Støtte til kommersialisering av forskningsresultater

Forskningsorganisasjoner har store mengder ideer og forskningsfunn, der noe har potensial til å kunne utvikles til et kostnadssvarende, samfunnsnyttig produkt. Forskningsrådet har ordninger som støtter denne typen kommersialisering. Vi vil svært gjerne at flere forskere og prosjektledere vurderer denne muligheten.

Har deres offentlig finansierte forskning ført til resultater som, enkeltvis eller kombinert, har i seg muligheten til å bli et nytt produkt, tjeneste eller produksjonsprosess? Eller har du resultater eller ny kunnskap fra et mastergradsarbeid? Da har dere mulighet til å søke Forskningsrådet om støtte til kommersialisering.

Forskningsrådet støtter utviklingen i den tidlige, kritiske fasen før resultatene du kommersialiserer, er kommet så langt at investorer er interessert eller tar sjansen på å satse kapital på dette.

Vi har to ordninger med hver sin årlige søknadsfrist:

Søknadsfristene er henholdsvis i september (utlysningen publiseres på våre nettsider før sommeren) og i februar (utlysningen publiseres i august året før).  

Forskningsbasert nyskaping

Dette er aktuelt for forskere ved en forskningsorganisasjon med interessante resultater fra et eller flere prosjekter som er offentlig finansiert.

Dere har forskningsresultater med et kommersielt potensial, altså mulighet til å kunne bli et produkt, en tjeneste eller en ny produksjonsprosess. 

Dere er i en situasjon der disse resultatene ennå er for lite utviklet, altså har for lang vei fram til et marked der det vil skape inntekter, til at investorer er interesserte eller tør å satse.

Gjør dette:

 1. Kontakt teknologioverføringskontoret (TTO-et) som organisasjonen din er knyttet til for å finne ut om forskningsresultatene er kommersialiserbare. TTO-er fins ved alle universiteter og flere foretak og andre forskningsorganisasjoner.
 2. TTO-en gir god hjelp med å vurdere resultatet, ordne med eventuelle patentrettigheter og hjelper med å søke kommersialiseringsstøtte. 
 3. Søk kommersialiseringsstøtte fra Forskningsrådet. Årlig frist i september. Dere finner informasjon i utlysningen om hva som skal inngå i søknaden. 

Tips: Ikke publisér resultater før dere har snakket med TTO. Kommersialisérbare resultater kan ikke kommersialiseres etter at de er publisert, men kan publiseres etter at rettighetene er blitt patentert/beskyttet.

Forskeren kan søke selv, men vi oppfordrer dere til å ta kontakt med TTO-en for å få god hjelp før dere sender en søknad.

Utlysningen legges ut før sommeren med frist i september.

Ta gjerne kontakt med oss i Forskningsrådet hvis du har spørsmål om utlysningen eller annet som gjelder kommersialiseringsstøtte.

Støtte til studententreprenørskap

STUD-ENT er Forskningsrådets nasjonale konkurransearena hvor studenter i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om økonomisk støtte til å realisere sine kunnskaps- og / eller forskningsbaserte forretningsideer.

Prosjekter får skriftlig tilbakemelding fra ekspertene som vurderer søknadene. På denne måten representerer STUD-ENT også en praktisk læringsarena for studenter som ønsker å bli entreprenører, og for høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å tilby gode undervisningstilbud i entreprenørskap.

La deg inspirere av STUD-ENT prosjekteksempler.

Et mål med denne ordningen er å fremme entreprenørskaps- og kommersialiseringskultur blant studenter, forskere og ledelsen ved norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner.

Søker og prosjekt

 • STUD-ENT utlyses én gang i året (august) med frist i februar og prosjektoppstart 1. juni.
 • Prosjektperioden strekker seg over ett år.  
 • Studenter eller nyutdannede masterkandidater danner prosjektgruppa
 • Prosjektleder må være nyutdannet masterkandidat
 • Forretningsideen må være relatert til kunnskap studentene har tilegnet seg i løpet av studiet.
 • Prosjektet
  • skal realisere en kunnskapsbasert forretningsidé.
  • må ha støtte av et norsk universitet eller høyskole
  • kan være relatert til alle typer fagfelt og bransjer.
 • Aktivitetene i prosjektet skal bidra til å senke risikoen eller gi svar på spørsmål som en kunde, industripartner, investor eller annen finansieringskilde vil ha svar på før de tar en beslutning om å investere i videre utvikling eller kjøp.
 • En prosjektsøknad må kunne vise til at forretningsidéen er tilstrekkelig gjennomarbeidet samt at innledende markedsundersøkelser understøtter forretningsidéen
 • STUD-ENT-midler skal brukes til å avklare usikkerhet knyttet til den kommersielle anvendelsen av en forretningsidé, spørsmål som ved å forbli uløst, hindrer prosjektet i å komme videre i kommersialiseringen, for eksempel til
  • forretningsutvikling
  • markedsavklaringer
  • utvikle prototype
  • teknisk verifisering
  • teknisk utstyr
  • rådgivningstjenester og teknisk bistand
  • lønn

Hvert STUD-ENT-prosjekt kan søke om inntil én million kroner i støtte. Normalt blir 10-20 prosjekter innvilget.

Er det aktuelt for deg? Gjør dette:

 1. Kontakt institusjonen din for å avklare om den vil stå bak søknaden.
 2. Dersom institusjonen din har en "entreprenørskapsmentor" for å veilede studenters kommersialiseringsprosjekter, kontakt denne personen for å vurdere prosjektet ditt.
 3. Opprett søknaden. Du finner lenke i utlysningen.
 4. Dersom utlysningen ikke er lagt ut og du har spørsmål om den, ta gjerne kontakt.