Forprosjekt til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt innenfor velferd, arbeidsliv og migrasjon

Gjennomført

Formål

Formålet med utlysningen er å stimulere til samarbeid mellom forskningsmiljøer og samarbeidspartnere om å løse eller håndtere samfunnsutfordringer som er sentrale innenfor programmet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM). Forprosjekter skal utvikle kompetanse- og samarbeidsprosjekter som etter planen vil bli lyst ut med søknadsfrist 16. september 2020.

Viktige datoer

14 aug 2019

Åpen for søknad

25 sep 2019

Søknadsfrist

01 jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01 jun 2020

Seneste tillatte prosjektstart

16 sep 2020

Planlagt frist for hovedutlysningen

30 sep 2020

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt i VAM skal bidra til å løse samfunnsutfordringer innenfor velferd, arbeidsliv og migrasjon. Temaene må være sentrale innenfor VAM, jf. programplanen (denne finner du lenger ned i utlysningen under Aktuelle tema). Eksempler kan være tiltak for å redusere ulikhet, øke inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet eller i samfunnet, eller bidra til helsefremmende arbeidsplasser. Dette er kun ment som eksempler og er ikke uttømmende. Utgangspunktet for prosjektet kan være utfordringer og mål samarbeidspartnerne har i praktiseringen av sitt ansvar og hvor forsknings-basert kunnskap kan bidra til forbedret praksis.

I et forprosjekt til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt i VAM kan man gjennomføre ulike typer forberedende arbeid, aktiviteter og tiltak som er nødvendig for å utvikle prosjektideen ytterligere og avklare viktige forutsetninger for at den skal kunne realiseres. Forprosjektet kan for eksempel brukes til å etablere samarbeidskonstellasjoner og gjennomføre forberedende utredninger.

Det er ikke krav om å ha et forprosjekt for å søke på hovedutlysningen i 2020. Bevilgning til forprosjekt medfører ingen forpliktelser for Forskningsrådet ved eventuell framtidig søknad om midler til samarbeidsprosjekter.

Statsstøtte

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Støtte under ordningen tildeles i henhold til den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 25. I tillegg må de generelle vilkårene i forordningen kapittel I være oppfylt. Reglene kan leses her (på engelsk). Her finner du en norsk versjon av reglene.

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Utlysningen er godkjent som støtteordning av EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse GBER 40/2019/R&D&I.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke i samarbeid med aktører fra offentlig og privat sektor, frivillig sektor, interesseorganisasjoner og andre forskningsorganisasjoner.

Se definisjonen på offentlig sektor her.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig må være en godkjent norsk forskningsorganisasjon og må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet.

Krav til prosjektleder

Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.

Krav om samarbeidspartnere

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, inkludert forprosjektene, krever aktivt samarbeid med en eller flere aktuelle samarbeidspartnere. Samarbeidspartnere kan være næringsliv, samfunnsaktører i offentlig sektor, arbeidslivet parter, frivillig sektor, og/eller andre nasjonale og internasjonale aktører som er relevante for prosjektet. Søkerne må ha en ambisjon om at arbeidet skal føre til videre samarbeid.

Prosjektet skal gjennomføres i henhold til statsstøtteregelverkets definisjon av faktisk samarbeid, som blant annet innebærer at resultatene i prosjektet skal tilfalle prosjektansvarlig og øvrige samarbeidspartnerne. Definisjonen for faktisk samarbeid er følgende:

samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid.

Hva kan du søke om støtte til?

Forskningsrådet kan i denne utlysningen bidra til å dekke kostnader som er nødvendige for gjennomføringen av forprosjektet. Kostnader skal være knyttet til aktiviteter som faller innenfor statsstøtteregelverkets definisjon av forundersøkelser (se lenke) inkludert seminarer/workshops og andre tiltak for å bygge nettverk og etablere samarbeidsrelasjoner som grunnlag for et kompetanse -og samarbeidsprosjekt.

For at Forskningsrådet kan beregne støtte må søknaden inneholde et samlet prosjektbudsjett basert på følgende støtteberettigede prosjektkostnader:

Forutsetning for støtte

 • Forskningsrådets støtte til forskningsorganisasjonene som inngår i prosjektet skal gå til deres ikke-økonomiske aktivitet.
 • Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).
 • Støtte til organisasjoner som ikke som ikke er forskningsorganisasjoner eller som i denne utlysningen ikke opptrer som foretak skal gå til deres ikke-økonomiske aktivitet.
 • Forskningsrådets øvrige forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Velferd, arbeidsliv og utdanning

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Maler for vedlegg kan lastes ned nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse på maksimalt tre sider etter fast mal som du finner nederst i utlysningen.
 • CV for prosjektleder og sentrale deltakere etter fast mal som du finner nederst i utlysningen
 • bekreftelse på samarbeidspartnere

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknadene vil bli vurdert etter følgende kriterium:

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

Vi vil prioritere prosjekter

 • som gir best mulig tematisk spredning innenfor VAMs programplan 
 • med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt

Behandlingsprosedyre

Søknader om forprosjekt til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt behandles administrativt av Forskningsrådet.

Forventet svar på søknaden er desember 2019.