Gjennomført
Se Resultat

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Dere finner kontaktinformasjon for de enkelte temaene lenger ned i utlysningen under det enkelte tema.

Mal for prosjektbeskrivelse er lagt ut 27. juni.

Mal for CV er oppdatert 25. juni 2019.

Det er gjort en endring 23. september under "Obligatoriske vedlegg" om opplasting av Partnerskjema. Skjema skal lastes opp som vedleggskategori "Partneropplysninger" i søknadsskjema.

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

25. sep 2019

Søknadsfrist

31. mar 2020

Offentliggjøring av hvilke prosjekter som får bevilgning

Resultatet av søknadsbehandlingen vil bli offentliggjort innen utgangen av mars 2020.

01. jun 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer, inngå i virksomhetenes planer for utvikling og bygge på et reelt samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøene og andre relevante aktører.

Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte.

Ved utvikling av prosjekter anbefaler vi at dere tar i bruk verktøy for prosjektutvikling.

Om utlysningen

Norges forskningsråd lyser ut om lag 185 millioner kroner i FoU-støtte til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Midlene skal gå til prosjekter der offentlige virksomheter trenger forskning i sitt innovasjonsarbeid og prosjektene skal føre til bærekraftig verdiskaping.

Det vil være mulig å søke støtte til prosjekter som er innenfor en rekke ulike temaer, og mange sektorer og tjenesteområder vil finne en inngang for sitt innovasjonsprosjekt. Det vil også være åpent for prosjekter som går på tvers av sektorer og tjenesteområder.

Her kan du se opptak av et webinar om prosjekter for innovasjon i offentlig sektor som ble holdt 12. juni i år.

Ved utvikling av prosjekter anbefaler vi at dere tar i bruk verktøy for prosjektutvikling.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Statsstøtte

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Støtte under ordningen tildeles i henhold til den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 25.

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Utlysningen er godkjent som støtteordning av EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse GBER 34/2019/R&D&I.

Hvem kan søke?

Virksomheter i offentlig sektor, jf definisjon, kan søke. For noen temaer er det ytterligere avgrensninger. Disse kravene ligger under beskrivelsen av de respektive temaene. For enkelte temaer i utlysningen er det flere krav til søkerne. Disse kravene ligger under beskrivelsen av de respektive temaene.

Foretak og forskningsorganisasjoner kan ikke være prosjektansvarlig.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig må være en offentlig virksomhet etter definisjon på offentlig sektor. Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet.

Krav til prosjektleder

Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert av fagpanelet. Det er ingen krav til prosjektleders formelle kvalifikasjoner.

Krav til samarbeidspartner

Én eller flere godkjente FoU-organisasjoner må delta i prosjektet. Se oversikten over godkjente FoU-organisasjoner. Dersom det er krav til samarbeid utover dette, er dette oppgitt under de enkelte temaene i utlysningen.

Forventninger om annet samarbeid

Forskningsrådet oppfordrer også til samarbeid mellom offentlige virksomheter og mellom offentlige virksomheter og næringsliv, interesseorganisasjoner og andre aktører som er relevante for prosjektet.

Prosjektet skal gjennomføres i faktisk samarbeid mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne, slik dette er definert i statsstøtteregelverket. Dette innebærer blant annet at resultatene i prosjektet skal deles. Definisjonen av faktisk samarbeid er følgende:

samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning og brukerkunnskap er i mange sammenhenger viktig for å lykkes i innovasjonsarbeidet. Med brukere mener vi i denne sammenhengen de som skal motta tjenesten, profesjonelle brukere/brukerorganisasjoner og/eller de som skal levere tjenesten (ansatte). I prosjekter der det er relevant bør det legges opp til brukermedvirkning, og brukerperspektivet bør være tydelig.

Hva kan du søke om støtte til?

For prosjekter fra kommunal sektor er maksimal støtte fra Forskningsrådet til prosjektet begrenset til 75 prosent av de totale godkjente prosjektkostnadene. For prosjekter fra statlige virksomheter er maksimal støtte til prosjektet begrenset til 50 prosent av de totale godkjente prosjektkostnadene.

Forskningsrådets støtte til innovasjon i offentlig sektor gjelder kun FoU-aktiviteter. I prosjektbeskrivelsen skal dere også beskrive andre aktiviteter og tiltak som er nødvendige for å realisere innovasjonen, men kostnader til dette finansieres ikke av Forskningsrådet.

Relevante prosjektkostnader er personalkostnader, eventuelle stipend og direkte prosjektutgifter. Alle prosjektkostnader skal budsjetteres etter Forskningsrådets retningslinjer.

Du finner mer om budsjett her.

Forskningsrådet krever at du i søknaden bryter prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper:

 • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig institusjon og andre prosjektutførende samarbeidspartnere i offentlig sektor, i næringslivet og i forskningsorganisasjoner i Norge.
 • andre prosjektkostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden og vil bli revidert dersom prosjektsøknaden innvilges.
 • innkjøp av FoU-tjenester, som er kostnader ved å engasjere FoU-leverandører til å utføre FoU-oppgaver i prosjektet
 • utstyr, som er drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som prosjektet er avhengig av å benytte.

Forutsetning for støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Vi forutsetter at prosjektet gjennomføres som et faktisk samarbeid mellom partnerne.

Dersom søknaden innvilges, må prosjektansvarlig inngå avtale med alle samarbeidspartnerne.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig virksomhet avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig virksomhet oppgir dette dersom støtte tildeles og i forbindelse med revidering av søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Mange sektorer og tjenesteområder vil finne en inngang for sitt innovasjonsprosjekt i denne utlysningen som dekker en rekke ulike temaer. Det vil også være åpent for prosjekter som går på tvers av sektorer og tjenesteområder.

Innenfor noen temaer er det krav og føringer som vil vektlegges spesielt ved vurdering av prosjekter og tildeling av støtte.

Helse- og velferdstjenester

Helse- og omsorgstjenesterArbeids- og velferdstjenesterBarne- og familievern

Husk å merke av i søknadsskjemaet hvilke av undertemaene over som er mest relevante for søknaden.

Utdanning

Barnehage og grunnopplæring

Transport og mobilitet

Digitalisering

Innovasjon i offentlig sektor

Innovasjon i kommuner og fylkeskommuner

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Generelle krav:

 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedlegg skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjemaet.
 • I søknadsskjemaet må dere informere om hvorvidt samme eller nært tilgrensende søknader er sendt til andre programmer eller ordninger i Forskningsrådet.
 • Seneste tidspunkt for oppstart av prosjektet er 01.12.2020. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men ikke startet innen dette tidspunktet, vil kunne miste bevilgningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider skrives etter fastlagt mal for søknadstypen. Alle punktene i malen skal besvares. Malen finner du nederst i utlysningen.
 • CV for prosjektleder og de mest sentrale personene i prosjektet skal følge oppgitte maler som du finner nederst i utlysningen. Prosjektleders CV lastes opp som vedleggstype CV i søknadsskjemaet. Øvrige CV-er lastes opp som vedleggstype Annet.
 • Partneropplysninger både for søker og samarbeidspartnere må gis i henhold til mal for partneropplysninger etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen. Vedlegget lastes opp som vedleggstype "Partneropplysninger".

Søknader som ikke oppfyller kravene over, vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • Forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden kan legges ved.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Vurderingskriterier

Søknaden blir vurdert etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad vil innovasjonen bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap som gir grunnlag for innovasjon?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Virkninger og effekter | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad legger prosjektet til rette for verdiskaping i de offentlige virksomhetene, og også grunnlag for nytte for andre deler av offentlig sektor?

Verdiskaping og utnyttelse av resultater
• I hvilken grad er potensielle virkninger og effekter tydelig formulert og troverdige?
• I hvilken grad vil prosjektets resultater gi grunnlag for verdiskaping hos søker og partnere i offentlig sektor?
• I hvilken grad er plan for realisering av innovasjonen relevant og dekkende, herunder risikovurderinger, planer og ressursbehov, partnere, forankring og roller?

Formidling, deling, spredning og andre samfunnseffekter
• I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning gjennom formidling, samarbeid og nettverk tydelig formulert og sannsynliggjort?
• I hvilken grad kan prosjektet gi andre positive samfunnseffekter, for eksempel
– i form av utnyttelse av resultater hos andre deler av offentlig sektor, næringsliv og andre aktører
– ved at innovasjonen bidrar til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?

Gjennomføring | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få nyttiggjort resultatene?

Kvalitet på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad er arbeidsplanen velegnet, inkludert om ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i tråd med den enkelte arbeidspakkes mål, tidsplan og leveranser?
• I hvilken grad er samarbeidspartnerne de rette til å gjennomføre FoU-aktivitetene og med en tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad er ledelse og styring i prosjektet organisert på en egnet måte?

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping i offentlig sektor?
• I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?

Relevans for utlysningen | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med utlysningens formål og strukturelle og tematiske føringer?

Behandlingsprosedyre

Når søknadene er mottatt, vil Forskningsrådet gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav til vedlegg og lignende er fulgt. Søknader som ikke tilfredsstiller disse kravene, vil bli avvist.

Godkjente søknader vil bli vurdert av eksterne fagpersoner. Fagpersonene skal vurdere kriteriene "Forskning og innovasjon", "Virkninger og effekter" og "Gjennomføring". Fagpersonene samles i et panelmøte for å komme frem til en omforent vurdering av søknaden for hvert av disse tre kriteriene.

Kriteriet "Relevans" blir vurdert i Forskningsrådet av administrasjonen.

Vurderingen fra disse ekspertpanelene har avgjørende betydning for om prosjektet kan tildeles støtte. Etter panelbehandlingen vil de beste søknadene bli vurdert av Forskningsrådets administrasjon opp mot tematiske og budsjettmessige prioriteringer og andre føringer i utlysningen.

Den endelige beslutningen tas av et våre porteføljestyrer. Porteføljestyrets vurdering og beslutning bygger på vurderingen fra ekspertpanelet, sammen med styrets egne vurderinger av relevans og strategisk betydning.

Forskningsrådet vil legge en helhetlig porteføljevurdering til grunn for de endelige vedtakene i porteføljestyrene.

Utfallet av søknadsbehandlingen kunngjøres innen utgangen av mars 2020.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. desember 2022, 11.08 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.