Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Gjennomført

Formål

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig. 

Hensikten med Forskningsrådets prosjektstøtte er å stimulere bedrifter til merinvesteringer i FoU som kan bidra til innovasjon og derved muligheter for bærekraftig vekst og konkurransekraft for bedriftene.

Viktige datoer

17 jun 2019

Frist for å sende inn skisse

14 aug 2019

Åpen for søknad

22 aug 2019

Informasjonsmøte/webinar for potensielle søkere

25 sep 2019

Søknadsfrist

12 des 2019

Forventet svar på søknadene

01 jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01 mai 2020

Seneste tillatte prosjektstart

16 sep 2020

Søknadsfrist for Innovasjonsprosjekt 2020

30 apr 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Norges forskningsråd lyser ut 1,25 milliarder kroner i FoU-støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Midlene skal stimulere bedrifter til å investere i FoU som kan gi økt konkurransekraft, vekstmuligheter og bærekraftig verdiskaping.

Utlysningen dekker bredden av norsk næringsliv, både etablert og ny næringsvirksomhet, og er rettet mot både store og små bedrifter og mot alle bransjer og sektorer. Innovasjonsprosjekter forventes også å gi samfunnsøkonomiske gevinster gjennom for eksempel deling av forskningsbasert kunnskap og bidrag til å løse samfunnsutfordringer.

Her kan du se opptak av webinar om prosjekter for innovasjon i næringslivet som ble holdt 27. mai i år, og her finner du en presentasjon fra august i år. Her finner du i tillegg ofte stilte spørsmål.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Statsstøtte

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Støtte under ordningen tildeles i henhold til den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 25.

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Utlysningen er godkjent som støtteordning av EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse GBER 32/2019/R&D&I.

Hvem kan søke?

Søker må være en bedrift som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge. Offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter kan også stå som søker. Søker vil være prosjektansvarlig ved kontraktsinngåelse med Forskningsrådet.

Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke være søker.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig bedrift må ha som mål å gjennomføre et FoU-basert innovasjonsprosjekt som skal føre til bærekraftig vekst og konkurransekraft for bedriften. Prosjektansvarlig må ha evne til å sikre finansiering av prosjektet (utover Forskningsrådets støtte) og andre nødvendige tiltak for å utnytte prosjektresultatene i egen virksomhet.

Samarbeid og roller i prosjektet

 • Prosjektansvarlig bedrift kan gjennomføre prosjektet i forpliktende samarbeid med andre bedrifter (bedriftspartnere). Også disse bedriftene vil da få dekket deler av sine prosjektkostnader gjennom Forskningsrådets støtte til prosjektet og vil bli mottakere av statsstøtte. Som en hovedregel må slike bedriftspartnere oppfylle kriteriene for å kunne være søker.
 • Forsknings- og kompetansemiljøer, nasjonale og internasjonale, kan delta i prosjektet med ansvar for å utføre bestemte FoU-aktiviteter. Slike prosjektpartnere (leverandører av FoU-tjenester) kan bare ha en prosjektutførende rolle, og bedriftspartnerne i prosjektet vil ha ansvaret for å finansiere deres medvirkning i prosjektet. Det forutsettes at leverandører av FoU-tjenester ikke står i avhengighetsforhold til noen bedriftspartnere, dvs. at de må operere på armlengdes avstand fra disse. En bedriftspartner i prosjektet kan ikke være leverandør av FoU-tjenester i prosjektet – eller omvendt.

Øvrige internasjonale partnere og offentlige aktører kan delta i prosjektet, men deres kostnader vil ikke utløse støtte fra Forskningsrådet.

 • Bedriftspartnere som står i avhengighetsforhold til hverandre, vil regnes som én og samme støttemottaker etter statsstøtteregelverket.
 • Samarbeidskonstellasjonene i prosjektet forventes å bidra til nettverksbygging og gjensidig kunnskapsutvikling.

Krav og kjennetegn til prosjektet

 • Prosjektet tar utgangspunkt i en unik idé hos en eller flere bedrifter som deltar i prosjektet. De forventede resultatene kan være verdiskapende i form av et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, eller en ny måte å levere produkter og tjenester på. Innovasjon i denne sammenhengen kan også være i form av vesentlige forbedringer eller nye egenskaper ved eksisterende produkter, tjenester eller prosesser hos bedriftene.
 • Bedriftene som deltar i prosjektet må ha behov for ny kunnskap eller ny teknologi for å kunne lykkes med innovasjonen. Kunnskapen og teknologien skal utvikles gjennom FoU-aktiviteter i prosjektet med bruk av anerkjent metodikk for forsknings- og utviklingsarbeid. FoU-aktivitetene kjennetegnes ved at de er førkommersielle og kan klassifiseres som enten industriell forskning eller eksperimentell utvikling, som definert i statsstøtteregelverket.
 • Prosjektet må ha tilgang til den kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre FoU-aktivitetene på en kvalifisert måte. Prosjektansvarlig bedrift eller samarbeidende bedriftspartnere i prosjektet kan engasjere forskningsorganisasjoner (universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter) eller andre uavhengige leverandører av FoU-tjenester til å utføre FoU-oppdrag og bistå med kvalitetssikring. Prosjektet kan benytte organisasjoner utenfor Norge som FoU-leverandører når dette anses nødvendig og effektivt. Ph.d.-kandidater kan knyttes til prosjektet gjennom særskilt avtale med gradsgivende institusjon.
 • Prosjektet skal ha et omfang og en faglig risikoprofil som tilsier at bedriftene ikke vil gjennomføre prosjektet uten offentlig støtte. Det vil si at støtten er nødvendig for å iverksette FoU-aktivitetene. Prosjektstøtten kan også være avgjørende for å utløse private investeringer i bedriften til videre utvikling og utnyttelse av resultatene.
 • Prosjektet må inneholde klare mål og en konkret plan for gjennomføring av FoU-aktivitetene i prosjektet og for utnyttelse av disse prosjektresultatene. Prosjektresultater og kunnskap som ikke må beskyttes av hensyn til planlagt kommersiell utnyttelse hos bedriftspartnere i prosjektet, skal spres gjennom publisering og annen relevant formidling.

Hva kan du søke om støtte til?

Bare prosjektkostnader knyttet til FoU-aktiviteter kan støttes. Forskningsrådet kan ikke gi støtte til kostnader til andre aktiviteter og tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som: patentering, markedsundersøkelser og markedsføring, uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester. Slike kostnader skal derfor ikke tas med i budsjettet for søknaden til Forskningsrådet.

Det kan søkes om støtte til delvis dekning av de kostnadene som bedriftspartnerne i prosjektet har til å få gjennomført prosjektets FoU-aktiviteter. Dette kan både være kostnader bedriftene vil ha ved selv å utføre FoU-aktiviteter, og kostnader de vil ha ved å engasjere kvalifiserte leverandører til å utføre FoU-oppgaver.

Graden av støtte er begrenset og avhengig av prosjektets FoU-innhold. Aktivitet av typen "industriell forskning" kan gis høyere støttegrad enn "eksperimentell utvikling". Se definisjoner av kategoriene på siden "Betingelser for tildeling av statsstøtte Arikkel 25: viktige definisjoner".

Prosjektkostnader er faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Det kan skilles mellom

 • Direkte prosjektkostnader, som er kostnader til ressurser som er satt av spesielt for gjennomføringen av prosjektet, for eksempel personalkostnader for prosjektmedarbeidere
 • Indirekte prosjektkostnader, som er knyttet til bruk av generelle ressurser som prosjektet drar nytte av. Indirekte prosjektkostnader inkluderer prosjektets andel av kostnader til husleie for kontor, IT/telefon og administrative fellestjenester knyttet til personal og økonomi.

Forskningsrådet krever at du i søknaden bryter prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper:

 • Personal- og indirekte kostnader, som er kostnader ved innsats fra bedriftenes FoU-medarbeidere i prosjektets FoU-aktiviteter. Se Forskningsrådets retningslinjer for budsjettering av Personal og indirekte kostnader.
 • Innkjøp av FoU-tjenester, som er kostnader ved å engasjere FoU-leverandører til å utføre FoU-oppgaver i prosjektet.
 • Utstyr, som er drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som prosjektet er avhengig av å benytte
 • Andre prosjektkostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter.

Omfang av støtte

Bedrifter kan søke om inntil 50 prosent støtte av sine budsjetterte prosjektkostnader. Prosjekter kan ha varighet mellom 2 og 4 år. Prosjekter må ha et omfang som gir grunnlag for å søke om minst 2 mill. kroner i støtte. Forskningsrådets støtte til et prosjekt vil maksimalt kunne være 16 mill. kroner.

Spesielle begrensninger kan gjelde for bestemte temaer i utlysningen.

Forutsetninger for tildeling av støtte

 • Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med "foretak" menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked.
 • Bedriftene i prosjektet må avgi egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte.
 • Annen offentlig støtte til prosjektet, eller til aktiviteter som inngår i prosjektet, vil påvirke omfanget av Forskningsrådets støtte
 • Tildelt statsstøtte på 500 000 euro eller mer vil bekjentgjøres i et offentlig register.
 • Dersom søknaden innvilges, må prosjektansvarlig utarbeide en revidert søknad i samsvar med bevilgningsvedtak. Revidert søknad vil omfatte oppdaterte og utfyllende opplysninger om prosjektet og partnere i prosjektet.
 • Seneste tidspunkt for oppstart av prosjektet vil være 01.05.2020. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men ikke startet innen dette tidspunktet, vil kunne miste bevilgningen.
 • Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. For prosjekter innvilget under denne utlysningen, omfatter dette blant annet krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansiering av disse.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen dekker hele bredden av norsk næringsliv, og prosjektsøknader vil ikke være begrenset til bestemte fagområder, teknologier, problemområder eller markeder.  

Midlene kommer fra relevante programmer eller budsjettposter i Forskningsrådet. Utlysningen viser dette gjennom omtale av fem brede temaområder.

For hvert av temaområdene er det gitt en mer utførlig beskrivelse (bruk nedtrekkspilene) for å gi søkere mulighet til å se hvilket temaområde som er relevant for et planlagt prosjekt. Det kan være egne krav og føringer innenfor de ulike temaområdene, men prosjekter fra hele bredden av omtalte temaer er aktuelle for støtte.

Industri og tjenester

Dette temaområdet retter seg mot store deler av norsk næringsliv og er åpent for prosjekter innenfor en lang rekke fagfelt, teknologi- og næringssektorer.

Hav

Dette temaområdet er rettet mot maritime næringer, havbruk, fiskeri, sjømatindustri og havteknologi på tvers av havbaserte næringer.

Petroleum

Dette temaområdet er rettet mot oppstrøms olje- og gassvirksomhet.

Miljøvennlig energi og CO2-håndtering

Dette temaområdet retter seg mot alle delområdene under programplanene for ENERGIX og CLIMIT.

Mat og landbaserte bioressurser

Sammen med Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) lyser Forskningsrådet ut midler til dette temaområdet.

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vil bli behandlet.

 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedlegg skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal som gjelder søknader for innovasjonsprosjekt i næringslivet. Dere må svare på alle punktene i malen.
 • I søknadsskjemaet må dere informere om samme søknad eller nært tilgrensende søknader er sendt til andre utlysninger i Forskningsrådet.
 • Alle prosjektkostnader skal budsjetteres etter Forskningsrådets retningslinjer.

Du kan laste ned alle vedleggsmalene nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 15 sider. Bruk standard mal.
 • Partneropplysninger for søkerbedrift og hver av de samarbeidende bedriftene. Bruk standard mal.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal.

Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig vil bli avvist.

Vurderingskriterier

Søknaden blir vurdert etter fire kriterier:

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for bedriftspartnerne i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for bedriftspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?

• I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for bærekraftig verdiskaping i Norge med betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for bedriftspartnerne?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter, for eksempel
– i form av kunnskapsspredning gjennom nettverk og publisering
– ved at resultater kan utnyttes i annet næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet generelt
– ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?
• I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos bedriftspartnerne og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:
– håndtering av IPR
– vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
– behov og planer for investeringer
– behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
– behov for utvikling av forretningsmodeller?

Relevans for utlysningen | IP-Næringsliv

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad oppfyller prosjektets bedriftspartner(e) utlysningens krav og forventninger til prosjektansvarlig og samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er utlysningens betingelser knyttet til samarbeid og rolleavklaring oppfylt?
• I hvilken grad kan støtte fra Forskningsrådet forventes å utløse økt FoU-satsing hos bedriftspartnerne i prosjektet og tilføre prosjektet merverdi utover den finansielle støtten?
• I hvilken grad samsvarer prosjektet med tematiske eller budsjettmessige føringer i utlysningen, der dette er relevant ut fra prosjektets innhold?

Behandlingsprosedyre

Søknaden vil bli vurdert utfra innholdet i søknadsskjemaet og obligatoriske vedlegg. Dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg, vil ikke bli vurdert under søknadsbehandlingen.

Søknaden og obligatoriske vedlegg vil bli gjort tilgjengelig i en digital nettportal for fagpersoner som skal foreta vurdering av kriteriene "Forskning og innovasjon", Virkninger og effekter" og "Gjennomføring". Fagpersonene samles i et panelmøte for å komme frem til en omforent vurdering av søknaden for hvert av disse tre kriteriene.

Kriteriet "Relevans for utlysningen" blir vurdert i Forskningsrådets administrasjon.

Vurderingen av disse fire kriteriene oppsummeres i en "hovedkarakter" som et uttrykk for prosjektsøknadens kvalitet. Denne samlede vurderingen vil ha avgjørende betydning for om prosjektet vil kunne bli tildelt støtte.

Administrasjonen fremlegger søknadene for vedtak i Forskningsrådets relevante porteføljestyrer. Ved denne behandlingen vurderes søknadene også i lys av den samlede prosjektporteføljen på de områder som porteføljestyret har ansvar for. Porteføljestyret må i tillegg forholde seg til eventuelle budsjettmessige føringer utover det som fremgår av utlysningen. Ved behandlingen i porteføljestyret vil det også bli tatt hensyn til Forskningsrådets generelle policy for tildeling av midler, herunder:

 • forskningsetikk
 • prioritering av prosjekter med kvinnelige prosjektleder blant søknader med lik kvalitetsvurdering

Forventet svar på søknaden er desember 2019.

For prosjekter som innstilles til finansiering, vil det bli avkrevd ytterligere informasjon både om prosjektet og om prosjektpartnerne.