Gjennomført
Se Resultat

Forsterkningsmidler til norske deltakere i Horisont 2020-prosjekter

Oppdatert 11.9.2019: På grunnlag av flere henvendelser, presiserer vi følgende: FORSTERK-midler kan ikke benyttes til forskning, utvikling eller innovasjonsaktiviteter. Dersom det inngår personal- og indirekte kostnader i budsjettet, kan disse beregnes etter standard satser.

Dersom EU-prosjektet ditt allerede har fått tildelt forsterkningsmidler fra et tematisk program i Forskningsrådet (f. eks. fra BIONÆR, HELSE-EU eller KLIMA), kan ikke samme EU-prosjekt brukes som utgangspunkt for å søke om støtte fra FORSTERK.

Dette er en pilotutlysing. Med forbehold om tilgjengelig budsjett, vil det bli publisert en tilsvarende utlysning i 2020.

Oppdatert 3.9.2019: Du må sende oss søknaden om forsterkningsprosjekt FØR starten på siste året i Horisont 2020-prosjektet. Horisont 2020-prosjektet må ha aktivitet i 2020 eller seinere. Prosjekter behøver ikke å ha 12 måneder igjen av prosjektperioden fra 1.1.2020 for å kvalifisere for støtte.

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

25. sep 2019

Søknadsfrist

Viktige datoer

Formål

Forsterkningsordningen har som mål å få flere norske aktører til å innta en sentral rolle i Horisont 2020-prosjekter, og å gi flere norske aktører tilgang på kunnskapen som produseres i Horisont 2020-prosjektene. Dette skal forsterke virkningene av Horisont 2020-prosjektene i Norge, for forskning, samfunnsliv og næringsliv.

Ordningen er rettet mot en avgrenset søkergruppe som består av norske deltagere som har en sentral rolle i et H2020-prosjekt. Midlene skal ikke være en tilleggsfinansiering av aktivitetene i Horisont 2020-prosjektet, men benyttes til selvstendige aktiviteter (se mer om dette i punktet 'Hva kan du søke om?' under).

Om utlysningen

Utlyst beløp (den totale rammen) for utlysningen er på 29 millioner kroner.

Søknadene bør ligge innenfor rammen av 0,5–1,0 millioner kroner per prosjekt,
med en varighet per prosjekt på 1–2 år.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Alle typer aktører fra alle sektorer som har en sentral rolle i et pågående Horisont 2020-prosjekt som:

 • er koordinator eller arbeidspakkeleder i Horisont 2020-prosjektet, eller
 • mottar 15 prosent eller mer av den innvilgede EU-støtten til Horisont 2020-prosjektet

Legg merke til at du bare kan søke om ett forsterkningsprosjekt per Horisont 2020-prosjekt.

Der det er flere norske aktører i et Horisont 2020-prosjekt, forutsetter Forskningsrådet at de av disse som er interessert sender inn en samlet søknad om forsterkningsprosjekt.

Du må sende oss søknaden om forsterkningsprosjekt FØR starten på siste året i Horisont 2020-prosjektet:

Horisont 2020-prosjektet må ha aktivitet i 2020 eller seinere. Det behøver ikke gjenstå 12 måneder fra 1.1.2020 for å kvalifisere for støtte.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen står som prosjektansvarlig for prosjektet i søknadsskjemaet.

Krav til prosjektleder

Prosjektleder i forsterkningsprosjektet skal ha en sentral rolle i Horisont 2020-prosjektet.

Krav til samarbeidspartner

Samarbeidspartnere i forsterkningsprosjektet bør fortrinnsvis ha sentrale roller i Horisont 2020-prosjektet.

Vi kan godta andre samarbeidspartnere dersom de gir en merverdi i forsterkningsprosjektet. Du må redegjøre for denne merverdien i søknaden.

Hva kan du søke om støtte til?

Godkjente aktiviteter i forsterkningsprosjektet kan være:

 • etablering og drift av nasjonale nettverk i forbindelse med Horisont 2020-prosjektet
 • tilknytning av flere norske partnere til arbeidet i Horisont 2020-prosjektet
 • deltakelse på spesifikke nasjonale konferanser med relevans for Horisont 2020-prosjektet
 • ekstra innsats for å formidle resultatene i Norge fra Horisont 2020-prosjektet, f.eks. ved å arrangere workshops, produsere formidlingsmateriell osv.
 • eventuelle andre aktiviteter som øker nytten i Norge ved deltakelse i Horisont 2020-prosjektet

Det er viktig at forsterkningsprosjektet inneholder selvstendige aktiviteter som bygger på resultatene på Horisont 2020-prosjektet, og ikke er en dobbeltfinansiering av aktiviteter i Horisont 2020-prosjektet.

Godkjente kostnader er aktiviteter og direkte utgifter knyttet til aktivitetene listet over.

Du kan søke om inntil 100 prosent av budsjetterte prosjektkostnader i økonomisk støtte.

Forutsetning for støtte

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Internasjonalisering

Forsterkning

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse. Bruk standard mal. Du kan laste ned denne nederst i utlysningen.
 • Horisont 2020-prosjektets prosjektbeskrivelse (Part B i PDF-format). (Lastes opp under "Annet" i søknadsskjema.)

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter, nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn de som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknader til denne utlysningen er ikke underlagt full vurdering etter Forskningsrådet faste vurderingskriterier.

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Prosjekter som tilfredsstiller kravene til finansiering og som for øvrig er i tråd med ordningens formål, vil bli prioritert som følger:  

 1. koordinator prioriteres foran arbeidspakkeleder som prioriteres foran ordinære deltakere
 2. størrelsen på de norske deltakernes andel av budsjettet i Horisont 2020-prosjektet (i euro)
 3. den totale størrelsen på Horisont 2020-prosjektet (i euro)

Behandlingsprosedyre

Alle søknader vil bli behandlet av administrasjonen i Forskningsrådet.

Administrasjonen fatter endelig vedtak om bevilgning eller avslag.

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søker må svare på alle punktene i malen for prosjektbeskrivelse. Spørsmålene bør være besvart så konkret og spesifikt som mulig.

Forventet svar på søknaden er desember 2019.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 09.19 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.