Søk nå
Dette er en løpende utlysning og søknaden kan kun sendes inn en gang. Det er denne søknaden som blir behandlet. Dersom utlysningen endres vesentlig, vil vi gi tre måneders varsel.
 
Vi behandler søknader to ganger i året. I neste runde behandler vi alle søknader som er mottatt senest 20. november 2021

Formål

Vi ønsker å støtte kommunikasjons- og formidlingsprosjekter som bidrar til økt forståelse og som gjør det å lettere å ta i bruk forskningsbasert kunnskap fra ett eller flere av temaene klima, mat og bioressurser, naturmangfold og/eller miljø.

Viktige datoer

20. nov 2021

Neste søknadsfrist

20. des 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

20. feb 2022

Seneste tillatte prosjektstart

19. feb 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Prosjektene som får støtte skal kommunisere og formidle forskningsbasert kunnskap knyttet til ett eller flere av temaene klima, mat og bioressurser, naturmangfold og/eller miljø. 

Du kan søke om støtte innenfor et bredt spekter av kommunikasjons- og formidlingstiltak eller -aktiviteter. Vi vil prioritere prosjekter med tydelige målgrupper. Vi vil også prioritere prosjekter som kan vise til konkrete planer for å nå denne/disse målgruppene og som kan synliggjøre godt hvilke virkninger prosjektet vil ha. Det vil telle positivt dersom det legges ved dokumentasjon på samarbeidsavtaler der det er relevant.

Vi ønsker at prosjektene samlet når ut til målgrupper med ulik bakgrunn og interesser, også til dem som ikke allerede er interessert i spørsmål knyttet til nevnte tematikk. Hovedmålgruppene for prosjektene skal være allmennheten.

Vi krever ikke at prosjektene er tilknyttet prosjekter eller organisasjoner som allerede er finansiert av Forskningsrådet.

Utlysningen finnes bare på norsk.

Se også:

Du kan ikke søke om støtte til

 • vitenskapelig publisering
 • konferanser – vi støtter ikke rene konferanser/seminarer/møter osv. videreføring av allerede eksisterende og/eller finansierte kommunikasjons- og formidlingstiltak
 • kommunikasjons- og formidlingsaktiviteter som inngår i forskeres og institusjoners eksisterende forpliktelser under inngåtte avtaler med Forskningsrådet, eller andre
 • kommunikasjon og formidling som anses som naturlig del av eksisterende forskningsprosjekter
 • forskeres generelle formidlingsplikt
 • forsker-forsker-dialog

Hvem kan søke?

Godkjente forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor, frivillig sektor og sammenslutninger kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner og definisjon av offentlig sektor.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent søknaden som sendes inn.

Hva kan du søke om støtte til?

Prosjektkostnader er faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet hos prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere.  Støtte til samarbeidspartnere som er foretak vil kun kunne gis som bagatellmessig støtte i henhold til statsstøtteregelverket. Både prosjektansvarlig og samarbeidspartnere (støttemottakere) kan kjøpe tjenester fra leverandører, og støtten kan dekke kostnader til slike anskaffelser, uten at det begrenses av reglene for bagatellmessig støtte. Det er derfor viktig at det er tydelig skille mellom leverandører av tjenester som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet og samarbeidspartnere, når disse er foretak.

Forutsetning for tildeling av støtte
Støtte til forskningsorganisasjoner, og andre virksomheter som driver både økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet, skal kun gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at et foretak totalt ikke kan få utbetalt mer enn 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Vi lyser totalt ut inntil 5 millioner kroner til kommunikasjon og formidling av forskning som bidrar til at befolkningen kan forstå og kunne ta i bruk forskningsbasert kunnskap om:

Klima- og polarforskning

Klima, effekter av klimaendring i natur og samfunn og/eller omstilling i samfunnet som følge av klimaendringer.

Klima

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Mat og matproduksjon, klimatilpasning og reduksjon av klimagassutslipp fra jordbruket, skogens rolle og full utnyttelse av bioressurser i en mer sirkulær økonomi.  Naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenester; forurensning inkl. miljøgifter; arealbruk og arealendring; sirkulær økonomi; kulturminner og kulturmiljøer.

BioøkonomiLandbrukLavutslippMatMiljø og naturmangfold

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Prosjektgruppen må ha forskningskompetanse (innenfor tematikk) og kommunikasjonsfaglig kompetanse
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedlegg må være skrevet på norsk.

Alle vedlegg må lastes opp i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Fullstendig utfylt mal for prosjektbeskrivelse, du kan laste ned malen nederst på siden
 • CV for prosjektleder (maksimalt 4 sider inkludert eventuell publikasjonsliste)
 • CV med dokumentasjon av forskningskompetanse (innenfor tematikk) i gruppen eller hos samarbeidspartnere (dersom denne kompetansen ikke er dekket av prosjektleder (se punkt over) (maks 4 sider inkludert eventuell publikasjonsliste)
 • CV med dokumentasjon av kommunikasjonsfaglig kompetanse i gruppen eller hos samarbeidspartnere (dersom denne kompetansen ikke er dekket av prosjektleder (se punkt over) (maks 4 sider inkludert eventuell publikasjonsliste))
 • Bekreftelser fra eventuelle samarbeidspartnere som skal inngå i prosjektet

Dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn de spesifisert over vil ikke vurderes. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vurderingskriterier

Søknaden blir vurdert etter følgende vurderingskriterier:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Søknadene blir administrativt behandlet to ganger i året. Neste behandling vil gjelde alle søknader mottatt senest 20. november 2021. Neste dato vil gjelde søknader mottatt senest 20. mai 2022.

Opprett søknad

Søknader til Kommunikasjon og formidling av forskning med relevans for klima, miljø og bioressurser lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad