Midler til forskningsopphold i Norge for gjesteforskere

Opprett søknad

Formål

Formålet med forskningsopphold i Norge for gjesteforskere er å legge til rette for mer internasjonalt samarbeid.

Om utlysningen

Utlysningen av midler til gjesteforskeropphold gjelder opphold ved en norsk forskningsorganisasjon for en utenlandsk forsker. Utlysningen har løpende søknadsfrist, dvs. at du kan sende inn søknad gjennom hele året, og vi vil behandle søknadene fortløpende.

Oppholdet skal ha en varighet på minimum 1 måned og maksimum 12 måneder.

Utlysningen er en felles utlysning for hele Forskningsrådet. Det kan være spesielle krav og føringer for noen programmer, så du må gjøre deg kjent med hva som gjelder for det programmet du søker støtte fra. Se under "Aktuelle temaer" lenger ned i utlysningen.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke. Eventuelle unntak fra dette finner du lenger ned i utlysningen i teksten til den aktiviteten du søker støtte fra.

Utlysningen gjelder kun for utenlandske forskere som skal ha et opphold i Norge.

Hvem kan delta i prosjektet?

Utlysningen gjelder for søknader om gjesteforskeropphold for navngitt forsker. For krav til prosjektleder, se eventuelle krav lenger ned i utlysningen for den aktiviteten du søker støtte fra.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Du kan søke om midler til gjesteforskeropphold for 1-12 måneder.
 • Du kan kun søke om satsen for gjesteforskeropphold og dekning av reisekostnader (rimeligste måte).
Opprett søknad

Aktuelle temaer for denne utlysningen

Alle temaene under er aktuelle for utlysingen. Innenfor noen temaer er det krav og føringer som vektlegges spesielt. Vi ber om at du i søknadsskjema velger det tema som aktiviteten du søker om støtte fra er listet under.

Hav

I denne utlysningen er dette temaet rettet mot alle delområder i HAVBRUK-programmets programplan.

IKT

I denne utlysningen gjelder dette temaet støtte til prosjekter som allerede har støtte fra IKTPLUSS-initiativet.

Industri og tjenester

I denne utlysningen gjelder dette temaet støtte til søkere som er tilknyttet prosjekter med støtte fra NANO2021-aktiviteten.

Klima

I denne utlysningen gjelder dette temaet støtte til prosjekter som allerede har støtte fra KLIMAFORSK-programmet.

Kultur

I denne utlysningen gjelder dette temaet støtte til forskerprosjekter som allerede har midler fra SAMKUL-programmet.

Miljøvennlig energi og CO2-håndtering

I denne utlysningen gjelder dette temaet støtte til prosjekter som allerede har støtte fra ENERGIX-programmet.

Utdanning

I denne utlysningen gjelder dette temaet støtte til prosjekter som allerede har støtte fra FINNUT-programmet.

Krav til utforming

For utlysninger med løpende søknadsfrist er det ikke mulig å sende inn en søknad flere ganger. Gjør derfor søknaden helt ferdig før du sender den inn.

Generelle krav

 • Navnet på forskeren som det søkes om støtte til gjesteforskeropphold for skal oppgis i søknaden
 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format
 • Den norske forskningsorganisasjonen skal stå som prosjektansvarlig (for eventuelle unntak se tekst som gjelder den aktiviteten du søker om støtte fra)

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse med en faglig begrunnelse og plan for oppholdet i riktig mal, se nederst i utlysningen
 • CV for gjesteforskeren i riktig mal, se nederst i utlysningen
 • Forpliktende brev fra utenlandsk institusjon og norsk vertsinstitusjon

Du finner vedleggsmalene nederst i utlysningen.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert ovenfor.

Vurderingskriterier

For denne ordningen brukes kriterier for administrativ vurdering.

Behandlingsprosedyre

Forskningsrådet behandler søknaden administrativt og vil normalt innvilge søknaden dersom de formelle kravene i utlysningen er oppfylt. Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes om midler til
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen

Søker må svare på alle punktene i malen for prosjektbeskrivelse. Spørsmålene bør være besvart så konkret og spesifikt som mulig.

Du kan forvente svar på søknaden innen en måned etter at søknaden er mottatt i Forskningsrådet.