Gjennomført

Gaveforsterkningsordningen

Stortinget har ikke bevilget midler til Gaveforsterkningsordningen for 2021, og  ordningen avvikles. Dette framgår av tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Norges forskningsråd for 2021. Forskningsrådet har fordelt alle midlene som ble bevilget for 2020. Utlysningen er derfor stengt, og alle søknader som ligger i kø og som ikke har fått tildeling, vil bli avslått. Forskningsrådet starter utensending av avslagsbrev i januar 2021.

Formål

Private gaver på minst tre millioner kroner gitt til langsiktig, grunnleggende forskning, kan utløse et tillegg fra staten på 25 prosent av gavebeløpet, såkalt gaveforsterkning.

Formålet er å styrke langsiktig, grunnleggende forskning, gjennom å stimulere til at flere private aktører gir gaver til dette formålet.

Forskningsrådet forvalter gaveforsterkningsordningen på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Om utlysningen

Gaveforsterkning gis som tilskudd til gaver som brukes til langsiktig, grunnleggende forskning. Langsiktig, grunnleggende forskning er et vidt begrep som kjennetegnes ved langsiktighet og at den har tilegnelse av ny grunnleggende innsikt som mål.

Hvem kan søke?

Universiteter, høgskoler med doktorgradsrett, Forskningsrådet, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og Det Norske Videnskaps-Akademi kan søke ordningen. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig skal være et universitet, en høyskole med doktorgradsrett, Forskningsrådet, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab eller Det Norske Videnskaps-Akademi.

Administrativt ansvarlig

Administrativt ansvarlig skal være den stillingshaver som har fullmakt til å representere og forplikte prosjektansvarlig organisasjon overfor Forskningsrådet, for eksempel institutt- eller fakultetsleder. Administrativt ansvarlig må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Prosjektleder

Prosjektleder kan for eksempel være den som administrerer bruken av gaven og står som kontaktperson overfor giver av gaven. Prosjektleder kan være en administrativt eller vitenskapelig ansatt.

Hva kan du søke om støtte til?

Spesielle føringer for gaveforsterkning

Gaven

 • Gavens verdi må være minst tre millioner kroner. Gaven må være utbetalt etter 1. januar 2014.
 • Det er en forutsetning at gaven brukes til langsiktig, grunnleggende forskning. Langsiktig, grunnleggende forskning er et vidt begrep som kjennetegnes ved langsiktighet og at den har tilegnelse av ny grunnleggende innsikt som mål. Dersom deler av gaven skal brukes til tiltak som faller utenfor definisjonen, skal dette komme klart fram i søknaden og det aktuelle beløpet skal trekkes fra i beløpene i søknaden.
 • Gaver/tildelinger som er mottatt på grunnlag av utlysning eller konkurranse, er også omfattet av gaveforsterkningsordningen.
 • Gaveforsterkning gis ikke dersom gaven inngår i en pris. Ved tildeling av prispenger kan det være vanskelig å sikre at kravet om at gaven skal gå til langsiktig grunnleggende forskning er oppfylt. Gaver som benyttes som prispenger, utløser derfor ikke krav om gaveforsterkning.
 • Gaveforsterkning gis ikke til utdanning eller oppføring av bygg, men kan gis til vitenskapelig utstyr som er nødvendig til bruk for langsiktig, grunnleggende forskning. Gaven og gaveforsterkningen kan da også brukes til bygningstilpasninger i de tilfeller hvor dette er en nødvendig forutsetning for utnyttelsen av utstyret. Tilpasningene kan f.eks. gjelde avtrekk, system for avfallshåndtering o.l. ved laboratoriearbeid.

Mottakeren

 • Prosjektansvarlig som er mottaker av gaven og gaveforsterkningen må være et norsk universitet, en norsk høyskole med rett til å tildele doktorgrad, Norges forskningsråd, Det Norske Videnskaps-Akademi eller Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.
 • Gaver til høyskoler skal være gitt til et fagområde høyskolen har rett til å tildele doktorgrad i.
 • Gaver og gaveforsterkningen til Norges forskningsråd, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og Det Norske Videnskaps-Akademi skal tildeles forskere etter konkurranse for å sikre at midlene blir brukt til forskning med høy kvalitet.

Giveren

 • Giveren må være en enkeltperson eller et annet privat rettssubjekt. Offentlige midler skal ikke utløse gaveforsterkning. Givere som er en del av en kommune, fylkeskommune eller staten som rettssubjekt er derfor utelukket fra ordningen. Det kan ikke sendes inn søknad om gaveforsterkning dersom gaven eller deler av gaven kommer fra en giver som er utelukket fra ordningen.
 • Giveren kan ikke bruke gaven til å bestille forskning for direkte anvendelse i egen virksomhet eller stille vilkår om rettigheter til resultatet av forskningen.
 • Det henvises for øvrig til Forskrift om forsterkning av gaver til forskning samt til Kunnskapsdepartementets Veileder for forvaltning av gaveforsterkningsordningen.pdf.

Utbetaling og rapportering

Forskningsrådet utbetaler bevilgningen på grunnlag av mottatt og godkjent faktura. Prosjektansvarlig skal sende EHF- faktura til Forskningsrådet. Den skal merkes med prosjektnummeret som "Deres ref.". Fakturaen kan tidligst sendes 1. januar i det kalenderåret bevilgningen er gitt for. Siste frist for å sende inn faktura er 20. januar året etter det kalenderåret som bevilgningen er gitt for.

Prosjektansvarlig skal sende sluttrapport til Forskningsrådet når gaven og gaveforsterkning er brukt opp, jf. § 6 i gaveforsterkningsforskriften.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Det er ingen spesielle temaer for denne utlysningen.

Gaveforsterkning

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Viktig: Det er andre typer krav til søknader om gaveforsterkning, enn til søknader til Forskningsrådets andre ordninger. Men feltene i søknadsskjemaet er de samme. Det er derfor spesielle føringer for hvordan du skal fylle ut skjemaet:

"Prosjektinformasjon"

Alle obligatoriske felter skal fylles ut. Gi en kort beskrivelse av gaven og forskningen og vær oppmerksom på det som står i feltet for "Prosjektsammendrag" vil bli offentliggjort dersom prosjektet innvilges gaveforsterkning.

"Plassering"

Dersom det er bevilget gaveforsterkning til samme gave tidligere, vennligst oppgi dette under punkt 3, "Plassering", i søknadsskjemaet. Huk av for "Ja" på spørsmålet "Er søknaden relatert til andre søknader eller pågående prosjekter med støtte fra Forskningsrådet eller annen offentlig finansieringsordning?", og oppgi prosjektnummeret for det eksisterende prosjektet i feltet for "Nærmere opplysninger".

"Framdriftsplan"

I søknader som sendes inn f.o.m. juni 2019 skal prosjektperioden settes til 1.1. 2021 til 31.12. 2021. Datoene viser når bevilgningen fra Forskningsrådet tidligst kan utbetales, ikke selve forskningsprosjektets varighet. 

"Budsjett"

I feltene for kostnadsplan/kostnadssted/finansieringsplan skal du kun føre beløpet for gaveforsterkningen, ikke selve gaven. Beløpet føres i raden "Andre driftskostnader" i Kostnadsplanen og i raden "Forskningsrådet" i Finansieringsplanen. I tabellen Kostnadssted føres gaveforsterkningsbeløpet opp i den sektoren som gaven og gaveforsterkningen skal benyttes i. Beløpene skal oppgis i hele tusen i tabellene, det vil si at du skal runde opp eller ned. Det er derfor viktig at det eksakte beløpet for gaven og gaveforsterkningen skrives inn i spesifikasjonsfeltet.

Obligatoriske vedlegg

Følgende vedlegg skal sendes inn sammen med søknaden:

 • Kopi av signert avtale mellom giver og mottaker av gaven/tildelingen. Dersom gavebeløpet ikke framgår av avtalen, må det legges ved dokumentasjon som viser dette. (Vedleggstype Prosjektbeskrivelse i søknadsskjemaet)
 • Bankutskrift som dokumenterer mottatt beløp. (Vedleggstype Annet i søknadsskjemaet)
 • Søkers egenerklæring. NB: Mal skal brukes. Malen finner du nederst på denne siden. (Vedleggstype Annet i søknadsskjemaet)

Vedleggene kan være på norsk eller engelsk.

Behandlingsprosedyre

Det er ikke egne frister for søknader om gaveforsterkning, søknadene kan sendes inn til Forskningsrådet fortløpende.

Merk at det nå bare kan søkes om bevilgning for budsjettåret 2021 eller senere år.

Bakgrunnen for dette er at Forskningsrådet har mottatt søknader med søknadsbeløp som overskrider den bevilgede budsjettrammen for 2019 og den forventede budsjettrammen for 2020.

I henhold til forskrift skal søknader som det ikke er midler til å dekke året søknaden ble mottatt overføres til påfølgende budsjettår. Søknader som sendes inn f.o.m. mai 2019 vil tidligst kunne få bevilgning for budsjettåret 2021 og deretter 2022 osv.

Det er etablert en køordning og søknadene vil bli prioritert i rekkefølge etter dato for når komplett søknad ble mottatt. Søknaden anses som komplett når alle obligatoriske vedlegg er med og all informasjon som er nødvendig for at Forskningsrådet skal kunne fatte vedtak, er å finne i søknadsskjemaet eller i vedleggene.

Behandlingstid

Normal behandlingstid etter innsendt søknad er tre måneder, men dersom det er feil eller mangler med søknaden, må det påregnes ytterligere behandlingstid.

Tilsagn og kontrakt

Søknader som innvilges vil få kontrakt med tilsagn om at midlene kan utbetales i et angitt budsjettår frem i tid, under forutsetning av statlig bevilgning for det året. Kontrakten vil bli sendt til administrativt ansvarlig på Mitt nettsted.

Avvisning

Søknader som ikke oppfyller kravene gitt ved forskrift eller som ikke oppfyller Forskningsrådets krav til søknadsdokumenter vil bli avvist.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 03.11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.