Søk nå
Opprett søknad

Formål

Program for samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) lyser ut midler til ekstra kommunikasjon og formidling av de forskningsprosjektene som har fått bevilgning fra programmet.

Programmet ønsker å bidra til samfunnsutvikling og -debatt, så vel som fagutvikling og fagdebatt, gjennom å legge til rette for kommunikasjon og spredning av forskningen i prosjektene.

Om utlysningen

Utlysningen skal bidra til å styrke SAMKUL-prosjektenes deltakelse i samfunnsdebatten, til dialog og samhandling med brukere og interessenter, og til å formidle resultater og innsikter fra forskningen.

Det er også mulig å søke om midler til formidlings- og kommunikasjonstiltak rettet mot målgrupper innenfor forskerfellesskapet, men da utenfor egne fagfelt.

Vi oppfordrer til nye og utradisjonelle kommunikasjons- og formidlings­måter, gjerne aktiviteter av utprøvende art, som kan legge til rette for økt dialog og kommunikasjon med viktige samfunnsaktører, andre brukere og allmennheten. Kombinasjoner av ulike tiltak kan for eksempel settes sammen til formidlingspakker. Det er avgjørende at formidlingen synliggjør forskningen og at den har som mål å nå ut til et større publikum.

Forskningsrådsfinansiering innebærer en forpliktelse til formidling. Forskningsmiljøene og de enkelte forskerne har selv hovedansvaret for kommunikasjon, formidling og publisering av den forskningen de utfører, og SAMKUL ønsker med dette å legge enda bedre til rette for dette.

Se også SAMKULs programplan.

Hvem kan søke?

Utlysningen gjelder kun for igangværende forskerprosjekter og postdoktorprosjekter som har bevilgning fra SAMKUL.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig skal være identisk med den som står i kontrakten for den igangværende bevilgningen.

Den organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at du sender inn søknaden.

Krav til prosjektleder

Prosjektleder skal være identisk med den som står i kontrakten for den igangværende bevilgningen.

Hva kan du søke om støtte til?

Prosjektene kan søke om støtte til konkrete, større tiltak ut over den kommunikasjonen og formidlingen som allerede ligger innbakt i prosjektbevilgningene (formidlingsplanen) eller som er en naturlig del av institusjonenes og forskernes eget ansvar for formidling og publisering. Denne utlysningen er med andre ord rettet mot behov for midler til ekstra aktivitet på kommunikasjonsfeltet.

Du kan søke om støtte til konkrete kommunikasjons- og formidlingstiltak/-prosjekter av et visst omfang og/eller varighet, hvor det ligger en bevisst plan bak og som strekker seg lenger enn forventet "vanlig” minimums formidlingsaktivitet. Søknader kan omfatte midler som helt eller delvis kanaliseres videre fra søkerinstitusjonen til leverandører og/eller samarbeidspartnere (forlag, medier, produsenter, museer, andre forskningsinstitusjoner osv.).

Du kan søke om lønnsmidler til personell hos samarbeidspartnere og/eller underleverandører som er nødvendig for å gjennomføre formidlingstiltakene. Det kan også søkes om lønnsmidler til forskerne som deltar i prosjektet, for å gjennomføre formidlingstiltakene, men dette bør begrenses til et minimum.

I utgangspunktet skal utlysningen bidra til styrket kommunikasjon rundt SAMKUL-finansierte prosjekter. Forskningsrådet vil imidlertid også kunne støtte ulike samarbeidsopplegg mellom SAMKUL-prosjekter og andre forskningsprosjekter og forskere som arbeider med beslektede og/eller relevante problemstillinger. Også slike tiltak skal være i regi av SAMKUL-prosjektet. 

Du kan ikke søke om å få dekket mindre utgifter til for eksempel drift av hjemmesider og blogger eller for å dekke utgifter til prosjektinterne aktiviteter.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Temaet og undertemaene under er aktuelle for alle utlysningene fra SAMKUL.

Velferd, kultur og samfunn

Samfunnets kulturelle grunnlag, Kultur, språk og mangfold, Kultur og natur, Vitenskap og samfunn, Kunst og kultur

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

  • Søknaden må sendes inn i løpet av kontraktsperioden for det SAMKUL-prosjektet som skal formidles.
  • Prosjektnummeret og tittelen for SAMKUL-prosjektet skal oppgis i søknaden, under punkt 3, "Plassering", i søknadsskjemaet.
  • Søknaden skal inneholde et detaljert budsjett, som føres i søknadsskjemaets budsjettdel og spesifiseres i skjemaets fritekstdel eller i et eget vedlegg. Ved søknad om trykke- og utgivelsesstøtte skal forlagskalkyle eller annen form for utgivelsesbudsjett fra forlag legges ved, samt avtale om utgivelse o.l.
  • Søknaden og vedleggene kan skrives på norsk eller engelsk.
  • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

  • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 5 sider. Denne skal gi en beskrivelse av aktiviteten det søkes om midler til, herunder mål med tiltaket, faglig begrunnelse (kobling forskning og formidling), målgrupper og plan for gjennomføring med tidshorisont.

Vedlegg som bør legges ved hvis mulig

  • Bekreftelser fra eksterne samarbeidspartnere (forlag, gallerier, mediehus, andre forskningsinstitusjoner m.fl.).

Råd til søknadsskrivingen

  • Det vil bli lagt vekt på realistiske og nøkterne budsjetter. For større, kostnadskrevende prosjekter vil det være nødvendig med samfinansiering fra flere parter og annet samarbeid med eksterne, og dette må framgå av finansieringsplan og budsjett.
  • Ved søknader om støtte til større konferanser o.l. oppfordres det til internasjonal deltakelse, noe som bør framgå av foreløpig program e.l.

Vi oppfordrer prosjektleder til å kontakte Forskningsrådets kontaktperson for utlysningen før søknaden sendes inn.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn de som er spesifisert over.

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles fortløpende av Forskningsrådets administrasjon.

Opprett søknad

Søknader til Kommunikasjon og formidling for SAMKUL-prosjekter lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad