Gjennomført

Hvordan finansmarkedene fungerer og etisk bevissthet – midler til forskningsprosjekter

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

25. sep 2019

Søknadsfrist

14. jan 2020

Bevilgningsmøte

15. feb 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. aug 2020

Seneste tillatte prosjektstart

31. jul 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet.

Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet.

Fondet legger spesiell vekt på at søknaden må tydeliggjøre relevansen til Finansmarkedsfondets formål, samt at støtten fra fondet har utløsende effekt. Du må redegjøre for konsekvenser av eventuell redusert støtte i søknaden.

Se Finansmarkedsfondets regelverk på www.finansmarkedsfondet.no.

Om utlysningen

Utlysningen har som mål å få fram grensesprengende forskning med vitenskapelig kvalitet i den internasjonale forskningsfronten.

Finansmarkedsfondets styre vil anslagsvis bevilge ca. 6 millioner kroner til forskningsprosjekter. Deler av beløpet er reservert igangværende prosjekter.

Bevilgninger til forskningsprosjektene vil belastes budsjettet for 2020.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at du sender inn søknaden.

Krav til prosjektleder

Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.

Krav til samarbeidspartner

Det er bare forskningsorganisasjoner som kan være samarbeidspartnere og motta støtte gjennom Forskerprosjekt.

Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere i Forskerprosjekter og mottatt støtte, men de kan være leverandør av FoU-tjenester til prosjektet. Eventuelle immaterielle rettigheter knyttet til resultater av leverandørens arbeid tilfaller oppdragsgiver.

Hva kan du søke om støtte til?

 • driftskostnader, inkludert innkjøp av FoU-tjenester, drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og andre driftskostnader. Se Forskningsrådets retningslinjer for utstyr og avskrivning
 • For vitenskapelige stillinger i universitets- og høyskolesektoren og for alle doktorgrads- og postdoktorstipendiater i Norge, skal beløpet du søker om følge disse satsene. Du kan søke om midler til følgende stillingstyper:
  • doktorgradsstipend i inntil tre år og postdoktorstipend i inntil tre år. Beløpet du søker om må følge Forskningsrådets satser for doktorgrads- og postdoktorstipend. Ansettelse, ansettelsesperioder, pliktarbeid, utdanningsplaner m.m. må være i henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
  • vitenskapelige stillinger

Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom forskerprosjekt. Det betyr at bedrifter og andre foretak ikke kan være støttemottakere i prosjektet. Foretak kan imidlertid være leverandør av FoU-tjenester til prosjektet.

Forskningsrådets informasjonsside om statsstøtte.

Beregning av støtte

Du kan søke om støtte til budsjetterte prosjektkostnader. For personalkostnader, må du ta utgangspunkt i rundsumsatsene for stipendiater for prosjektpartnere i Norge.

Forutsetning for støtte

Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis og du får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. All rapportering skal skje elektronisk.

Regelverket for Finansmarkedsfondet, § 11 punkt 10, stiller bl.a særskilte krav til publisering.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Politikk- og forvaltningsområder

Finansmarkedene og økonomisk styring

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Alle vedleggene kan lastes ned nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider etter fastlagt mal
 • CV for prosjektleder etter fastlagt mal
 • CV for sentrale deltakere i prosjektet etter fastlagt mal

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknaden blir vurdert etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet | FP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og utvider forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og forskningsspørsmål er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som utvider forskningsfronten, inkludert ny kunnskap av teoretisk, metodologisk, eksperimentell eller empirisk art.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på forskningsspørsmålene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og interdisiplinære innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvis relevant, i hvilken grad prosjektet forholder seg til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en god måte. I hvilken grad brukeres/interessenters kunnskap tas i bruk på en egnet måte.

Virkninger og effekter | FP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både i nåtid og i et framtidsperspektiv.
• Dersom det er relevant for prosjektets mål, i hvilken grad de planlagte resultatene vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål eller møte andre viktige samfunnsutfordringer, både i nåtid og i et framtidsperspektiv.
• I hvilken grad de potensielle virkningene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling og kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på og graden av formidling og kommunikasjon rettet mot forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere, og direkte involvering av disse gruppene.

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kunnskap og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (tilpasset hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne har gjensidig utfyllende ekspertise, og i hvilken grad prosjektgruppen som helhet innehar den nødvendige ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte og skape merverdi.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad arbeidsplanen er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i tråd med den enkelte arbeidspakkes mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | FP

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskningskvalitet, Virkning og effekter og Gjennomføring (Excellence, Impact og Implementation).

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

Det legges spesiell vekt på at søknaden må tydeliggjøre relevansen til Finansmarkedsfondets formål, samt at støtten fra fondet har utløsende effekt. Det må redegjøres for konsekvenser av eventuell redusert støtte. Se Finansmarkedsfondets regelverk på www.finansmarkedsfondet.no.

Styret ser det som ønskelig med en prosjektportefølje med god faglig og institusjonell spredning.

Behandlingsprosedyre

Alle søknader om Forskerprosjekt vil bli vurdert av et internasjonalt ekspertpanel. Etter at panelvurderingen er gjennomført vil søknader bli vurdert med hensyn til relevans for utlysningen. Administrasjonen skriver så en innstilling med anbefalinger til Finansmarkedsfondets styre. Styret fatter til slutt vedtak om bevilgning eller avslag.

Forventet svar på søknaden er januar 2020.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 03.00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.