Gjennomført

Bedrifter kan søke om å få tilgang til forskerpool innenfor IKT-sektoren og Maritim sektor

Denne utlysningen stenger 22. desember 2022. Det vil ikke være mulig å sende inn søknad etter det. Mer informasjon om Koordinerings- og støtteaktivitet-utlysningene våre kommer i 2023.

Formål

Forskningsrådet ønsker å gjøre tilgangen til forskerkompetanse enkel for bedrifter i SkatteFUNN-porteføljen, og å gjøre det enkelt for forskere å knytte bånd til relevante industripartnere. Derfor har vi bygget en pool av forskere som SkatteFUNN-bedrifter kan få tilgang til.

Om utlysningen

Denne utlysningen retter seg mot bedrifter som har et SkatteFUNN-prosjekt innenfor IKT-sektoren eller maritim sektor. Også bedrifter som har et SkatteFUNN-prosjekt med en vesentlig IKT-komponent kan søke. Hver bedrift kan kun søke én gang for det samme SkatteFUNN-prosjektet. Et nytt SkatteFUNN-prosjekt må også ha et nytt prosjektnummer.

Slik ser søknadsprosessen ut:

Det er en begrensning på antall bedrifter som kan støttes. Når antallet er nådd, avsluttes utlysningen.

Utlysningen finnes kun på norsk.

*Hvis dere ikke er mva-pliktig eller omfattet av Lov om mva-kompensasjon, skal dere inkludere mva-beløpet i fakturaen dere sender til oss.

Hvem kan søke?

Bedrifter som har et SkatteFUNN-prosjekt innenfor IKT-sektoren eller maritim sektor, kan søke om forskerpool.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektleder

Prosjektleder skal være ansatt i bedriften som søker, dvs. at forskeren dere vil benytte ikke skal føres opp som prosjektleder.

Samarbeidspartner

Ikke legg inn samarbeidspartner i søknaden.

Hva kan du søke om støtte til?

Beregning av støtte

Du kan søke om 100 timer med hjelp fra en forsker som er med i forskerpoolen. Forskerne skal ta betalt markedspris for sine forskningstjenester. Eventuelle kostnader ut over 100 timer må dekkes av bedriften selv, f.eks. reisekostnader.

Forutsetning for støtte

Støtten utgjør "bagatellmessig støtte". Et foretak kan maksimalt få utbetalt 200 000 euro i løpet av en treårsperiode.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Utbetaling av støtte

Etter å ha benyttet forskerpoolen, skal dere motta faktura inkl. mva. fra forskningsinstitusjonen. Dere sender så EHF-faktura til Forskningsrådet på nettobeløpet, dvs. uten mva-beløpet. Hvis dere ikke er mva-pliktige eller omfattet av ordningen for mva-kompensasjon, skal dere inkludere mva-beløpet i fakturaen dere sender til oss.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Muliggjørende teknologier

IKT forskningsområde

Hav

Maritim

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Generelle krav

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse
 • utfylt egenerklæringsskjema for bagatellmessig støtte (mal finner du nederst i utlysningen)

Veiledning til utfylling av søknadsskjema

 1. Prosjektpartnere: alle obligatoriske felt skal fylles ut.
  • Samarbeidspartner skal ikke legges inn
 2. Prosjektinformasjon:
  • Prosjekttittel: Forskerpool <bedriftsnavn>
  • Prosjektets hoved- og delmål: her skriver du kort hva du/dere forventer å oppnå gjennom å benytte forskerpoolordningen.
  • Prosjektsammendrag: her skriver du kort om formålet med prosjektet og utfordring(er) prosjektet er ment å løse. Aktivitetene som planlegges i forskerpoolprosjektet kan supplere, men ikke være de samme som i SkatteFUNN-prosjektet. NB! Prosjektsammendraget offentliggjøres for prosjekter som får innvilget støtte.
  • Virkninger og effekter: her skriver du kort om hva prosjektet vil bety for bedriften i form av endringer i kompetanse, adferd, praksis og/eller politikk.
 3. Plassering:
  • Tema: velg mellom IKT og maritim.
  • Fagkoder: feltet er obligatorisk, følg veiledningen i skjema.
  • Er søknaden relatert til andre søknader eller pågående prosjekter med støtte fra Forskningsrådet eller annen offentlig finansieringsordning?: Kryss av for "Ja"
  • Hvis ja, gi nærmere opplysninger: opplys om prosjektnummer på SkatteFUNN-prosjektet (eks. SkatteFUNN-prosjektnr. <sekssifret prosjektnr.>).
 4. Framdriftsplan: alle obligatoriske felt skal fylles ut.
 5. Budsjett (proforma beløp i 1000 kr):
  • Kostnadsplan: fyll inn 200 i feltet "Innkjøp av FoU-tjenester".
  • Kostnadssted: legg inn samme beløp som over i feltet "Næringsliv".
  • Finansieringsplan: samme beløp skal også inn i feltet "Forskningsrådet".
 6. Vedlegg:
  • Prosjektbeskrivelse: last opp en PDF-fil med samme tekst som i prosjektsammendraget.
  • Annet: last opp utfylt og signert skjema for bagatellmessig støtte.

Behandlingsprosedyre

Søknader til utlysningen vil behandles administrativt av Forskningsrådet. Søknadene vil bli behandlet fortløpende. Søknader fra bedrifter som ikke har et aktivt SkatteFUNN-prosjekt vil bli avvist.

Når søknaden er godkjent vil vi publisere en kontrakt som vil være tilgjengelig på og må aksepteres via "Mitt Nettsted". Kontrakten er gyldig etter at Forskningsrådet har godkjent den innsendte kontrakten.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 05:57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.