Gjennomført
Se Resultat

Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

25. sep 2019

Søknadsfrist

02. jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. mai 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30. apr 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Kommersialiseringsprosjekter skal bidra til økt kommersiell anvendelse og verdiskaping basert på forskningsresultater fra offentlig finansierte forskning i Norge.

Hensikten er å bidra til at lovende resultater fra offentlig finansierte forskning skal utvikles videre mot en fremtidig kommersialisering og at spørsmål knyttet til kommersielle, konseptuelle og teknologiske aspekter avklares.

Utlysningen er åpen for alle tematiske områder.

Om utlysningen

Kommersialiseringsprosjekter skal bidra til økt kommersiell anvendelse og verdiskaping basert på forskningsresultater fra offentlig finansierte forskning i Norge. Prosjektene skal kunne vise til et tydelig kommersielt potensial utover hva som er vanlig i bransjen og en positiv samfunnsnytte. I løpet av prosjektperioden skal prosjektet ha fokus på å avklare viktige spørsmål, som ved å forbli uløst, hindrer prosjektet i å komme videre i kommersialiseringsprosessen.

Utlysningen er et samarbeid mellom programmene: FORNY2020, BIOTEK2021, NANO2021, IKTPLUSS, TRANSPORT, MAROFF, BIONÆR og SAMANSVAR.

Denne utlysningen utgjør, for den delen som omfatter støtte til oppstartsselskaper, en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Støtte under ordningen tildeles i henhold til EUs gruppeunntaksforordning (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 22.

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Se avsnitt lengre ned for egne krav og føringer for de midlene som kommer fra BIOTEK2021.

Hvem kan søke?

Følgende aktører kan stå som søkere:

 • Godkjente forskningsorganisasjoner 
 • Teknologioverføringskontorer
 • Oppstartsselskaper som har sitt utspring fra forskningsorganisasjoner, som oppfyller kriteriene i EUs gruppeunntaksforordnings artikkel 22 kan søke. Oppstartsselskaper må ha avklart med forskningsorganisasjonen eller dets teknologioverføringskontor at de har de nødvendige rettigheter til å videreutvikle forskningsresultatene til kommersiell anvendelse.

Søker vil være prosjektansvarlig ved kontraktsinngåelse med Forskningsrådet.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig må ha som mål at prosjektet skal bidra til økt kommersiell anvendelse og verdiskaping basert på forskningsresultater fra offentlig finansierte forskning i Norge.

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjema må ha godkjent at du som prosjektleder sender inn søknaden. 

Krav til samarbeidspartner

Samarbeidspartnere kan være forskningsorganisasjoner inkludert TTO-er, virksomheter i privat eller offentlig sektor, og andre norske og utenlandske aktører (må være representert i Norge og ha norsk organisasjonsnummer).

Når TTO-er prosjektansvarlig skal forskningsorganisasjonen som eier de immaterielle rettighetene være samarbeidspartner.

Hva kan du søke om støtte til?

Typiske aktiviteter inkluderer å utvikle, avklare og demonstrere teknologikonsepter, bekrefte resultater, validere teknologi i laboratoriet, avklare anvendelsesmuligheter og markedspotensial, demonstrasjon, utvikling av forretningsmodeller og etablering av kontakt med mulige kunder og brukere.

Kostnader til doktorgradskandidater eller postdoktorkandidater dekkes ikke fordi prosjektet skal fokusere på fremskaffelsen av resultater som fremmer prosjektets kommersielle potensial og ikke nødvendigvis vitenskapelige publikasjoner.

Godkjente prosjektkostnader må budsjetteres i henhold til de generelle krav og føringer som gjelder for prosjekter som får støtte fra Forskningsrådet.

Omfang av støtte 

Det kan søkes om å få dekket inntil 100 prosent av de budsjetterte prosjektkostnadene. Prosjektene kan søke om inntil 5 millioner kroner.

Prosjekter på TRL 2-4 innenfor bioteknologi med forskningsorganisasjon som prosjektansvarlig vil kunne søke om inntil 8 millioner kroner.

Forutsetninger for støtte

Støtte til forskningsorganisasjoner og teknologioverføringskontorer:
Godjente forskningsorganisasjoner og teknologioverføringskontorene som representerer disse må falle inn under definisjonen av organisasjon for forskning og kunnskapsoverføring i statstøtteregelverket:

 • Statsstøtteregelverkets definisjon:
  ‘research and knowledge dissemination organisation’ or ‘research organisation’ means an entity (such as universities or research institutes, technology transfer agencies, innovation intermediaries, research-oriented physical or virtual collaborative entities), irrespective of its legal status (organised under public or private law) or way of financing, whose primary goal is to independently conduct fundamental research, industrial research or experimental development or to widely disseminate the results of such activities by way of teaching, publication or knowledge transfer. Where such entity also pursues economic activities, the financing, the costs and the revenues of those economic activities must be accounted for separately. Undertakings that can exert a decisive influence upon such an entity, for example in the quality of shareholders or members, may not enjoy a preferential access to the results generated by it.


Støtte til en forskningsorganisasjon eller deres teknologioverføringskontor kan kun gå til deres ikke-økonomiske aktivitet i form av kunnskapsoverføringsaktivitet, slik dette er beskrevet i ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI, paragraf 19 b).

Både prosjektansvarlig organisasjon for forskning og kunnskapsformidling og eventuelle samarbeidspartnere som skal motta støtte, må da falle inn under statsstøtteregelverkets definisjon av forskningsorganisasjon. Eventuelle andre samarbeidspartnere kan ikke motta støtte fra Forskningsrådet i disse prosjektene. Det må forsikres om at det ikke går indirekte støtte til samarbeidende foretak, i form av for eksempel gunstig prisede rettigheter til resultater. Samarbeidsavtalen må sikre at rettigheter til resultater blir fordelt på en måte som er i henhold til ESAs retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon punkt 28.

Begrepet kunnskapsoverføring er definert slik i ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI:

‘knowledge transfer’ means any process which has the aim of acquiring, collecting and sharing explicit and tacit knowledge, including skills and competence in both economic and non-economic activities such as research collaborations, consultancy, licensing, spin-off creation, publication and mobility of researchers and other personnel involved in those activities. Besides scientific and technological knowledge, it includes other kinds of knowledge such as knowledge on the use of standards and regulations embedding them and on conditions of real life operating environments and methods for organisational innovation, as well as management of knowledge related to identifying, acquiring, protecting, defending and exploiting intangible assets.

For å regnes som en del av forskningsorganisasjonens ikke-økonomiske aktivitet, må kunnskapsoverføringsaktiviteten i henhold til ESAs retningslinjer enten bli utført av forskningsorganisasjonen selv, eller i samarbeid med eller på vegne av andre slike enheter, og alt overskudd fra kunnskapsoverføringsaktivitetene skal reinvesteres i primæraktivitetene til forskningsorganisasjonen. Støtten til kunnskapsoverføringsaktivitetene er under disse forutsetningene ikke å anse som statsstøtte. Aktivitetene mister ikke sin ikke-økonomiske karakter ved at tredjeparter leverer disse tjenestene gjennom åpne anbud.

Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom forskningsorganisasjonens økonomiske og ikke-økonomiske aktivitet er på plass.

Forskningsrådets informasjonsside om statsstøtte.

Støtte til oppstartsselskap

Støtten til oppstartsselskaper utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalen artikkel 61. Den blir gitt med hjemmel i artikkel 22 i EUs Gruppeunntaksforordning. 

Av artikkel 22 følger bl.a. følgende betingelser:

 • Færre enn 10 ansatte
 • Det må være unotert
 • Det er under fem år siden det ble registrert
 • Det har ikke tatt over aktiviteten til et annet foretak
 • Det har ikke delt ut utbytte
 • Det er ikke dannet gjennom en fusjon

I tillegg til kravene som følger av artikkel 22, har Forskningsrådet følgende tilleggskrav:

 • Selskapet kan maksimum ha 2 millioner kroner i balanse.

Ved vurderingen av størrelsen på foretaket, må man ta i betraktning tall på ansatte og omsetning/balanse også i selskaper som har en eierandel på 25 prosent eller mer i bedriften, eller som bedriften selv har en eierandel på 25 prosent eller mer i. Se definisjon av SMB i Gruppeunntaksforordningens vedlegg I, samt EUs veileder til SMB-definisjonen.

BIOTEK2021 støtter prosjekter innenfor bioteknologi der forskningsorganisasjonen er prosjektansvarlig med inntil 60 mill. kroner

Prosjekter som er aktuelle innenfor denne prioriteringen må, i tillegg til det som allerede er nevnt, tilfredsstille følgende krav og føringer:

 • Prosjektansvarlig skal være en godkjent forskningsorganisasjon. Teknologioverføringskontorene kan ikke stå som prosjektansvarlig for denne delen av utlysningen.
 • Prosjektet skal være på TRL nivå 2-4 ("Technology readiness level" – skalaen som benyttes i EU) og det kan søkes om inntil 8 mill. kroner per prosjekt.
 • Det skal legges inn en egen arbeidspakke for kommersialiseringsaktiviteter.
 • Det skal avsettes midler til kompetansehevende aktiviteter innenfor kommersialisering for FoU-personell i prosjektet.
 • Kommersialiseringsaktør, slik som TTO, er ansvarlig for styringsgruppen, midtveisvurdering og arbeidspakken for kommersialiseringsaktiviteter.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Annet

Et typisk kommersialiseringsprosjekt oppfyller følgende punkter

 • Prosjektsøknader må kunne vise til forskningsresultater som er tilstrekkelig modne til å kunne bidra til vesentlige forbedringer i forhold til "state of the art".
 • Prosjektet har en styringsgruppe som er satt sammen på en slik måte at styringsgruppens kompetanse dekker alle de viktige risikomomentene ved prosjektet på en god måte.
 • Prosjektet besitter eller har tilgang til relevant kommersialiseringskompetanse.
 • Det fremkommer tydelig av søknaden hvem som er relevante brukere eller interessenter for prosjektet, hvilken nytteverdi prosjektet vil kunne ha for dem og hvordan disse er planlagt involvert på en god måte.
 • En vesentlig del av prosjektleders tid er allokert til å lede og organisere prosjektet.

Heving av prosjektkontrakten

For kommersialiseringsprosjekter er det viktig at avtalte milepæler nås til avtalt tid. Dette vil tillegges betydelig vekt i vurderingen av om prosjektstøtten skal opprettholdes eller om kontrakten skal heves. 

Andre eksempler på vesentlige årsaker som kan føre til endring eller heving av kontrakten er:

 • forutsetninger i utlysningen, og avtalte forutsetninger for bevilgning, blir brutt
 • prosjektfremdrift er ikke i henhold til avtalt plan
 • sentrale prosjektmedarbeidere er ikke lenger en del av prosjektet
 • prosjektet har ikke lenger tilgang til kritisk og nødvendige ressurser eller utstyr
 • det har fremkommet resultater eller ny informasjon som vesentlig svekker prosjektets kommersielle potensial
 • de immaterielle rettighetene er ikke lengre disponert eller eid av prosjektansvarlig, slik at prosjektets kommersielle potensial er vesentlig svekket

Krav til prosjekter som har søkt om kommersialiseringsprosjekt tidligere

Dersom søker har søkt kommersialiseringsprosjekt tidligere, og fått avslag, skal det tydelig framgå i begynnelsen av prosjektbeskrivelsen hva som endret siden forrige søknad. Programadministrasjonen vil kunne avvise søknader som ikke skiller seg i vesentlig grad fra tidligere innsendt søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen er åpen for alle områder, men vi ønsker at søker knytter søknaden sin opp mot ett eller flere av de bransjer og næringer som er listet her:

Bransjer og næringer

HelseDyrehelseIKT-næringenFiskeri og havbrukSkog og trebrukLandbrukNæringsmiddelindustriOlje, gassEnergi - NæringsområdeProsess- og foredlingsindustriVareproduserende industriBygg, anlegg og eiendomTransport og samferdselReiselivFinans og bankMedia og kulturTelekommunikasjonLuftfartRomfartSkipsfartPoliti, brann, forsvarSmart citySpill og underholdningSport, treningUndervisningTekstilbransjenBransjeuavhengig

Husk på å krysse for de undertemaer/næringsområder som er aktuelle for søknaden i søknadsskjemaet.

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

En fullstendig søknad består av e-søknadsskjema samt obligatoriske vedlegg.

Det er mulig å endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som blir behandlet.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Du kan laste ned alle vedleggsmalene nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Bruk standard mal.
 • CV for prosjektleder og sentrale deltakere i prosjektteamet. Bruk standard mal.
 • Oppstartsselskaper må legge ved bekreftelse fra forskningsorganisasjonen hvor det bekreftes at prosjektet er basert på forskning fra gitt institusjon, at forskningsresultatene ikke er publiserte samt at selskapet har nødvendige rettigheter til å kommersialisere resultatene. Bruk standard mal. (Lastes opp under "Annet" i søknadsskjemaet.)
 • Annen tilleggsinformasjon om prosjektet. Bruk standard mal. (Lastes opp under "Annet" i søknadsskjemaet.)
 • Ensiders oppsummering av prosjektet. Bruk standard mal. (Lastes opp under "Annet" i søknadsskjemaet.)

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

 • intensjonserklæringer fra eventuelle kunder, industripartnere eller andre samarbeidspartnere

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Bruk vedlagt mal på vedlegg der det er beskrevet. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype. 

Vurderingskriterier

Søknaden blir vurdert etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | Kommersialisering

Kriteriet gir en indikasjon på hvorvidt prosjektet er basert på lovende FoU-resultater som er solide nok til å kunne bidra til betydelige forbedringer av forskningsfronten.

Kriteriet vil bli vurdert ut fra følgende punkter:

i. Forskningsresultater:
• I hvilken grad er forskningsgrunnlaget til prosjektet godt nok beskrevet?

ii. Innovasjonsgrad:
• I hvilken grad vil produktet/prosessen/tjenesten bidra til betydelige forbedringer av eksisterende løsninger (state-of-the-art) innenfor samme område?

Virkninger og effekter | Kommersialisering

Kriteriet gir en indikasjon på om prosjektets langsiktige potensiale vil kunne gi verdiskaping. Det gir også en indikasjon på hvor sannsynlig det er at prosjektet vil kunne gjennomføres.

Kriteriet vil bli vurdert ut fra følgende punkter:

i. Markedsinnsikt og bruksområder:
• I hvilken grad identifiseres og beskrives potensielle bransjer/næringsområder og markeder som prosjektet retter seg mot?

ii. Gjennomføringsstrategi:
• I hvilken grad presenterer søknaden en realistisk langsiktig strategi for gjennomføring av innovasjonen, inkludert tallfesting av forventede inntekter, investeringsbehov, bemanningsbehov, logistikkdistribusjon, osv.?

iii. Betingelser og rettigheter:
• I hvilken grad redegjør søknaden for de betingelser som må være til stede for at kommersialiseringen vil kunne lykkes?

iv. Samfunnsnytte og bærekraft:
• I hvilken grad beskrives samfunnsutfordringer og potensielle virkninger og effekter som er relevante for prosjektet?

Gjennomføring | Kommersialisering

Kriteriet gir en vurdering av konkrete resultater og risikoreduksjoner som prosjektet vil oppnå – og som med stor sannsynlighet vil gi grunnlag for neste fase i kommersialiseringsprosessen.

Kriteriet vil bli vurdert ut fra følgende punkter:

i. Prosjektplan:
• I hvilken grad presenterer søknaden en realistisk gjennomføringsplan, inkludert milepæler, leveranser og metoder? I hvilken grad beskriver søknaden på en tilstrekkelig og overbevisende måte hva som vil være resultater av prosjektet når det er gjennomført?

ii. Ledelse, gruppe og ekspertise:
• I hvilken grad har prosjektet tilgang til nødvendige ressurser og ekspertise, og i hvilken grad finnes det en plan for å involvere eksterne aktører (mentorer, kunder, partnere, investorer, interessenter, relevante samfunnsaktører, osv.)?

iii. Budsjett:
• I hvilken grad er budsjett og finansieringsplaner realistiske, kostnadseffektive og tydelig forankret i prosjektets planer og ressursbehov?

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt.

Behandlingsprosedyre

Søknadene vil bli vurdert på følgende måte:

 • Administrativ forvurdering for å kontrollere at alle formelle krav i utlysningsteksten er oppfylt. Søknader som vurderes til ikke å oppfylle de formelle kravene eller vurderes å falle utenfor målgruppen vil bli avvist.
 • Trinn 1: Først vil søknadene bli vurdert av eksterne eksperter.
 • Trinn 2: De søknadene som er rangert høyest etter trinn 1 vil bli invitert inn til en presentasjon foran et panel av eksperter.
 • Ekspertpanelet gir en samlet vurdering av den enkelte søknad.

Disse søknadene blir rangert etter en relevansvurdering ut fra føringer gitt i utlysningen og målsetningene i samarbeidende programmers programplaner. Der søknader ellers vurderes likt vil det å oppnå en tematisk bredde prioriteres.

Endelig bevilgning vil bli gjort av Forskningsrådets porteføljestyrer planlagt i desember 2019.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. november 2022, 13.16 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.