Gjennomført
Se Resultat

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

25. sep 2019

Søknadsfrist

12. des 2019

Offentliggjøring av hvem som får støtte

01. jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2020

Seneste tillatte prosjektstart

16. sep 2020

Søknadsfrist demonstrasjonsprosjekt i 2020

31. mai 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Et demonstrasjonsprosjekt skal forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte. Prosjektene skal bidra til å sikre norsk kompetanse, arbeidsplasser, verdiskaping og en konkurransedyktig industri.

Hensikten med støtteordningen er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi, som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi.

Om utlysningen

Utlysningen av demonstrasjonsprosjekt i 2019 omfatter kun tematikken innenfor rammene av programmet DEMO 2000.

Utlysningen har som mål å fremme samarbeid innenfor petroleumsnæringen for å sikre at det utvikles og tas i bruk ny teknologi som kan senke kostnadene på norsk sokkel, øke utvinningen, redusere klimautslippene, samt bedre helse, miljø og sikkerhet. Utlysningen henvender seg til norske leverandørbedrifter og underleverandører som i samarbeid med sluttbrukere har behov for å pilotere og demonstrere ny teknologi til bruk på norsk sokkel og for salg i internasjonale markeder.

Demonstrasjon og kvalifisering skal gjøres under realistiske betingelser offshore eller ved relevante anlegg på land. Selve piloteringen kan gjennomføres utenfor landets grenser.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Statsstøtte

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Støtte under ordningen tildeles i henhold til den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17.juni 2014) artikkel 25. 

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Utlysningen er godkjent som støtteordning av EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse GBER 39/2019/R&D&I.

Hvem kan søke?

Søker må være en leverandørbedrift (et foretak) som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge.

Prosjektansvarlig bedrift kan søke støtte til å gjennomføre prosjektet i forpliktende samarbeid med andre foretak (samarbeidspartner). Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke være søker.

Det er krav om at prosjektansvarlig gjennomfører prosjektet i samarbeid med sluttbruker av teknologien.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig må ha evne til å sikre finansiering av prosjektet (utover Forskningsrådets støtte) og andre nødvendige tiltak for å utnytte prosjektresultatene i egen virksomhet.

Samarbeid og roller i prosjektet 

 • Det er et krav at prosjektansvarlig gjennomfører prosjektet i samarbeid med sluttbruker(e) av teknologien. Sluttbrukere er vanligvis oljeselskaper, men også rederier, leverandører eller andre som opererer innenfor petroleumsnæringen kan være aktuelle sluttbrukere. Disse samarbeidspartnerne vil dra nytte av Forskningsrådets prosjektstøtte, og er derfor å anse som mottaker av statsstøtte.
 • Bekreftelse fra sluttbruker(e) (Letter of intent/interest) som beskriver deres finansielle og faglige forpliktelser til prosjektet skal vedlegges søknaden.
 • En bedriftspartner kan ikke ha rollen som samarbeidspartner og leverandør av FoU-tjenester i samme prosjektet.
 • Forskningsmiljøer kan delta i prosjektet med ansvar for å utføre bestemte FoU-aktiviteter. Slike prosjektpartnere (leverandører av FoU-tjenester) kan bare ha en prosjektutførende rolle, og bedriftspartnerne i prosjektet vil ha ansvar for å finansiere deres medvirkning i prosjektet. Det forutsettes at FoU-leverandører ikke står i avhengighetsforhold til noen bedriftspartnere, dvs. opererer på armlengdes avstand fra disse.
 • Bedriftspartnere som står i avhengighetsforhold til hverandre, vil regnes som én og samme støttemottaker etter statsstøtteregelverket.
 • Et demonstrasjonsprosjekt kan omfatte internasjonalt samarbeid, og foretak i utlandet kan inngå som samarbeidspartnere i prosjektet. Det forutsettes da at disse utenlandske partnerne selv finansierer sin deltagelse i prosjektet. Deres kostnader vil ikke utløse støtte fra Forskningsrådet.

Krav og kjennetegn til prosjektet 

 • Et demonstrasjonsprosjekt bygger videre på en konkret innovasjon hos bedriftene som deltar i prosjektet. Innovasjonen kan gjelde et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, eller en ny måte å levere produkter og tjenester på. Innovasjonen kan også være i form av vesentlige forbedringer eller nye egenskaper ved eksisterende produkter, tjenester eller prosesser.
 • Bedriftene er avhengig av å demonstrere og verifisere teknologien/innovasjonen, for å kunne lykkes med markedsintroduksjon og videre kommersialisering. Det er dette utviklingsbehovet (eksperimentell utvikling) som prosjektet skal dekke.
 • Demonstrasjonsprosjektet skal ha et omfang og en faglig risikoprofil som tilsier at bedriftene ikke vil gjennomføre prosjektet uten offentlig støtte. Det vil si at støtte fra Forskningsrådet gir en kritisk risikoavlastning for å kunne iverksette de nødvendige aktivitetene. Prosjektstøtten skal også være avgjørende for å utløse private investeringer i bedriften til utvikling og realisering av innovasjonen.
 • Demonstrasjonsprosjektet må inneholde klare mål og en konkret plan for gjennomføring av aktivitetene i prosjektet og for utnyttelse av disse. I søknaden ber vi dere beskrive hvem brukerne er for det aktuelle prosjektet. Vi legger vekt på at prosjektets forventede nytteverdi er begrunnet i brukernes behov og dokumenterte kunnskapshull innenfor temaene i utlysningen. Virkninger og effekter på kort og lang sikt skal beskrives i søknaden.
 • Demonstrasjon og kvalifisering skal gjøres under realistiske betingelser offshore eller ved relevante anlegg på land. En tydelig plan for dette skal fremgå av prosjektbeskrivelsen.

Hva kan du søke om støtte til?

Hvilke og hva slags kostnader kan det gis støtte til?

Det kan søkes om støtte til delvis dekning av de kostnadene som bedriftspartnerne i prosjektet har til å få gjennomført prosjektets FoU-aktiviteter. Dette kan både være kostnader bedriftene vil ha ved selv å utføre FoU-aktiviteter, og kostnader de vil ha ved å engasjere kvalifiserte leverandører til å utføre FoU-oppgaver. Prosjektkostnader er faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Det kan skilles mellom:

 • direkte prosjektkostnader, som er kostnader til ressurser som er satt av spesielt for gjennomføringen av prosjektet, for eksempel personalkostnader for prosjektmedarbeidere
 • indirekte prosjektkostnader, som er knyttet til bruk av generelle ressurser som prosjektet drar nytte av. Indirekte prosjektkostnader inkluderer prosjektets andel av kostnader til husleie for kontor, IT/telefon og andre administrative fellestjenester knyttet til personal og økonomi.

Forskningsrådet krever at du i søknaden bryter prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper:

 • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader ved bedriftenes FoU-medarbeideres innsats i prosjektets FoU-aktiviteter
 • innkjøp av FoU-tjenester, som er kostnader ved å engasjere FoU-leverandører til å utføre FoU-oppgaver i prosjektet
 • utstyr, som er drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som prosjektet er avhengig av å benytte
 • andre prosjektkostnader til gjennomføring av prosjektets FoU-aktiviteter

Forskningsrådet har retningslinjer for budsjettering av personal og indirekte kostnader og av utstyrskostnader, og vi viser til disse.

Hvilke og hva slags kostnader gis det ikke støtte til?

Forskningsrådet kan ikke dekke kostnader ved andre aktiviteter og tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som: patentering, markedsundersøkelser og markedsføring. Kommersielle riggrater eller utstyr/datasett gitt prosjektet uten kostnad er ikke godkjente prosjektkostnader

Omfang av støtte

 • Prosjektet skal i hovedsak inneholde FoU-aktiviteter som faller inn under kategorien "eksperimentell utvikling". Prosjektet kan også inneholde enkelte aktiviteter innen "Industriell forskning".
 • Statsstøtteregelverket regulerer hva slags aktiviteter og kostnader som Forskningsrådet kan gi støtte til, og regelverket setter også begrensninger på graden av offentlig støtte. Forskningsrådets støtte kan dekke inntil 25 prosent av bedriftenes kostnader ved å få gjennomført nødvendige FoU-aktiviteter innenfor kategorien Eksperimentell Utvikling.
 • Vi forutsetter at søkerbedriften selv og deltagende sluttbrukere dekker en vesentlig del av prosjektkostnadene.

Forutsetning for tildeling av støtte

 • Dersom prosjektet mottar støtte må bedriftene i prosjektet avgi egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte.
 • Annen offentlig støtte til prosjektet, eller aktiviteter som inngår i prosjektet, kan påvirke omfanget av Forskningsrådets støtte.
 • Tildelt statsstøtte på 500 000 euro eller mer vil bli offentliggjort i et offentlig register.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av data som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen retter seg mot petroleumsnæringen knyttet til oppstrøms olje- og gassvirksomhet.

Alle temaene under er aktuelle for utlysningen. Innenfor noen temaer kan det være krav og føringer som vektlegges spesielt.

Petroleum

Temaområdet er rettet mot oppstrøms olje- og gassvirksomhet og omfatter alle delområdene under programmet DEMO 2000.

Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø, Undergrunnsforståelse, Boring, komplettering og intervensjon, Produksjon, prosessering og transport

DEMO2000 programplan gir en nærmere beskrivelse og avgrensning av de prioriterte undertemaene som er beskrevet over.

Søknader utenfor disse fire områdene vil bli avvist.

Husk å merke av i søknadsskjemaet hvilke av undertemaene over som er mest relevante for søknaden.

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Prosjektbeskrivelsen må følge en egen mal som gjelder søknader for demonstrasjonsprosjekt. 

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Du kan laste ned alle vedleggsmalene nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Bruk standard mal. Du må svare på alle punktene i malen.
 • CV for prosjektleder, på maksimalt 4 sider. Bruk standard mal.
 • Støttebrev (Letter of intent/interest) fra sluttbruker(e). Denne skal beskrive sluttbrukerens finansielle og faglige forpliktelser til prosjektet.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

 • forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknaden blir vurdert etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for bedriftspartnerne i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for bedriftspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?

• I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for bærekraftig verdiskaping i Norge med betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for bedriftspartnerne?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter, for eksempel
– i form av kunnskapsspredning gjennom nettverk og publisering
– ved at resultater kan utnyttes i annet næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet generelt
– ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?
• I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos bedriftspartnerne og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:
– håndtering av IPR
– vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
– behov og planer for investeringer
– behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
– behov for utvikling av forretningsmodeller?

Relevans for utlysningen | IP-Næringsliv

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad oppfyller prosjektets bedriftspartner(e) utlysningens krav og forventninger til prosjektansvarlig og samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er utlysningens betingelser knyttet til samarbeid og rolleavklaring oppfylt?
• I hvilken grad kan støtte fra Forskningsrådet forventes å utløse økt FoU-satsing hos bedriftspartnerne i prosjektet og tilføre prosjektet merverdi utover den finansielle støtten?
• I hvilken grad samsvarer prosjektet med tematiske eller budsjettmessige føringer i utlysningen, der dette er relevant ut fra prosjektets innhold?

Behandlingsprosedyre

Søknader vil bli gjort tilgjengelig i en digital nettportal for eksterne fagpersoner for vurdering av: kriteriene Forskning og innovasjon, Virkninger og effekter og Gjennomføring

Administrasjonen vurderer i tillegg søknadens relevans opp mot utlysningen. Denne vurderingen vil inngå i hovedkarakteren for søknaden. Administrasjonen vil også foreta en porteføljevurdering og legger søknadene frem for de aktuelle porteføljestyrer for vedtak basert på tidligere beskrevne prioriteringer.

For prosjekter som innstilles til finansiering, vil vi kreve ytterligere informasjon både om prosjektet og om prosjektpartnerne. Det kan bli utlyst ulike former for støtte eksklusivt for bedrifter som har fått bevilget støtte til demonstrasjonsprosjekter gjennom denne utlysningen. Eksempler på dette kan være kurstilbud og tilleggsstøtte for videreutvikling av prosjektresultatene.

Forventet svar på søknaden er 12. desember 2019.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 18.52 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.