Beskrivelse av data fra EUs rammeprogram

Datagrunnlaget fra EUs rammeprogram inneholder informasjon om signerte kontrakter med norsk deltakelse i EUs rammeprogram forsknings- og innovasjon, Horisont 2020 (2014-2020).

Horisont 2020, med sitt budsjett på rundt 80 milliarder euro, regnes for verdens største program. Målsettingen med programmet er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. Det skal bidra til å utvikle verdensledende forsknings- og innovasjonsmiljøer og til å håndtere de store samfunnsutfordringene.

Norge deltar som fullt medlem via EØS-avtalen, og kontingenten vi betaler for å delta i Horisont 2020 utgjør en betydelig del av de ressursene Norge investerer i kunnskap. Den europeiske satsingen på forskning og innovasjon innebærer muligheter innenfor et bredt spekter av temaer og aktiviteter for norske forskningsinstitusjoner, norske bedrifter og norsk offentlig sektor.

Forskningsrådet mottar resultater fra deltakelsen i EUs rammeprogram, Horisont 2020 (H2020), via Europakommisjonens database eCorda. Datasettet inneholder detaljerte data ned på deltaker- og prosjektnivå, og vises for ulike dimensjoner.
I EUs rammeprogram er det organisasjonen, og ikke forskeren, som registreres som deltaker. De fleste søknadene til Horisont 2020 kommer fra konsortier bestående av flere deltakere fra ulike land, men det lyses også ut midler til individuelle stipender og ordninger.
Datasettet som offentliggjøres omfatter;

  • resultater fra den norske deltakelsen i signerte kontrakter i Horisont 2020, inkludert prosjekter som er avsluttet. Resultater fra søknader som er innstilte for finansiering, men som ennå ikke har blitt til signert kontrakt, inngår ikke.
  • resultater fra oppstarten av Horisont 2020 (i 2014) og fram til dato.
  • resultater for både organisasjoner som er koordinatorer i prosjektene og for organisasjoner som er ordinære deltakere (participants).
  • kun resultater for organisasjoner som er offisielle deltakere, dvs. som har signert kontrakten (beneficiary). Resultater for eventuelle tredjeparter inngår ikke (tredjeparter signerer ikke kontrakten).

Alle beløp er oppgitt i Euro.

Se: Beskrivelse av variablene (pdf)

Det finnes flere visualiseringsverktøy/prosjektbanker med offentlige resultater fra deltakelsen i EUs rammeprogram, blant annet;

Europakommisjonen
Inneholder resultater for alle land som har deltatt i signerte kontrakter i Horisont 2020. Her finnes nyttige prosjektbanker hvor man blant annet kan søke opp informasjon om prosjekter fra EUs rammeprogram.

Forskningsrådets prosjektbank
I Forskningsrådets prosjektbank er et nyttig verktøy hvor man både kan innhente informasjon om signerte kontrakter med norsk deltakelse i EUs rammeprogram og se tilhørende resultater. 
Merk at resultatene i Prosjektbanken viser periodiserte beløp, i motsetning til hvordan resultatene fra EUs rammeprogram rapporteres for øvrig.

Cordis
Cordis er Europakommisjonens prosjektbank og inneholder informasjon om alle signerte kontrakter i EUs rammeprogram.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 04:13 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.