Gjennomført

Forprosjekt til før-kommersielle offentlige anskaffelser

Denne utlysningen er kun åpen for søkere som etter skisse med frist 10. april er invitert til å søke om forprosjektmidler. 

Viktige datoer

22. mai 2019

Søknadsfrist forprosjekter

13. jun 2019

Forventet svar på søknaden om forprosjektmidler

20. nov 2019

Søknadsfrist hovedprosjekter

20. des 2019

Forventet svar på søknad om hovedprosjektmidler

01. jan 2020

Tidligste oppstart hovedprosjekter

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å styrke offentlig sektors bruk av innovative anskaffelser. Målet med før-kommersielle anskaffelser er å bidra til mer etterspørselsdrevet innovasjon tilpasset offentlig sektors utfordringer, og at næringslivet skal utnytte det verdiskapingspotensial som ligger i offentlig sektor sine utfordringer. Det handler om å få i stand offentlig-private samarbeid som løser faktiske behov og gir gevinst både for offentlig og privat part. Samarbeidene skal etableres gjennom en før-kommersiell anbudskonkurranse.

Hensikten med forprosjektene er å fastslå om problemstillingen egner seg godt for et samarbeid gjennom en før-kommersiell anskaffelse.

Om utlysningen

Dette er trinn to i samarbeidet mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet om å lyse ut inntil 100 millioner til innovative offentlige anskaffelser.

Alle som sendte inn en skisse innen fristen 10. april har fått en tilbakemelding om prosessen videre. Prosjekter som kan egne seg for et innovasjonspartnerskap blir vurdert videre av Innovasjon Norge. Prosjekter som egner seg for en før-kommersielle anskaffelse kan søke om forprosjektmidler fra Forskningsrådet.

Forskningsrådet vil finansiere inntil 8 forprosjekter og i neste trinn inntil 4 hovedprosjekter.

Forprosjekt: midler til å gjennomføre en forberedende fase

Før en før-kommersiell anskaffelse legges ut på anbud, skal det gjennomføres en grundig behovsavklaringsfase. I denne fasen inkluderes både sluttbrukere og fagmedarbeidere i en dialog om det faktiske behovet. Videre kan man benytte for eksempel tjenestedesignere, prosesskonsulenter, forskere og/eller andre fagspesialister til å bistå i prosessen. Ikke minst inviteres potensielle leverandører inn i ulike dialogaktiviteter for å kartlegge hva som allerede finnes av løsninger og hva det det kan være mulig å etterspørre av ny forskning og utvikling på feltet.

Forskningsrådet lyser ut egne forprosjektmidler til å gjennomføre den forberedende fasen. Kun aktører som har sendt inn en skisse til Innovasjon Norge innen fristen den 10. april, vil kunne søke om disse forprosjektmidlene.

Forprosjektsøknaden må bygge videre på det som er beskrevet i skissen. Innsendt skisse skal legges ved (lastes opp i systemet) som prosjektbeskrivelse. Dere kan gjøre noen revideringer i skissen, men dere kan ikke endre hovedinnholdet (problemet som skal løses).

I tillegg til skissen, skal søknaden inneholde en plan for gjennomføring av forprosjektet, med hovedaktiviteter - tidsbruk og kostnader, samt opplysninger om eventuell tilleggsfinansiering.

Søknadsfristen for forprosjektmidler er 22. mai.

Hovedprosjekt: midler til å gjennomføre en før-kommersiell anskaffelse i 3 faser:

I hovedprosjektene skal det gjennomføres en før-kommersiell anskaffelse i 3 faser: en designfase, en FoU- og prototypeutviklingsfase og en testfase. Arbeidet evalueres etter hver fase. De beste løsningene inviteres videre til neste fase. Minst to konkurrerende leverandører beholdes helt til siste fase.

Når utviklingsarbeidet er avsluttet, skjer selve innkjøpet av den utviklede løsningen. Innkjøpet gjennomføres som en separat anskaffelse, som er åpen for alle leverandører.

Utviklingsarbeidet i en før-kommersiell anskaffelse skjer i henhold til FoU-unntaket.

Bare de offentlige virksomhetene som får forprosjektmidler fra Forskningsrådet, kan søke om hovedprosjektmidler til å gjennomføre en før-kommersiell anskaffelse.

Søknadsfristen for hovedprosjektmidler er 20. november 2019.

Utlysningen finnes bare på norsk.

Hvem kan søke?

Offentlige virksomheter som forvalter samfunnsoppgaver, som kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, direktorater og etater.

Private aktører kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Offentlige virksomheter som forvalter samfunnsoppgaver, som kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, direktorater og etater.

Hva kan du søke om støtte til?

Midlene i hovedprosjektene skal i hovedsak gå til å finansiere forsknings- eller utviklingskostnader hos de bedriftene og eventuelt forskningsaktørene som søkerne inngår kontrakt med. 

Den offentlige virksomheten har anledning til å benytte forprosjektmidlene og en mindre andel av hovedprosjektmidlene til å dekke eksempelvis følgende kostnader: 

  • Ekstern kompetanse i form av teknologikompetanse, designkompetanse, tjenestedesign, tilretteleggingskompetanse som kan bidra med å kartlegge behovet og gjennomføre markedsdialogen.
  • Andre utgifter relatert til prosjektet som for eksempel leie av lokale, utstyr, møtekostnader osv. kan også dekkes, men ikke utgjøre en betydelig andel.

Midlene som innvilges skal ikke brukes til å finansiere det endelige kjøpet av det nye produktet eller den nye tjenesten. 

Hvor kan du lære mer om før-kommersielle anskaffelser?

Les mer om før-kommersielle og andre former for innovative anskaffelser hos våre samarbeidspartnere: Difi og Leverandørutviklingsprogrammet.

Vil du lære mer om før-kommersielle anskaffelsesprosjekter, kan det være lurt å sette seg litt inn et pågående prosjekt. Gjesdal kommune er med i et før-kommersielt anskaffelsesprosjekt som har fått navnet FABULOS

På Leverandørutviklingsprogrammet sine nettsider kan du finne flere eksempler på innovative anskaffelsesprosjekter. Noen av disse har vært gjennomført som før-kommersielle anskaffelsesprosjekter.

Dette er blant annet:

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden må sendes inn innen 22.05.2019 kl. 13.00 – og gjerne så raskt som mulig. Det er ikke mulig å redigere innsendte søknader. Trykk derfor ikke på "send-inn-knappen" før søknaden er ferdig til å sendes inn.

  • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk.
  • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg 

  • skisse innsendt til fristen 10.04.2019, på maksimalt 5 sider
  • CV for prosjektleder

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Vurderingskriterier

Søknadene blir vurdert av interne og eksterne fageksperter som sitter i et ekspertpanel. Vurderingen fra ekspertpanelet har avgjørende betydning for om forprosjektet kan tildeles støtte.

Ekspertpanelet bruker disse vurderingskriteriene:

Forskning og innovasjon

Virkninger og effekter

Gjennomføring

Relevans for utlysningen

Behandlingsprosedyre

Endelig beslutning om hvilke søkere som får midler til forprosjekt vil offentliggjøres 13. juni.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 13.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.