Gjennomført

Medvirkningsordning (MVO) for energiforskning

Denne utlysningen er dessverre stengt for nye søknader for 2023.

Formål

Med "Medvirkningsordning"(MVO) under ENERGIX-programmet vil Forskningsrådet styrke og fremme norske interesser på energiområdet i forbindelse med at EU utformer sine prioriteringer i Horisont 2020 og påfølgende rammeprogram (Horisont Europa).

Om utlysningen

Utlysningen har som mål å:

 • støtte norske aktører som engasjerer seg i europeisk energiforskningssammenheng under SET-Planen. Slikt engasjement skal utøves på en måte som også kommer øvrige norske aktører til nytte, innenfor vedkommende fagområde
 • sikre langsiktig deltakelse i IEA og stimulere nye aktører til IEA-deltakelse
 • støtte norsk deltakelse i internasjonale initiativer under Mission Innovation

Ønsker du å søke støtte til medvirkning innenfor andre fagfelt enn energi, se utlysningen: PES2020 Støtte til medvirkning i utforming av Horisont Europa.

Utlysningen finnes kun på norsk. Utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at du sender inn søknaden.

Krav til eventuelle samarbeidspartnere

Det er bare godkjente forskningsorganisasjoner og virksomheter i offentlig sektor som kan være samarbeidspartnere og motta støtte.

Se også egne krav for de forskjellige delene av utlysningen under Aktuelle tema lenger ned.

Hva kan du søke om støtte til?

Støtteberettigede kostnader er:

 • reise- og oppholdskostnader for deltakelse på møter i det aktuelle forum for én person.
 • begrenset for- og etterarbeid i forbindelse med møter for én person.
 • direkte arrangementskostnader ved eventuelle møtearrangement.
 • begrenset oppfølgingsarbeid mellom møter for én person.

Forutsetning for støtte

 • Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. For at støtten kan utløses må man delta på minst to møter per år i det aktuelle forumet.
 • Man kan søke om inntil 75 prosent av støtteberettigede kostnader.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Husk å merke av i søknadsskjemaet under "Plassering" hvilke av de internasjonale nettverk denne utlysningen gjelder for som er mest relevante for søknaden.

Energi, transport og lavutslipp

Utlysningen omfatter følgende tema:

Fornybar energi (vind, vann, sol, bio, geo, annet)Energisystem (komponenter, systemteknologi, marked og organisering)Energibruk i bygg, områder og i industriEnergibruk i transportEnergipolitikk (økonomi, samfunnsspørsmål, miljøkonsekvenser og bærekraft)

Husk å merke av i søknadsskjemaet hvilke av temaene over som er mest relevante for søknaden.

Det er satt av 10 millioner kroner til denne utlysningen.

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Generelle krav

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format

Maler for vedlegg kan lastes ned nederst i utlysningen. Husk å velge riktig mal for prosjektbeskrivelse.

Obligatoriske vedlegg

 • Mal for prosjektbeskrivelse for det internasjonale nettverket du søker midler til, i fastsatt mal som finnes nederst i utlysningen, lastes opp under "Prosjektbeskrivelse"
 • CV for prosjektleder etter fastsatt mal som finnes nederst i utlysningen
 • For SET-Plan- og IEA-søknader: Dokumentasjon på lederrolle
Søknader som ikke oppfyller kravene over, eller ikke bruker oppsatte maler, blir avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggstype.

Behandlingsprosedyre

Søknadene vil bli administrativt vurdert av Forskningsrådet i henhold til følgende krav:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være korrekt satt opp, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • Samtlige etterspurte vedlegg må ligge ved.
Søker må ha besvart alle punktene i det obligatoriske vedlegget "Mal for prosjektbeskrivelse".

Spørsmålene bør være besvart så konkret og spesifikt som mulig. Søknader som ikke følger malen blir avvist.

Forventet svar på søknaden er ca. 8 uker etter at Forskningsrådet har mottatt søknaden.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. desember 2023, 00:51 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.