Kommunikasjon og formidling av klimaforskning

Opprett søknad

Søknadene blir administrativt behandlet. Neste søknadsbehandling vil omfatte søknader mottatt innen 22. november 2019.

Formål

Formålet med utlysningen er å støtte aktiv og målrettet kommunikasjon og formidling av klimaforskning.

Prosjektene som får støtteskal bidra til å nå ett eller flere kommunikasjonsmål i KLIMAFORSKs programplan, kapittel 8: Kommunikasjon, formidling og samfunnsnytte (bortsett fra delpunktet "dialog mellom klimaforskere"), og under strategisk delmål 6: Fremme kompetanse og anvendbar kunnskap i næringsliv og forvaltning.

Viktige datoer

15 jun 2019

Start søknadsbehandling

24 jun 2019

Frist for førstkommende periode med søknadsbehandling

01 jul 2019

Seneste svar på søknader

01 jul 2019

Tidligste tillatte prosjektstart

22 nov 2019

Frist for neste periode med søknadsbehandling

01 jun 2020

Seneste tillatte prosjektstart

31 mai 2021

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Dere kan søke om støtte til et bredt spekter av kommunikasjons- og formidlingstiltak eller -aktiviteter. Prosjektene må være knyttet til kommunikasjon om og formidling av klimaforskning på temaer som er dekket av KLIMAFORSKs programplan, men vi krever ikke at prosjektene er tilknyttet KLIMAFORSK-prosjekter eller organisasjoner finansiert av KLIMAFORSK.

Prosjektet skal inkludere både kommunikasjonsfaglig og klimafaglig kompetanse.

Vi ønsker at prosjektene samlet når ut til publikum med ulik bakgrunn og interesser, også til dem som ikke allerede er interessert i klimaspørsmål.

Vi vil prioritere prosjekter med tydelige målgrupper og der søknad viser sikre planer for å nå denne/disse målgruppene. Hovedmålgruppene for prosjektene skal være norske.

Hva støtter vi ikke?

KLIMAFORSK ønsker med denne utlysningen å stimulere til kommunikasjon av klimaforskning som går utover forskeres og institusjoners eksisterende forpliktelser under inngåtte avtaler med Forskningsrådet eller andre, eller som vil være en naturlig del av disse.

Dere kan for eksempel ikke søke om støtte til

 • vitenskapelig publisering
 • konferanser
 • videreføring av allerede eksisterende kommunikasjons- og formidlingstiltak
 • tiltak som går inn under programplanens del om "dialog mellom klimaforskere"

Utlysningen finnes bare på norsk.

Se også: Programplan - KLIMAFORSK 2018.

Hvem kan søke?

Alle med norsk organisasjonsnummer kan søke, med unntak av enkeltpersonforetak.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent søknaden som sendes inn.

Hva kan du søke om støtte til?

Prosjektkostnader er faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet hos prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere.

Forutsetning for støtte

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at et foretak totalt ikke kan få utbetalt mer enn 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. 

Opprett søknad

Aktuelle temaer for denne utlysningen

Klima

Krav til utforming

 • Deltakere i prosjektet skal oppgis i søknaden.
 • Søknaden skal skrives på norsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • fullstendig utfylt mal for prosjektbeskrivelse, du kan laste ned malen nederst på siden
 • CV for prosjektleder (maksimalt 2 sider inkludert eventuell publikasjonsliste)
 • CV med dokumentasjon av kommunikasjonsfaglig kompetanse i gruppen eller hos samarbeidspartnere (dersom denne kompetansen ikke er dekket av prosjektleder (se punkt over) (maks 2 sider inkludert eventuell publikasjonsliste))
 • bekreftelser på eventuelle samarbeidspartnere som skal inngå i prosjektet

Du må svare på alle punktene i malen for prosjektbeskrivelse. Spørsmålene bør være besvart så konkret og spesifikt som mulig. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknaden blir vurdert etter disse vurderingskriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Søknadene blir administrativt behandlet to ganger i året. Neste behandling vil gjelde alle søknader mottatt innen midnatt 22. november 2019.

Følgende krav må være oppfylt:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.

Hvis kravene ikke er oppfylt, blir søknaden avvist.