AURORA og DAAD – forskerutveksling til nytt samarbeid mellom Norge-Frankrike og Norge-Tyskland

Gjennomført

Formål

AURORA og IS-DAAD skal bidra til å etablere og utvide kontakten mellom norske utdannings- og forskningsorganisasjoner og tilsvarende organisasjoner i Frankrike og Tyskland. Formålet er å styrke det europeiske forskningssamarbeidet under Horisont Europa. Forskere fra Norge kan få støtte til korte opphold i henholdsvis Frankrike eller Tyskland for å starte opp og utvikle felles nye forskningsprosjekter.

Viktige datoer

14 aug 2019

Åpen for søknad

25 sep 2019

Søknadsfrist

01 jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Om utlysningen

Utlysningen har som mål å bidra til økt forskermobilitet mellom Norge og Frankrike/Tyskland.

Søker dere om støtte til utveksling med begge land, må dere sende inn to separate søknader.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

AURORA – Samarbeid med Frankrike

Budsjettet for 2020 er på om lag 800 000 kroner. Maksimalt søknadsbeløp for 2020 er 100 000 kroner per søknad. Finansieringen av Aurora-prosjekter skjer med midler fra både Norge og Frankrike. Søknader må være sendt inn i begge land for å bli behandlet. Vi anbefaler derfor norske søkere å forsikre seg om at den franske prosjektlederen sender inn søknad om opphold i Norge til den franske administrasjonen av Aurora-programmet, Campus France. Søknadsfristen i Frankrike er 25. september 2019. 

Prosjekter rettet mot samarbeid med Frankrike må gjennomføres i løpet av 2020.

DAAD – Samarbeid med Tyskland

Budsjettet for 2020 er på om lag 800 000 kroner. Søknader rettet mot samarbeid med Tyskland kan gå over ett eller to fortløpende kalenderår. Maksimalt søknadsbeløp per prosjekt er 100 000 kroner.

Finansieringen av DAAD-prosjekter skjer med midler fra både Norge og Tyskland. Søknader må være sendt inn i begge land for å bli behandlet. Vi anbefaler derfor norske søkere å forsikre seg om at den tyske prosjektlederen har sendt inn søknad om opphold i Norge til det tyske DAAD innen fristen. Søknadsfristen i Tyskland er 5. september 2019. 

Prosjekter rettet mot samarbeid med Tyskland kan gå over ett eller to fortløpende kalenderår.  

Dette vil bli vektlagt vekt på i vurderingen:

 • at utvekslingen bidrar til at det opprettes nytt samarbeid mellom søkerinstitusjonene i de to landene
 • at yngre forskere deltar i prosjektet
 • at kjønnsbalansen er ivaretatt. I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.
 • at det er gjort rede for planer om eventuelle fremtidig europeiske samarbeidsprosjekter, spesielt i regi av Horisont Europa2020.
 • om søker eller prosjektet har mottatt støtte fra Aurora eller DAAD de siste to årene (2018, 2019). I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter som ikke har mottatt støtte de siste to årene bli prioritert.

Hvem kan søke?

Godkjente norsk forskningsorganisasjoner i samarbeid med forskningsorganisasjoner i Tyskland og Frankrike. Normalt vil en forskergruppe på 2–4 personer stå bak søknaden om korttidsopphold i Frankrike eller i Tyskland. Det er en forutsetning at yngre forskere (inkludert ph.d-kandidater og postdoktorander) deltar i reisevirksomheten.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at du sender inn søknaden.

Krav til prosjektleder

Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til reise og opphold i Frankrike eller i Tyskland. Lønnskostnader og kjøp av utstyr dekkes ikke. Disse satsene gjelder:

Reisestøtte og faktiske kostnader knyttet til hotellopphold og diett etter statens satser i utlandet. 

Dere kan søke om støtte for flere personer som skal delta på samme arrangement i samme søknad. Maksimalt støttebeløp per person per kalenderår er 20 000 kroner. Maksimalt støttebeløp er 100 000 kroner per aktør (søknad). Forskningsrådet kan dekke inntil 100 prosent av godkjente kostnader. Forskningsrådet utbetaler støtten etterskuddsvis på bakgrunn av rapportering av dokumenterte utgifter.

Satsene per døgn kan bli redusert hvis dere søker om støtte til et lengre opphold eller for flere prosjektdeltakere.

Prioriterte fagområder

Programmet er åpent for alle fagområder og disipliner. Vi oppfordrer særlig vitenskapelig ansatte/forskergrupper innenfor humaniora og samfunnsvitenskapelige fag om å søke.

Forutsetning for støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Internasjonalisering

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse etter fastlagt mal, se nederst i utlysningen
 • CV for prosjektleder og for alle prosjektdeltakere i Norge etter fastlagt mal, se nederst i utlysningen

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn de som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknaden vurderes først faglig i Tyskland eller Frankrike, og deretter administrativt i Forskningsrådet med våre samarbeidspartnere i Frankrike/Tyskland.

Behandlingsprosedyre

Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.

Søker må svare på alle punktene i malen for prosjektbeskrivelse. Spørsmålene bør være besvart så konkret og spesifikt som mulig.

Besluttende organ

Vedtak om støtte til fransk-norske søknader fattes av en norsk-fransk komité og tilsvarende av en tysk-norsk komité for tysk-norske søknader. Norske søkere har ikke klageadgang i henhold til Forskningsrådets normale retningslinjer på vedtaket som fattes, og de vil heller ikke få direkte tilgang til vurderingen som er gjort av søknaden.