Gjennomført
Se Resultat

Forskning for Mattilsynet

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

25. sep 2019

Søknadsfrist

11. des 2019

Bevilgningsmøte

01. jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2020

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Utlysningen er rettet mot effektiv forvaltning for å forebygge introduksjon og spredning av nye planteskadegjørere, og skjer i samarbeid med Mattilsynet. Formålet er å styrke forvaltningen av norsk plantehelse.

Om utlysningen

Formålet med utlysningen er å bidra til mer effektiv forvaltning for å forebygge introduksjon og spredning av nye planteskadegjørere.

Prosjektet skal se på aktuelle muligheter for å redusere risiko knyttet til introduksjon og spredning av nye alvorlige planteskadegjørere. Relevant tverrfaglig forskningssamarbeid er ønskelig.

Prosjektet skal besvare følgende spørsmål:

Hvordan kan importører av planter og andre smittebærende emner settes bedre i stand til å ta ansvar for sin plantesanitære status?

Prosjektet skal gi ny kunnskap om:

Kompetanse og holdninger hos ulike grupper av importører av planter og andre smittebærende emner med henblikk på å kunne gjøre egne farevurderinger og gjennomføre mottakskontroll av sendinger.

Virksomhetenes utfordringer knyttet til å oppfylle krav til internkontroll og dokumentere at importerte partier tilfredsstiller offentlige krav.

Effekter av informasjon og ulike veiledningstiltak.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig må være en godkjent norsk forskningsorganisasjon.

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet.

Krav til prosjektleder

Prosjektleder må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne sammenheng regnes det å være eller ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren også som førstestillingskompetanse.

Krav til samarbeidspartner

Andre forskningsorganisasjoner enn prosjektansvarlig kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet, gjennomføre prosjektaktiviteter og motta støtte på linje med prosjektansvarlig.

Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere i Forskerprosjekt og motta støtte, men de kan være leverandør av FoU-tjenester til prosjektet. Eventuelle immaterielle rettigheter knyttet til resultater av leverandørens arbeid tilfaller oppdragsgiver.

Krav til brukermedvirkning

Det skal opprettes referansegruppe for prosjektet, der bl.a. Mattilsynet skal være representert.

Hva kan du søke om støtte til?

Forskningsrådet kan i denne utlysningen finansiere inntil 100 % av prosjektkostnadene hos berettigede støttemottakere.

For at Forskningsrådet kan beregne sin støtte må søknaden inneholde et samlet prosjektbudsjett basert på følgende godkjente prosjektkostnader:

Forutsetning for støtte

Forskningsrådets finansiering skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte gjennom rettigheter til prosjektresultater. Tildelt støtte i denne utlysningen utgjør dermed ikke statsstøtte.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.  

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Mat og landbaserte bioressurser

Mat - Grønn sektorTrygg verdikjedeMattrygghet

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist vi behandler.

  • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
  • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
  • Alle maler kan lastes ned nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

  • prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider etter fastlagt mal, se nederst i utlysningen
  • CV for prosjektleder etter fastlagt mal, se nederst i utlysningen

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

  • CV for sentrale deltakere i prosjektet etter fastlagt mal, se nederst i utlysningen
  • forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

I 2019 innfører Forskningsrådet nye vurderingskriterier: kvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. Kriteriene er tilpasset slik at de vil være egnet til å vurdere både grunnleggende og anvendt forskning.

Forskningskvalitet | FP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og utvider forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og forskningsspørsmål er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som utvider forskningsfronten, inkludert ny kunnskap av teoretisk, metodologisk, eksperimentell eller empirisk art.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på forskningsspørsmålene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og interdisiplinære innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvis relevant, i hvilken grad prosjektet forholder seg til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en god måte. I hvilken grad brukeres/interessenters kunnskap tas i bruk på en egnet måte.

Virkninger og effekter | FP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både i nåtid og i et framtidsperspektiv.
• Dersom det er relevant for prosjektets mål, i hvilken grad de planlagte resultatene vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål eller møte andre viktige samfunnsutfordringer, både i nåtid og i et framtidsperspektiv.
• I hvilken grad de potensielle virkningene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling og kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på og graden av formidling og kommunikasjon rettet mot forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere, og direkte involvering av disse gruppene.

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kunnskap og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (tilpasset hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne har gjensidig utfyllende ekspertise, og i hvilken grad prosjektgruppen som helhet innehar den nødvendige ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte og skape merverdi.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad arbeidsplanen er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i tråd med den enkelte arbeidspakkes mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | FP

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskningskvalitet, Virkning og effekter og Gjennomføring (Excellence, Impact og Implementation).

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt.

Behandlingsprosedyre

Alle søknader om Forskerprosjekt vil bli vurdert av internasjonale ekspertpaneler. Etter at panelvurderingen er gjennomført vil søknader bli vurdert med hensyn til relevans for utlysningen. Administrasjonen skriver så en innstilling med anbefalinger til bevilgende organ. Bevilgende organ fatter til slutt vedtak om bevilgning eller avslag.

Forventet svar på søknaden er desember 2019.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. november 2022, 13.54 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.