Våre evalueringer

Forskningsrådet gjennomfører flere typer evaluering med forskjellige formål og målgrupper. Her er en oversikt over hvilke, og definisjoner.

Forskningsrådet gjennomfører disse typene evalueringer

  • fagevalueringer
  • tematiske evalueringer
  • instituttevalueringer
  • virkemiddelevalueringer
  • senterevalueringer
  • effektevalueringer
  • forskningsbaserte evalueringsoppdrag av politiske reformer og tiltak

Fagevalueringer: Forskningsrådets fagevalueringer gir en kritisk gjennomgang av den norske forskningen innenfor definerte fag og disipliner i et internasjonalt perspektiv.

Tematiske evalueringer: Tematiske evalueringer vurderer flere ulike fag og disipliner innenfor et tematisk avgrenset område for å kunne gi et helhetsbilde av status for forskning/innovasjon på feltet.

Instituttevalueringer: Instituttevalueringer vurderer alle institutter med grunnfinansiering innenfor en instituttarena, og skal kartlegge status og peke på forbedringspotensial for instituttenes forskningsvirksomhet når det gjelder måloppnåelse, faglig kvalitet og relevans for samfunn, forvaltning og næringsliv.

Virkemiddelevalueringer: Forskningsrådet evaluerer både enkeltsatsninger, for eksempel et forskningsprogram, og virkemidler mer overordnet, slik som for eksempel alle de næringsrettede satsningene. Virkemiddelevalueringer kan enten vurdere det faglige innholdet, satsningens måloppnåelse, resultater og effekter, eller om organiseringen er hensiktsmessig for å oppnå målene. Vi skiller mellom følge-, underveis- og effektevalueringer avhengig av formålet med evalueringen.

Senterevalueringer: Forskningsrådet gjennomfører midtveisevalueringer av grupper av forskningssentre under egne senterordninger, og underveisevalueringer av enkeltsentre. Senterevalueringene kartlegger status og peker på forbedringspotensial for forskningssentrenes forskningsvirksomhet.

Effektevalueringer: Analyser av effekter gjennomføres etter at aktiviteten/tiltaket har pågått en tid, og kan både inngå som en del av evalueringene nevnt ovenfor, og som egne evalueringer. Forskningsrådets effektevalueringer øker forståelsen av forholdet mellom satsningen og dens effekter på forskning og samfunnet for øvrig, og en skiller mellom resultater (output), virkninger (outcome) og effekter (impact).

Forskningsbaserte evalueringsoppdrag: Forskningsrådet legger til rette for forskningsbaserte evalueringsoppdrag på oppdrag fra flere av sektordepartementene, der forskere/fagekspertise evaluerer offentlige reformer og tiltak.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mars 2023, 22.56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.