Gjennomført
Se Resultat

Kompetanseprosjekt for næringslivet

Viktige datoer

26. jun 2019

Åpen for søknad

04. sep 2019

Søknadsfrist

13. des 2019

Offentliggjøring av hvilke prosjekter som får bevilgning

01. jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2020

Seneste tillatte prosjektstart

Prosjekter som ikke er startet opp innen denne datoen kan miste eventuell innvilget støtte.

31. mai 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Kompetanseprosjekt for næringslivet skal bidra til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging innenfor temaer av stor betydning for næringslivet.

Om utlysningen

Utlysningen av Kompetanseprosjekt for næringslivet i 2019 er en koordinert utlysning mellom flere programmer. Forskningsrådet vil kunne flytte søknader på tvers av Forskningsrådets programmer uten å innhente godkjennelse hos søker.

Dere kan søke om minimum 4 mill. kroner i støtte til et Kompetanseprosjekt for næringslivet.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med aktuelle aktører i næringslivet kan søke. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

 • Prosjektansvarlig må være en godkjent norsk forskningsorganisasjon. Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet.

Krav til prosjektleder

 • Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert av fagfeller. Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner.

Krav til samarbeidspartnere

 • Prosjektet skal gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med aktuelle aktører i norsk næringsliv og eventuelt samarbeidspartnere fra andre sektorer.
 • Andre forskningsorganisasjoner enn prosjektansvarlig kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet, gjennomføre prosjektaktiviteter og motta støtte på linje med prosjektansvarlig.
 • Det er krav om at alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging og oppfølging av prosjektet.
 • Samarbeidspartnere fra norsk næringsliv skal samlet kontantfinansiere en andel av prosjektansvarlig og samarbeidende forskningsorganisasjoners prosjektkostnader. Forskningsrådets finansiering beregnes med utgangspunkt i dette kontantbeløpet. Forskningsrådets støtte til prosjektet kan være inntil 4 ganger norske foretaks kontantbidrag.
 • Dersom en søknad har et lite antall samarbeidspartnere, må søknaden klart beskrive hvordan kompetansen som bygges opp i prosjektet kan komme større brukergrupper til nytte.
 • Utenlandske foretak kan delta i prosjektet med kontantfinansiering, men disse midlene vil ikke bli medregnet i kravet om kontantfinansiering. Midlene vil derfor komme i tillegg til støtten fra de norske næringslivspartnerne.

Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig og alle samarbeidspartnere.

Hva kan du søke om støtte til?

Forskningsrådet kan i denne utlysningen finansiere inntil 80 % av de kostnadene deltakende forskningsorganisasjoner har som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. De resterende 20% av forskningsorganisasjonens kostnader skal dekkes av samarbeidspartnere fra næringslivet.

For at Forskningsrådet kan beregne sin støtte må søknaden inneholde et samlet prosjektbudsjett basert på følgende godkjente prosjektkostnader:

Det er kun kostnader hos forskningsorganisasjoner som skal inngå i prosjektbudsjettet.

Forutsetninger for støtte

Det er en forutsetning at prosjektene ikke innebærer statsstøtte. Forskningsrådets finansiering skal gå til forskningsorganisasjonene, til deres ikke-økonomiske aktivitet. Samarbeidspartnere fra næringslivet har en finansierende rolle. Eventuelle egne aktiviteter hos samarbeidende foretak skal ikke være en del prosjektbudsjettet.

Forskningsrådets støtte til prosjektet kan maksimalt være fire ganger kontantfinansieringen fra norske samarbeidende foretak.

Dersom søknaden innvilges må prosjektansvarlig inngå avtale med alle samarbeidspartnerne. Samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner, kan ikke motta eiendomsrett til resultater som oppstår i prosjektet.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. For denne utlysningen gjelder særlig følgende krav til prosjekter:

 • Årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenter påløpte prosjektkostnader og finansiering av disse.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Temaene i denne utlysningen er gruppert i følgende temaområder: Miljøvennlig energi og CO2-håndtering, hav, petroleum. 

Innenfor noen temaer er det krav og føringer som vektlegges spesielt.

Miljøvennlig energi og CO2-håndtering

Fornybar energi (vind, vann, sol, bio, geo, annet)Energisystem (komponenter, systemteknologi, marked og organisering)Energibruk i bygg, områder og i industriEnergibruk i transportEnergipolitikk (økonomi, samfunnsspørsmål, miljøkonsekvenser og bærekraft)CO2-håndtering

Husk å merke av i søknadsskjemaet hvilke av undertemaene over som er mest relevante for søknaden.

Hav

Temaet er rettet mot maritim sektor.

Maritim

Husk å merke av i søknadsskjemaet hvilke av undertemaene over som er mest relevante for søknaden.

Petroleum

Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøUndergrunnsforståelseBoring, komplettering og intervensjonProduksjon, prosessering og transportStorulykker og arbeidsmiljø

Husk å merke av i søknadsskjemaet hvilke av undertemaene over som er mest relevante for søknaden.

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Felles krav for alle programmene

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Generelle krav:

 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på engelsk.
 • Alle vedlegg skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal som du finner nederst i utlysningen. Du må svare på alle punktene i malen.
 • I søknadsskjemaet må dere informere om samme eller nært tilgrensende søknader er sendt til andre programmer eller ordninger i Forskningsrådet.
 • Seneste tidspunkt for oppstart av prosjektet er 01.06.2020. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men ikke startet innen dette tidspunktet vil kunne miste bevilgningen.

Krav til økonomi og budsjett:

 • Alle prosjektkostnader skal budsjetteres etter Forskningsrådets retningslinjer
 • Forskningsrådets bidrag til et prosjekt kan ikke overstige fire ganger kontantbidraget fra norsk næringsliv
 • Prosjektansvarlig og øvrige samarbeidspartnere kan ikke være FoU-leverandør eller underleverandør i samme prosjekt
 • Prosjektet kan ikke omfatte direkte eller indirekte statsstøtte til foretak

Krav til stipendiater:

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider etter fastlagt mal for søknadstypen som du finner nederst i utlysningen.
 • CV for prosjektleder og de mest sentrale personene i prosjektet skal følge oppgitt mal som du finner nederst i utlysningen. Prosjektleders CV lastes opp som vedleggstype CV i søknadsskjema. Øvrige CV-er som vedleggstype Annet.
 • Det skal legges ved støttebrev (LOI) som dokumenterer de finansielle bidrag fra samarbeidspartnerne. Støttebrevene skal også inneholde en begrunnelse for hvorfor prosjektet er viktig for partnerne. Disse skal lastes opp som vedleggstype "Annet".
 • Prosjekter som omfatter doktorgradsutdanning skal inkludere støttebrev fra gradsgivende universitet/institusjon.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • Forslag på inntil tre internasjonale fageksperter til å vurdere søknaden. Ekspertene kan ikke være inhabile. Dette lastes opp under vedleggstypen "Annet".

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Vurderingskriterier

I 2019 innfører Forskningsrådet nye vurderingskriterier. Kriteriene er tilpasset slik at de vil være egnet til å vurdere både grunnleggende og anvendt forskning.

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og utvider forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og forskningsspørsmål er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som utvider forskningsfronten, inkludert ny kunnskap av teoretisk, metodologisk, eksperimentell eller empirisk art.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på forskningsspørsmålene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og interdisiplinære innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvis relevant, i hvilken grad prosjektet forholder seg til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en god måte. I hvilken grad brukeres/interessenters kunnskap tas i bruk på en egnet måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
I hvilken grad:
• de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.
• prosjektets resultater kan svare på viktige vitenskapelige utfordringer, både i et nåtids- og et framtidsperspektiv.
• prosjektets resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både i et nåtids- og et framtidsperspektiv.
• kompetanseutviklingen og prosjektets forventede resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• de planlagte resultatene vil svare på FNs bærekraftsmål.
• prosjektet vil bli gjennomført på en ansvarlig måte, med bruk av relevante metoder som kan bidra til dette.

Formidling og kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten og graden av formidling og kommunikasjon og engasjerende aktiviteter rettet mot forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad interessenter/brukere involveres i formidling og i arbeidet med å ta i bruk resultater fra prosjektet.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kunnskap og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (tilpasset hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne har gjensidig utfyllende ekspertise, og i hvilken grad prosjektgruppen som helhet innehar den nødvendige ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte og skape merverdi.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad arbeidsplanen er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i tråd med den enkelte arbeidspakkes mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad interessenter og brukeres medvirkning bidrar til gjennomføringen og styringen av prosjektet.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | KSP

Karakteren er beregnet på bakgrunn av panelets vurderinger av kriteriene Forskningskvalitet, Virkninger og effekter og Gjennomføring.

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

Søknaden vil bli vurdert etter de generelle kriteriene av internasjonale eksperter. Forskningsrådet vurderer i tillegg søknadens relevans opp mot utlysningens tema. Denne vurderingen vil inngå i hovedkarakteren for søknaden.

Behandlingsprosedyre

Når søknadene er mottatt vil Forskningsrådet gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav til vedlegg og lignende er fulgt. Søknader som ikke tilfredsstiller disse kravene vil bli avvist.

Godkjente søknader fordeles i paneler sammensatt av internasjonale eksperter på aktuelle tema og fagområder. Etter panelbehandling vil de beste søknadene bli vurdert opp mot relevans for de aktuelle temaene i utlysningen.

Forskningsrådet vil legge en helhetlig porteføljevurdering til grunn for de endelige vedtakene i porteføljestyrene. Porteføljevurderingen vil ta hensyn til følgende:

 • Søknadenes hoved- og delkarakterer
 • Tematisk fordeling av søknadene til hvert program innenfor denne utlysningen
 • Sammenheng med søknadstilfanget og kvaliteten på søknadene i hvert av programmenes øvrige utlysninger i 2019
 • Programmenes overordnede målbilde
 • Føringer i tildelingsbrev fra departementene, eller endringer i de økonomiske eller faglige forutsetningene for programmene

Utfallet av søknadsbehandlingen kunngjøres i midten av desember.

Du finner mer søkerinformasjon (pdf) her.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. desember 2022, 11.16 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.