Gjennomført

Midler til forskning på dyrehelse

Viktige datoer

09. okt 2019

Åpen for søknad

20. nov 2019

Søknadsfrist

16. mar 2020

Bevilgningsmøter finner sted i midten av mars

01. apr 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å bidra til at dagens lave forekomst av alvorlige sykdommer og resistens i norsk husdyrproduksjon videreføres.

Om utlysningen

I årets jordbruksoppgjør økes satsingen på forskning, med blant annet føringer om økt fokus på dyrevelferd. Styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen lyser derfor ut 28 millioner kroner til forskning på dyrevelferd og beredskap innenfor dyrehelse.

Forskningen skal gi ny kunnskap som

 • sikrer og videreutvikler den nasjonale beredskapen mot kjente og nye helsetrusler, med særlig vekt på konkrete forebyggende tiltak i næring og forvaltning
 • videreutvikler norsk husdyrproduksjons konkurransefortrinn
 • også legger til rette for å videreutvikle bruken av helsedata i næring og forvaltning

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig må være en godkjent norsk forskningsorganisasjon (se over).

Krav til prosjektleder

Prosjektleder må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne sammenheng regnes det å være eller ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren også som førstestillingskompetanse.

Krav til samarbeidspartner

Prosjektet skal gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i samarbeid med aktuelle aktører i norsk næringsliv og/eller eventuelt andre samarbeidspartnere (eks. interesseorganisasjoner). Prosjektet skal gjennomføres i henhold til statsstøtteregelverkets definisjon av faktisk samarbeid, som blant annet innebærer at resultatene i prosjektet skal deles mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne.

Definisjonen av faktisk samarbeid er følgende:  

Samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid.

Hva kan du søke om støtte til?

Styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen kan i denne utlysningen finansiere inntil 100 prosent av prosjektkostnadene hos berettigede støttemottakere.

For at Styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen kan beregne sin støtte må søknaden inneholde et samlet prosjektbudsjett basert på følgende godkjente prosjektkostnader:

 • Personal- og indirekte kostnader knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger) ved forskningsinstitusjonene som deltar i prosjektet. 
 • Innkjøp av FoU-tjenester. Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere kan sammen eller hver for seg, kjøpe FoU-tjenester fra FoU-utførende foretak. Leverandører av FoU-tjenester i prosjektet kan ikke samtidig være samarbeidspartnere.
 • Kostnader knyttet til innkjøp og bruk av vitenskapelig utstyr. Les om Forskningsrådets retningslinjer for beregning av kostnader til utstyr her.
 • Andre driftskostnader, inkludert reisekostnader, og andre prosjektrelaterte kostnader som ikke dekkes av kategoriene over.

Dersom søknaden innvilges, er det også mulig i prosjektperioden å søke om utenlandsstipender for stipendiater. Les mer om ordningen med utenlandsstipend for stipendiater.

Forutsetning for støtte

Finansiering fra Styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte gjennom rettigheter til prosjektresultater på gunstige vilkår. Rettigheter til resultater skal derfor fordeles i henhold til ESAs retningslinjer for offentlig støtte til forskning, utvikling og innovasjon, punkt 28 b)-d). Tildelt støtte i denne utlysningen utgjør dermed ikke statsstøtte.

Styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalens forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Prosjektene må starte opp mellom 01.04.2020 og 01.12.2020. Seneste tillatte prosjektslutt er 30.11.2024.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Alle temaene under er aktuelle for utlysingen. 

Mat og landbaserte bioressurser

Dyrevelferd, Dyrehelse

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider etter fastlagt mal, se nederst i utlysningen
 • CV for prosjektleder etter fastlagt mal, se nederst i utlysningen
 • Et støttebrev (LOI) fra hver av prosjektets samarbeidspartnere. Støttebrevene skal inneholde en begrunnelse for hvorfor prosjektet er viktig for partnerne. Disse lastes opp som vedleggstypen "Bekreftelse fra samarbeidspartnere".

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • CV for sentrale deltakere i prosjektet etter fastlagt mal, se nederst i utlysningen
 • forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

I 2019 innfører Forskningsrådet nye vurderingskriterier: kvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. Kriteriene er tilpasset slik at de vil være egnet til å vurdere både grunnleggende og anvendt forskning.

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og utvider forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og forskningsspørsmål er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som utvider forskningsfronten, inkludert ny kunnskap av teoretisk, metodologisk, eksperimentell eller empirisk art.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på forskningsspørsmålene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og interdisiplinære innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvis relevant, i hvilken grad prosjektet forholder seg til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en god måte. I hvilken grad brukeres/interessenters kunnskap tas i bruk på en egnet måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
I hvilken grad:
• de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.
• prosjektets resultater kan svare på viktige vitenskapelige utfordringer, både i et nåtids- og et framtidsperspektiv.
• prosjektets resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både i et nåtids- og et framtidsperspektiv.
• kompetanseutviklingen og prosjektets forventede resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• de planlagte resultatene vil svare på FNs bærekraftsmål.
• prosjektet vil bli gjennomført på en ansvarlig måte, med bruk av relevante metoder som kan bidra til dette.

Formidling og kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten og graden av formidling og kommunikasjon og engasjerende aktiviteter rettet mot forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad interessenter/brukere involveres i formidling og i arbeidet med å ta i bruk resultater fra prosjektet.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kunnskap og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (tilpasset hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne har gjensidig utfyllende ekspertise, og i hvilken grad prosjektgruppen som helhet innehar den nødvendige ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte og skape merverdi.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad arbeidsplanen er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i tråd med den enkelte arbeidspakkes mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad interessenter og brukeres medvirkning bidrar til gjennomføringen og styringen av prosjektet.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | KSP

Karakteren er beregnet på bakgrunn av panelets vurderinger av kriteriene Forskningskvalitet, Virkninger og effekter og Gjennomføring.

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt.

Det er ønskelig med relevant tverrfaglig forskningssamarbeid i prosjektene.

Behandlingsprosedyre

Alle søknader som er innenfor utlysningens tematikk vil bli vurdert av internasjonale ekspertpaneler. Søknader som er utenfor utlysningens tematikk vil ikke bli vurdert.

Beslutning om støtte eller avslag tas av Styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen i midten av mars 2020.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 14.30 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.