt lokal prosjektleder.

Søknader relatert til Norwegian Innovation Clusters må være godkjent av klyngens styre.

Andre organisasjonstyper nasjonalt og i samarbeidsland, inkludert Norwegian Innovation Clusters, bedrifter og andre foretak, kan være samarbeidspartnere i INTPART.

Hva kan du søke om støtte til?

Vi gir støtte til samarbeidsprosjekter med institusjoner i ett eller flere av de åtte prioriterte landene utenfor Europa, samt Tyskland og/eller Frankrike.

Dere kan søke om støtte både til å etablere nye internasjonale partnerskap og til å styrke eksisterende samarbeid.

I denne utlysningen kan de prosjektene som ble innvilget i INTPART-utlysningen for 2015 og 2016 søke om forlengelse enten som forlengelse av enkeltprosjekter, eller ved sammenslåing av to eller flere INTPART-prosjekter fra 2015 og/eller 2016.

En liste over prosjekter innvilget i INTPART-utlysningen for 2015 og 2016 finner du her: INTPART_List of projects.pdf.

Sammenslåing av prosjekter vil bli vurdert positivt dersom det gir merverdi og økt kvalitet.

 • nye prosjekter kan søke om inntil 4,5 millioner over 3 år (Fase 1)
 • enkeltprosjekter fra 2015 og 2016 kan søke om forlengelse, inntil 3,5 millioner over 3 år (Fase 2A)
 • prosjekter fra 2015 og 2016 som velger å slå seg sammen, kan søke om forlengelse, inntil 5 millioner over 4 år (Fase 2B)

Informasjon om hvilken type prosjekt det søkes om (Fase 1, Fase 2A eller Fase 2B) skal fylles inn i det elektroniske søknadsskjemaet under "Andre relevante utlysninger".

Finansiering og øremerkinger

Søknadene kan kombinere alle fagområder, temaer og land.

Søknadsbehandlingen vil legge vekt på en faglig bred portefølje som dekker alle landene.

150 millioner kroner er tilgjengelig i denne utlysningen:

 • 61 millioner kroner kan bevilges til partnerskap med alle landene som omfattes av utlysningen.
 • 6 millioner kan bevilges til partnerskap innenfor IKT-forskning med alle landene som omfattes av utlysningen.
 • 32 millioner kroner kan bevilges til partnerskap med ett eller flere av de åtte landene utenfor Europa.
 • 26 millioner kroner kan bevilges til partnerskap med Panorama-landene (Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan).
 • 20 millioner kroner kan bevilges til partnerskap med India, rettet mot forskning på temaer relatert til hav. Samarbeid med næringsliv vil bli vurdert positivt for denne delen av midlene.
 • 5 millioner kan bevilges til partnerskap med Kina, rettet mot globale samfunnsutfordringer og Kina som nasjonal og internasjonal aktør.

Midlene øremerket India og Kina er bevilget til Forskningsrådet over bistandsbudsjettet og må oppfylle krav til bruk av Official Development Assistance (ODA) midler. For at et prosjekt skal regnes som ODA må det ha som mål å fremme økonomisk utvikling eller velferd i land listet av OECD Development Assistance Committee (DAC). Mer informasjon finner du her.

Eksempler på aktiviteter dere kan søke støtte til

Aktivitetene skal i størst mulig grad omfatte både forskere og studenter:

 • ekstrakostnader ved kortere eller lengre gjensidige mobilitetsopphold av studenter, forskere, ledere og administrativt personale dekkes etter Forskningsrådets satser for gjesteforsker- og utenlandsstipend (kortere opphold enn 3 måneder kan også dekkes)
 • utvikling og gjennomføring av workshops, seminarer og konferanser
 • utvikling og gjennomføring av intensive kurs, feltkurs, sommerskoler o.l.
 • samarbeid om pensumutvikling og utvikling av felles kurs, studieprogrammer og/eller grader
 • planlegging og utvikling av forskningssamarbeid
 • gjesteforelesninger og felles undervisning og veiledning av studenter og kandidater
 • samarbeid med arbeids- og næringsliv
 • andre aktiviteter som omfatter internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid

Lønn og indirekte kostnader til administrative oppgaver og frikjøp av ressurser til aktivitetene ovenfor, kan vi dekke med inntil 20 prosent av søkt beløp. Disse kostnadene må dere gjøre rede for i søknaden, og de må stå i forhold til egeninnsatsen og det totale budsjettet for prosjektet.               

Ordningen dekker ikke utgifter til forskningsaktivitetene som samarbeidet omfatter eller investeringer i forskningsinfrastruktur.

Beregning av støtte

Egenandelen av prosjektbudsjettet i Fase 1 (nye prosjekter) må være minimum 20 prosent. Egenandelen av prosjektbudsjettet i Fase 2 (forlengede prosjekter) må være minimum 40 prosent.

Forutsetning for støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode. Kun bedrifter med norsk organisasjonsnummer kan motta støtte via INTPART bevilgningen fra Forskningsrådet.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis og du får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. All rapportering skal skje elektronisk. I tillegg til årlig rapportering og sluttrapportering til Forskningsrådet, kan dere bli bedt om å rapportere til INTPART via en survey fra Diku. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Internasjonalisering

Krav til utforming

Krav til søknaden

Fase 1/nye søknader

 • Søknaden og vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Total søknadssum er på inntil 4,5 mill. kroner.
 • Egenfinansiering skal være minimum 20 % av prosjektets totale kostnader.
 • Prosjekts varighet skal være inntil 3 år.

Fase 2A/forlengelse

 • Søknaden og vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Total søknadssum er på inntil 3,5 mill. kroner.
 • Egenfinansiering skal være minimum 40 % av prosjektets totale kostnader.
 • Prosjekts varighet skal være inntil 3 år.

Fase 2B/forlengelse med sammenslåing av to eller flere prosjekter

 • Søknaden og vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Total søknadssum er på inntil 5 mill. kroner.
 • Egenfinansiering skal være minimum 40 % av prosjektets totale kostnader.
 • Prosjekts varighet skal være inntil 4 år.

Alle søknader skal omfatte

 • Søknadsskjema med opplysninger (eSøknad).
 • Prosjektbeskrivelse. Mal for prosjektbeskrivelse benyttes.
 • CV med publikasjonsliste for prosjektleder, prosjektleder hos samarbeidspartner og andre sentrale medarbeidere i prosjektet. Mal for CV benyttes.
 • I det elektroniske skjemaet skal fylles inn opplysninger om alle partnere i prosjektet (på institusjonsnivå), samt alle prosjektdeltakere, også fra egen institusjon (på personnivå). Merk at for de partnere som listes i søknaden skal det inngås formell(e) samarbeidsavtale(r). Slik(e) samarbeidsavtale(r) skal foreligge innen tre måneder etter at Forskningsrådet har oversendt kontrakten til prosjektansvarlig, og alltid før Forskningsrådet utbetaler midler. 
 • Det elektroniske skjemaet skal inneholde en detaljert milepælsplan og en plan for spredning.
 • Formelle bekreftelser fra ledelsen ved partnerinstitusjonene, som gjør rede for prosjektets institusjonelle forankring og betydning skal vedlegges. Uttalelsen skal inneholde informasjon om institusjonens konkrete forpliktelser i gjennomføringen av prosjektet. Dette gjelder også norsk gradsgivende institusjon dersom dette ikke er søkerinstitusjonen.
 • For klyngesøknader vedlegges også klyngestyrets godkjenning av søknaden.

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Du kan laste ned de aktuelle vedleggsmalene nederst i utlysningen.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

I 2019 innfører Forskningsrådet nye vurderingskriterier: kvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. Kriteriene er tilpasset slik at de vil være egnet til å vurdere både grunnleggende og anvendt forskning.

Se programbeskrivelse for detaljer om programmets overordnede målsetting, mål og resultater og beskrivelse av hva som vektlegges under vurderingskriteriene i denne utlysningen.

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Forskningsrådet og Diku forutsetter at prosjektene har en høy forskningsetisk standard, og at hensynet til konsekvenser for naturmiljøet er ivaretatt. Forskningsrådet og Diku legger vekt på å bidra til internasjonalisering av norsk forskning og utdanning, å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere stillingsnivåer og MNT-fag, å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning og at kjønnsperspektivet er godt ivaretatt i prosjektene. Forskningsrådet og Diku vil ta hensyn til dette ved prioritering av søknaden.

Behandlingsprosedyre

Et administrativt panel med kompetanse knyttet til internasjonalt samarbeid settes sammen i Forskningsrådet og Diku. Ekstern kompetanse trekkes inn ved behov.

Et styreutvalg bestående av representanter fra styringsorganer i Forskningsrådet og Diku har bevilgningsmyndighet.

Forskningsrådet og Diku vil i den endelige vurderingen legge vekt på at den innvilgede prosjektporteføljen som helhet ivaretar målene med de utlyste midlene.

Forventet svar på søknaden er i løpet av mars 2020.