Gjennomført
Se Resultat

Data og tjenester overalt – Forskerprosjekt

Prosjekter må starte opp innen 6 måneder etter eventuell bevilgning.

Hvis dere skal søke om et prosjekt som innebærer samarbeid med partnere som ikke er forskningsinstitusjoner så skal dere søke gjennom utlysningen av Kompetanse- og samarbeidsprosjekter.

Vi vil ha en ny, justert versjon av denne utlysningen fra og med februar. Den nye utlysningen vil prioritere kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer. Vi vil også prioritere prosjekter med samarbeid på tvers av sektorer eller på tvers av fag og disipliner.

Denne utlysningen stenges 16. mars og det vil ikke være mulig å sende inn søknader til denne etter dette. Du vil finne den nye og justerte utlysningen her. Denne versjonen vil også ha løpende frist.

Formål

Målet med utlysningen er å styrke forskningsinnsatsen innenfor temaet "Data og tjenester overalt". Forskningsinnsatsen skal flytte forskningsfronten, sørge for viktig kompetansebygging og skape nye muligheter på kortere eller lengre sikt.

Om utlysningen

Utlysningen har som målsetning å styrke IKT-forskning innenfor prioriterte tema for innovasjon og verdiskaping.

Produksjon, forvaltning og bruk av stadig økende mengder av elektroniske data og digitalt innhold spiller en hovedrolle innenfor flere samfunnsutfordringer. Det er også stor etterspørsel etter ny kunnskap og kompetanse både i næringslivet og i det offentlige.

Forskningsområdene innenfor "Data og tjenester overalt", kan grupperes på denne måten:

 • Tingenes internett, mobilitet og trådløse infrastrukturer
 • Kunstig intelligens, autonome og kognitive systemer
 • Digitale grensesnitt, robotikk og virtuelle omgivelser

Det er også viktig at de gjennomgripende og transformerende effektene av IKT blir forstått og at samfunnsmessige behov, bærekraft og ansvarlighet ivaretas. Forskningsområdene åpner for tverrfaglige problemstillinger og innsats fra flere fagområder og aktører.

Hva slags type prosjekter ser vi etter?

I denne utlysningen ønsker vi å finansiere prosjekter som hver for seg besvarer utfordringer innenfor en av tre tidshorisonter.

 • Nær tidshorisont: Vi ønsker prosjekter som kan føre til innovasjoner i næringslivet, offentlig sektor og andre samfunnsnyttige virksomheter. Et eksempel kan være løsninger der digitalisering kan omforme eksisterende, eller skape nye bransjer gjennom avanserte produksjonsprosesser.
 • Mellomlang tidshorisont: Vi ønsker prosjekter som skal flytte forskningsfronten og bygge fag og miljøer innenfor ett eller flere av forskningsområdene gitt i utlysningen. Det er åpent for nye områder som kommer i forlengelsen disse. 
 • Lang tidshorisont: Vi ønsker dristige prosjekter det kan være knyttet stor usikkerhet til, men som kan bære i seg potensiale for store gevinster og radikale gjennombrudd. Her etterspør vi nye forskningsområder som følger opp tema for utlysningen; "Data og tjenester overalt".

Figuren illustrerer hva som er hovedmålsettingen med de forskjellige tidshorisontene.

Det må tydelige fremgå av søknaden hvilken av de tre tidshorisontene prosjektet retter seg inn mot.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk (kommer). Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til samarbeidspartner

Det er bare forskningsorganisasjoner som kan være samarbeidspartnere og motta støtte gjennom Forskerprosjekt.

Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere i forskerprosjekter og mottatt støtte, men de kan være leverandør av FoU-tjenester til prosjektet. Eventuelle immaterielle rettigheter knyttet til resultater av leverandørens arbeid tilfaller oppdragsgiver.

Vi oppfordrer til samarbeid på tvers av fagområder og fagdisipliner der det er relevant for å oppnå målene.

Hva kan du søke om støtte til?

Forskningsrådet kan i denne utlysningen finansiere inntil 100 % av de kostnadene deltakende forskningsorganisasjoner har som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet.

For at Forskningsrådet kan beregne støtte må søknaden inneholde et samlet prosjektbudsjett basert på følgende godkjente prosjektkostnader:

Utenlandsstipend skal ikke inngå i søknaden. Dette kan prosjektet søke om etter oppstart når det er relevant.

Dersom ph.d.- og postdoktorstipendiater inngå i prosjektet og det foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan søknad om utenlandsstipend inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen ordning for Utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan eventuelle ph.d.- og postdoktorstipendiater som inngår i prosjektet senere søke om støtte til utenlandsopphold i løpet av prosjektperioden.

Forutsetning for støtte

Forskningsrådets finansiering skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte gjennom rettigheter til prosjektresultater. Tildelt støtte i denne utlysningen utgjør dermed ikke statsstøtte.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.  

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Muliggjørende teknologier

IKT forskningsområde

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

For utlysninger med løpende søknadsfrist er det ikke mulig å sende inn en søknad flere ganger. Gjør derfor søknaden helt ferdig før du sender den inn.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Du kan laste ned alle vedleggsmalene nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelsen skal følge fastlagt mal og skal være på maks 10 sider
 • CV for prosjektleder (maks 4 sider, inkludert publikasjonsliste)
 • CV for sentrale personer i prosjektet (maks 4 sider per CV, inkludert publikasjonsliste)

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

I 2019 innfører Forskningsrådet nye vurderingskriterier. For Forskerprosjekt er disse Forskningskvalitet, Virkninger og effekter og Gjennomføring.

Forskningskvalitet | FP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og utvider forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og forskningsspørsmål er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som utvider forskningsfronten, inkludert ny kunnskap av teoretisk, metodologisk, eksperimentell eller empirisk art.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på forskningsspørsmålene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og interdisiplinære innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvis relevant, i hvilken grad prosjektet forholder seg til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en god måte. I hvilken grad brukeres/interessenters kunnskap tas i bruk på en egnet måte.

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kunnskap og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (tilpasset hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne har gjensidig utfyllende ekspertise, og i hvilken grad prosjektgruppen som helhet innehar den nødvendige ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte og skape merverdi.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad arbeidsplanen er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i tråd med den enkelte arbeidspakkes mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Virkninger og effekter | FP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både i nåtid og i et framtidsperspektiv.
• Dersom det er relevant for prosjektets mål, i hvilken grad de planlagte resultatene vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål eller møte andre viktige samfunnsutfordringer, både i nåtid og i et framtidsperspektiv.
• I hvilken grad de potensielle virkningene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling og kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på og graden av formidling og kommunikasjon rettet mot forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere, og direkte involvering av disse gruppene.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | FP

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskningskvalitet, Virkning og effekter og Gjennomføring (Excellence, Impact og Implementation).

Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt.

Behandlingsprosedyre

Alle søknader som er innenfor utlysningens tematikk vil bli vurdert av internasjonale ekspertpaneler. Søknader som er utenfor utlysningens tematikk vil ikke bli vurdert.

Søknader som får hovedkarakter 6 eller 7 vil bli finansiert. Søknader med lavere hovedkarakter blir ikke finansiert.

Forskningsrådet kan gjøre unntak for søknader med hovedkarakter 5 som bidrar godt til å styrke og balansere porteføljen.

Beslutning om støtte eller avslag tas av Porteføljestyret for muliggjørende teknologier.

Søknader som ikke blir finansiert vil få en karantenetid på 6 måneder fra dato for innsending, men vil få muligheten til å søke på nytt etter dette. I karantenetiden kan ingen sende inn en søknad med det samme prosjektforslaget til denne utlysningen.

Behandling av søknaden starter umiddelbart etter at søknaden er sendt inn. Svar på søknaden kan forventes 8-12 uker etter innsending. Ferieavvikling kan gjøre at behandlingstiden blir lengre.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 07:17 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.