Midler til før-kommersielle anskaffelser

Gjennomført

Utlysningen gjelder kun for de som har fått midler til forprosjekt etter innsendt søknad levert til fristen 22. mai 2019.

Formål

Formålet med utlysningen er å styrke offentlig sektors bruk av innovative anskaffelser. Målet med før-kommersielle anskaffelser er å bidra til mer etterspørselsdrevet innovasjon tilpasset offentlig sektors utfordringer, og at næringslivet skal utnytte det verdiskapingspotensial som ligger i offentlig sektor sine utfordringer.

Det handler om å få i stand offentlig–private samarbeid som løser faktiske behov og gir gevinst både for offentlige og private parter. Samarbeidene skal etableres gjennom en før-kommersiell anbudskonkurranse.

Viktige datoer

09 okt 2019

Åpen for søknad

20 nov 2019

Søknadsfrist

12 des 2019

Vedtaksmøte

01 jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01 mai 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30 apr 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Før-kommersielle anskaffelser brukes når det er behov for å utvikle løsninger som per i dag ikke finnes i markedet. Utviklingsprosessen organiseres som en innovasjonskonkurranse der både bedrifter og forskningsorganisasjoner inviteres til å løse en konkret utfordring. Tanken er å sette i gang flere utviklingsprosjekter på en konkret utfordring.

Følgende elementer inngår i en før-kommersiell anskaffelse:

 • Offentlig aktør (prosjektansvarlig søker) gjennomfører en anbudskonkurranse
 • Tilbydere utvikler løsning i tre faser:
 1. design- og konseptfase
 2. utviklingsfase
 3. testfase

Fase 1 og 2 avsluttes med en evaluering og eventuelt redusering av antall tilbydere. Minst to tilbydere skal være med til og med testfasen.

Les mer om før-kommersielle og andre former for innovative anskaffelser hos våre samarbeidspartnere: Difi og Leverandørutviklingsprogrammet. På disse nettsidene kan du finne alt om gjeldene lover og regler på feltet og noen eksempler på før-kommersielle anskaffelsesprosjekter blant annet:

Vil du lære mer om før-kommersielle anskaffelsesprosjekter kan det være lurt å sette seg inn i et pågående prosjekt. Gjesdal kommuner er med i et før-kommersielt anskaffelsesprosjekt som har fått navnet FABULOS.

Utlysningen finnes bare på norsk.

Hvem kan søke?

Kun søkere som har fått støtte til og gjennomført forprosjekt etter søknad 22. mai 2019 kan søke.

Søkere må være offentlige virksomheter som forvalter samfunnsoppgaver, slik som kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, direktorater eller etater.

Private aktører kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig må være en offentlig virksomhet som forvalter samfunnsoppgaver, som kommune, fylkeskommune, kommunalt foretak, direktorat eller etat.

Krav til prosjektleder

Prosjektleder må representere prosjektansvarlig organisasjon.

Krav til samarbeidspartner

I disse prosjektene kan det være to typer samarbeidspartnere:

 • Anskaffelsesgruppen består av prosjektansvarlig og samarbeidspartnere.
 • I anskaffelsesgruppen kan søker ha med andre offentlige virksomheter og/eller kompetansepartner(e). Samarbeidspartnere i anskaffelsesgruppen kan ikke være med på leverandørsiden.
 • Gjennom anbudskonkurransen vil søker inngå kontrakt med leverandører som skal gjøre FoU-arbeidet i prosjektet. Disse skal ikke settes opp som partnere i søknaden.

Hva kan du søke om støtte til?

Prosjektet skal ha et totalbudsjett. Forskningsrådets støtte skal i hovedsak gå til å finansiere forsknings- eller utviklingskostnader hos de bedriftene og eventuelt forskningsaktørene som søkerne inngår kontrakt med. For at alle potensielle leverandører skal kunne konkurrere på like vilkår (også start-ups), skal det hverken stilles krav til leverandørenes referanser eller til finansiell soliditet.

Den offentlige virksomheten har anledning til å benytte en mindre andel av midlene til å dekke følgende kostnader:

 • ekstern kompetanse i form av teknologikompetanse, designkompetanse, tjenestedesign, tilretteleggingskompetanse som kan bidra med å kartlegge behovet, gjennomføre markedsdialogen og evaluere tilbudene som kommer inn i anbudskonkurransens tre ulike faser
 • andre utgifter relatert til prosjektet som for eksempel leie av lokale, utstyr, møtekostnader osv. kan også dekkes, men ikke utgjøre en betydelig andel

Midlene skal ikke brukes til å finansiere den endelige anskaffelsen av det nye produktet eller den nye tjenesten.

Forutsetning for støtte

Samarbeidet skal gjennomføres i tråd med EUs metode for før-kommersielle anskaffelser: les dokumentet Metodebeskrivelse før-kommeriselle anskaffelser_eafip utdrag modul 2 og 3.pdf

Metoden er basert på: 

Søker er ansvarlig for at støtten som mottas anvendes i tråd med dette regelverket.
 • Dersom en forsker føres opp som søknadspartner skal støtten forskningsorganisasjonen mottar kun gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet slik at den ikke utgjør statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.
 • Skal forskningsorganisasjon og/eller annen type kompetansepartner bidra med tjenester i anskaffelsesgruppen som inngår i deres økonomiske aktivitet, må de knyttes til prosjektet som underleverandør i tråd med anskaffelsesregelverket.
 • For prosjekter som innstilles til finansiering, vil det bli avkrevd ytterligere informasjon om hvordan avtale(r) med kompetansepartner(e) er eller vil bli inngått. Dette er for å sikre at støttemottaker ikke utilsiktet bryter hverken statsstøtte- eller anskaffelsesregelverkene.
 • Dersom søknaden innvilges, må prosjektansvarlig utarbeide en revidert søknad i samsvar med bevilgningsvedtak. Revidert søknad vil omfatte oppdaterte og utfyllende opplysninger om prosjektet og partnere i prosjektet.  
 • Seneste tidspunkt for oppstart av prosjektet vil være 01.05.2020. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men ikke startet innen dette tidspunktet, vil kunne miste bevilgningen. 
 • Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. For prosjekter innvilget under denne utlysningen, omfatter dette blant annet krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader.

Prosjektene må starte opp mellom 01.01.2020 og 01.05.2020. Seneste tillatte prosjektslutt er 30.04.2023.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor

Krav til utforming

Søknaden skal være basert på gjennomført forprosjekt som mottok støtte etter fristen 22.05.2019.

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist som blir behandlet.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Bruk standard mal nederst i utlysningen.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal nederst i utlysningen.
 • Eventuelt partneravtale dersom relevant. Vedlegget lastes opp under "Partneropplysninger" i søknadsskjemaet. 

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Vurderingskriterier

Søknadene vurderes etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | IOA

• Er det behov for kunnskap/forskning på området?
• Hvor nytt er dette i forhold til eksisterende løsninger?

Virkninger og effekter | IOA

• Gevinstpotensial for brukere, offentlige virksomheter og bedrifter
• Mulighet for skalering (anvendbarhet for andre offentlige virksomheter)
• Markedspotensial utenfor det offentlige

Gjennomføring | IOA

• Prosjektledelse
• Nødvendig kompetanse i prosjektgruppen
• Forankring internt i egen organisasjon
• Plan for gjennomføring
• Ressurser/Budsjett

Relevans for utlysningen | IOA

• Utfordringens egnethet for en før-kommersiell anskaffelse
• Potensial for skalering
• Norsk leverandørpotensial

Behandlingsprosedyre

Søknaden vil bli vurdert utfra innholdet i søknadsskjemaet og obligatoriske vedlegg. Dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg, vil ikke bli vurdert under søknadsbehandlingen.

Søknaden og obligatoriske vedlegg vil bli gjort tilgjengelig for fagpersoner som skal foreta vurdering av kriteriene "Forskning og innovasjon", "Virkninger og effekter" og "Gjennomføring". Fagpersonene samles i et panelmøte for å komme frem til en omforent vurdering av søknaden for hvert av disse tre kriteriene.

Kriteriet "Relevans for utlysningen" blir vurdert i Forskningsrådets administrasjon.

Vurderingen av disse fire kriteriene oppsummeres i en "hovedkarakter" som et uttrykk for prosjektsøknadens kvalitet. Denne samlede vurderingen vil ha avgjørende betydning for om prosjektet vil kunne bli tildelt støtte.

Administrasjonen fremlegger søknadene for vedtak i Forskningsrådets relevante porteføljestyrer.

Ved behandlingen i porteføljestyret vil det også bli tatt hensyn til Forskningsrådets generelle policy for tildeling av midler. Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelige prosjektleder blant søknader med ellers lik kvalitetsvurdering.

Forventet svar på søknaden er desember 2019.